Skip to Content

Utility Stocks

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.07
30.36
32.49
−9.96
Vqnxvcx
1.08
0.01
−58.28
−59.67
39.06
Cdhphfx
2.55
50.93
−34.97
−38.83
−9.03
Ydqpsg
31.91
49.83
−6.85
−3.65
9.00
Pky
88.90
0.01
0.00
0.00
115.44
Hwzlbfy
6.87
0.08
−50.31
−71.42
−5.90
Nfcssdm
1.43
75.61
0.38
−1.75
11.60
Clw
9.60
79.18
−14.00
−12.23
7.28
Vdy
7.40
< 0.01
−39.53
−29.73
−60.15
Ppsbcvx
5.77
0.03
742.11
540.00
−45.71
Nsyjyqg
0.92
72.03
−15.77
−18.03
13.73
Cjhc
34.94
138.05
13.68
14.33
20.58
Dvg
210.00
< 0.01
0.00
0.00
−92.42
Ngsylnz
2.27
33.11
−9.01
−6.65
−0.89
Tbbt
46.01
0.06
33.72
285.91
32.00
Zghytfm
9.57
92.87
−15.43
−15.47
5.75
Ttv
829.90
0.09
−36.96
2.35
−29.57
Pvxw Fbsr
8.74
48.95
−1.74
−2.14
5.24
Tbv
28.70
33.36
−28.10
−27.02
−9.60
Vvmmtd
14.51
0.01
99,900.00
9,900.00
−64.31
Vwcvqcg
2.05
52.42
−31.21
−28.98
−5.18
Hfrmqg
19.22
< 0.01
0.00
0.00
−96.41
Bcfrthh
9.05
< 0.01
19,900.00
19,900.00
25.99
Hmvmhsk
4.18
9.06
−17.79
−28.83
−10.41
Rjds
3.82
41.66
−17.96
−19.55
4.98
Mygz
54.46
18.86
−28.68
−35.07
−9.04
Tvxlmg
89.90
0.18
−64.00
−55.00
5.11
Ldfhrrr
1.28
74.50
−20.92
−18.50
0.03
Chhj
95.32
0.02
97.00
294.00
−32.83
Nnzslgz
2.03
< 0.01
118.75
268.42
51.83
Bgjjmqq
2.94
2.53
−9.77
−40.86
−38.92
Lkdwqqn
1.22
1.49
35.45
−25.50
619.52
Vgvqjpr
7.21
22.39
20.93
37.03
10.05
Mrlk
90.15
59.57
−3.26
−3.19
11.31
Rcq
43.10
< 0.01
1,300.00
139,900.00
91.29
Htltfch
9.37
Cfplkxn
73.32
−16.42
−17.68
0.22
Pnl
8.30
15.25
−22.23
−16.39
−2.67
Flcd Lnwq
93.93
76.27
−4.50
−1.04
4.08
Xly
89.80
< 0.01
100.00
100.00
−12.54
Ljfc Gfwq
5.20
111.90
−11.50
−11.82
4.38
Nvhjkl
602.10
81.28
−7.76
−10.82
3.13
Yjc
14.20
49.30
−32.93
−30.12
−10.23
Xygpyr
61.30
0.30
0.00
−44.44
−29.33
Hqmq Kxtf
3.27
95.17
−18.23
−14.48
11.39
Xhc
798.20
38.53
−16.38
−11.09
6.88
Pdgr
44.13
0.10
0.00
−4.76
−17.02
Qwbwkrq
4.89
49.12
−22.21
−22.75
3.25
Sfk
21.30
78.29
−6.64
−4.23
11.46
Znl
72.10
11.00
64.18
69.23
163.68
Rhhzhfm
11.24
34.48
−21.85
−25.50
1.47
Cbrgzl
14.80
< 0.01
−10.00
−18.18
0.00
Ktsyqpg
2.07
0.06
−90.00
−95.26
−58.14
Wpdq Gwmy
3.27
27.58
−40.84
−39.01
1.26
Gfm
38.30
0.08
−97.42
−97.78
−41.52
Qxddlgr
5.07
8.09
7.83
10.66
9.94
Xcfj
7.92
< 0.01
0.00
0.00
−53.58
Nvwgcyq
8.10
10.56
−18.05
−14.04
6.36
Ckzm
31.66
< 0.01
0.00
9,900.00
115.44
Tlyqpbt
6.76
0.07
−89.95
−92.27
−69.97
Mybg Kypz
1.15
0.21
−40.02
−61.82
−56.20
Smjb Vhjg
4.95
32.60
−28.32
−24.56
2.85
Dns
47.10
4.94
−1.20
−1.20
−0.40
Sjqsrnh
3.88
79.57
−23.61
−25.75
−0.24
Wwxyln
36.81
< 0.01
19,900.00
19,900.00
25.99
Xfgpypb
5.87
501.00
−35.10
−35.77
−37.98
Ykqz Pnrx
582.18
0.09
−41.63
−41.63
252.43
Dtjvgrb
6.33
0.01
65.91
106.21
71.39
Bhmlccg
5.40
60.48
−21.90
−18.37
−0.11
Zfzt
55.98
59.64
−4.97
−3.51
16.81
Hwkw
58.48
34.40
30.74
31.85
28.28
Zhqt Gvjc
0.42
< 0.01
63.04
78.57
27.72
Yfnfcwb
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
Bqbfvmf
3.20
22.50
−3.94
5.61
1.62
Qycmpyc
51.63
35.78
128.97
88.84
Jmmc
79.94
26.28
−38.89
−38.76
−10.51
Czf
17.50
< 0.01
−99.94
−99.94
−90.66
Vxrvzdt
0.98
273.31
14.60
23.74
25.30
Lnz
480.30
56.27
10.04
9.75
14.28
Tgjd
36.81
21.61
−20.11
−24.24
−2.25
Bbh
71.70
43.41
−39.18
−35.91
−8.97
Jgqz
45.59
48.01
−30.50
−32.67
−1.71
Pjfxpy
69.91
28.52
−25.99
−25.03
7.44
Ptsv
94.60
0.04
36.88
2.86
−66.98
Qdvm Dmbd
2.82
29.06
−32.04
−31.84
−2.32
Ghcknv
18.80
66.55
−27.15
−27.29
−0.70
Wjvn
40.62
0.52
−53.18
−43.23
−46.54
Zcvctzw
9.67
55.60
−24.95
−24.28
−0.41
Dqxztd
3.80
35.80
−28.04
−31.08
−2.25
Yvcy
19.65
9.60
−11.68
−16.81
−47.22
Bqyp
70.90
8.63
−22.39
−16.70
−5.98
Kvgz
70.68
70.93
−18.52
−23.96
−2.52
Lzr
9.90
39.45
−20.39
−20.94
1.01
Vcblfj
6.33
34.96
−35.96
−35.40
−5.05
Dqg
79.50
< 0.01
233.33
42.86
−94.15
Pwfbcqx
2.43
25.91
−24.32
−12.73
−7.10
Rzztfg
59.40
< 0.01
60.71
20.00
−66.53
Gkfqqkj
1.03
0.04
−79.85
−30.16
−30.87
Xrdrsqh
8.55
51.92
−9.59
−13.02
7.57
Sncmpc
28.00
9.00
−28.51
−17.43
6.03
Zhpl
1.15

Sponsor Center