Skip to Content

Large-Cap Growth Stocks

Stocks of large-cap companies that are projected to grow faster than other large-cap stocks. Stocks in the top 70% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as large cap. Growth is defined based on fast growth (high growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow) and high valuations (high price ratios and low dividend yields).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
488.73
−2.28
33.25
28.38
Hmxtsq
197.60
78.81
−14.07
51.70
89.45
Drhf
577.80
598.34
11.97
180.25
31.19
Ybvt
595.80
2,351.93
34.19
71.76
30.45
Rfjd
16.30
3,291.61
1.06
39.03
27.18
Hdbm
4,199.00
158.98
32.20
85.29
18.47
Fqvljv
667.50
132.95
54.31
161.13
37.08
Qtbm
54.60
285.76
−6.41
55.30
29.50
Jfxqkx
780.00
2,327.08
4.48
61.17
1.97
Syxp
1,072.90
129.05
−5.41
58.60
46.47
Vrlg
271.50
247.81
9.98
189.03
117.88
Dssg
104.28
693.44
2.15
34.10
34.77
Krnr
122.90
1,426.05
2.84
58.89
50.35
Vdrk
6,240.60
189.18
−11.68
158.24
Gphg
369.70
183.32
15.99
21.78
24.39
Zzld
977.20
258.48
16.45
58.57
37.80
Kwgzhp
530.20
394.22
46.86
192.21
42.22
Lngt
711.40
358.74
−2.97
−11.28
61.23
Cpbv
420.50
195.28
−12.90
67.65
67.65
Hybl Djhx
493.60
124.89
−14.00
Vhrq Qvgp
52.60
92.17
1.03
26.82
26.66
Jqdp
82.30
713.45
0.30
7.25
23.57
Prwm
459.20
319.08
17.15
53.51
21.91
Xhwp
341.20
43.97
69.27
391.03
42.76
Vqgq
24.68
544.26
8.88
84.96
37.90
Thrgyk
973.40
383.94
3.77
22.52
14.33
Vntb Xhnc
165.80
401.04
5.89
43.64
29.03
Wnqr
506.80
857.09
4.77
59.92
22.57
Sdny
209.10
234.39
29.05
72.54
32.67
Rjcsdw
914.00
630.54
33.79
156.67
49.35
Yybl
827.60
330.24
−7.69
43.96
49.84
Xbzx
757.80
146.69
11.20
70.61
3.22
Shrrdx
711.10
45.96
−3.20
74.74
30.92
Jqpm
1.50
375.40
5.42
35.41
26.16
Hwffcf
683.10
146.19
−3.31
73.31
44.61
Htvy
338.90
1,481.26
−13.66
94.69
63.66
Ngdh
7,113.90
252.46
13.76
38.67
38.98
Yzzqjf
813.60
163.15
53.63
227.89
Hdpy Lhns
410.80
91.25
−1.33
46.96
19.62
Pfzghq
6.70
334.50
15.46
35.98
26.73
Znhkyn
110.00
482.31
6.75
45.02
47.04
Xjlpfk
503.60
503.84
−6.82
15.42
15.59
Lmly Smcj
196.90
137.81
−2.39
56.79
26.58
Fkrfsw
421.00
592.49
13.49
94.55
33.70
Ldky Hmhb
592.50
253.36
7.61
96.41
50.46
Jhzn
654.90
59.86
−10.14
234.20
Dzpg Nbzs
10.80
137.85
−9.08
78.17
39.98
Gtjy
441.30
317.00
−14.41
122.85
108.06
Hldp Gxpq
31.10
132.96
8.50
48.30
19.40
Cqsdnx
59.90
390.71
19.09
33.12
27.19
Qqzgkk
813.40
216.50
−2.71
27.43
19.47
Rvrrrx
858.40
483.51
−11.73
32.96
41.57
Brzgzq
609.00
54.70
5.03
203.46
69.55
Nfql Mwqh
61.20
206.04
−28.98
Xwwx Rdtl
875.30
233.35
2.90
228.87
65.84
Bbnj Ynjh
14.70
241.84
−6.71
52.16
39.54
Phhg
824.20
672.37
−5.97
323.94
124.28
Ywsr Jvrm
582.30
184.84
2.02
75.09
22.49
Vxgs
984.20
73.78
8.42
52.66
22.76
Yhnrjl
84.60
139.12
2.99
60.39
34.36
Mjxg
483.10
307.15
−10.16
148.46
91.21
Hpvm
302.10
47.03
−8.53
67.69
Jnvs Bcrl
28.30
259.96
−5.14
33.84
52.56
Xwgsld
841.80
215.01
−9.03
−20.37
12.88
Fbfcfw
481.90
232.12
5.90
30.08
22.32
Wkvbqx
37.80
163.41
15.74
27.95
12.08
Fmkw
508.40
236.71
−1.95
54.28
21.79
Nhjp
111.30
171.55
1.52
34.00
27.67
Ywxxjf
388.80
295.24
−13.12
95.90
Pysd Krzr
23.20

Sponsor Center