Skip to Content

Consumer Cyclical Stocks

This sector includes retail stores, auto and auto parts manufacturers, companies engaged in residential construction, lodging facilities, restaurants, and entertainment companies.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.34
−39.51
−60.51
−17.60
Zrymjxb
1.31
33.77
29.88
52.12
40.60
Qznw
42.53
6.00
−28.38
Xbshpxs
7.42
0.02
90.06
393.55
100.44
Qntcnxm
6.65
40.75
100.15
301.08
18.84
Zkwz
2.79
0.21
4,100.00
328.57
5,843.90
Skdrhhh
5.76
12.16
18.42
28.74
6.83
Lvym Mkkp
92.11
51.67
27.57
91.63
33.48
Vnt
16.02
0.27
−23.55
172.36
−17.98
Mrgkgty
0.32
204.47
29.97
71.78
21.08
Grtxsx
615.00
3.75
66.67
−29.30
−60.48
Vcnl Yxlg
0.62
< 0.01
30.00
1,200.00
−14.77
Kntmbgr
5.20
< 0.01
989,900.00
19,311.76
896.65
Gjyhnwq
3.16
0.01
625.00
736.54
15.82
Hcxkcxp
8.48
89.92
22.75
75.98
15.44
Yqwm
73.06
45.08
3.39
26.54
4.13
Ycdk
5.17
0.16
91.44
181.89
21.42
Trhqgby
6.55
5.00
−50.00
880.39
167.92
Wkph Mrpy
6.16
0.26
157.28
919.23
49.07
Wyljrnf
5.68
3,291.61
1.06
39.03
27.18
Hstn
5,373.10
0.50
65.56
92.31
135.77
Kcnhwrg
9.66
10.48
25.66
146.01
−11.07
Rzpc Jzjq
28.63
0.02
15.18
46.67
46.48
Gnmlwzy
7.13
36.80
84.04
391.06
24.46
Cvpz
70.69
0.14
−36.36
−50.03
−61.22
Llmddxn
2.69
50.00
0.00
−75.00
−47.27
Xdfrpsy
41.43
0.09
−23.08
−46.67
−64.24
Mpsgtjh
5.18
1.75
0.00
−41.67
−7.34
Gxjjhpb
4.43
104.37
11.21
105.09
7.29
Wybx
66.94
151.92
38.31
122.20
41.21
Lpjv
786.11
3.98
22.84
1,630.43
34.11
Xpmdhtt
9.23
0.08
138.32
296.62
61.06
Rcwk Wqtn
5.58
< 0.01
0.00
0.00
−53.58
Vlwjpmf
7.20
0.01
999,900.00
999,900.00
364.16
Mcjpftn
3.24
10.56
128.10
Wgphhjs
5.42
157.56
15.64
50.77
20.45
Mjngry
38.09
−1.35
61.15
1.70
Jcln
90.68
0.35
6.90
3.33
−43.29
Dvwgcyv
6.10
13.00
8.33
−5.45
−8.55
Slsythj
20.28
9.04
−32.05
273.03
49.14
Bmrrrfr
17.56
20.06
3.46
79.59
−4.00
Dggb Chvn
32.13
< 0.01
−98.20
−98.20
0.94
Zhbxwjd
9.55
209.02
43.42
219.60
44.62
Hhnm
619.50
0.02
20,900.00
2,099,900.00
2,658.92
Crqhpqd
2.88
36.76
143.86
1,605.88
0.78
Xymh
14.61
0.02
752.17
335.56
−3.92
Jlynvbh
0.62
2.25
22,400.00
2,249,900.00
13,003.64
Vvbmzpg
6.90
< 0.01
221.21
6.00
127.52
Wqmwywm
6.33
0.16
−58.06
−63.78
−95.70
Brsblpn
9.08
103.84
12.75
79.13
2.46
Zzrn
49.80
105.77
51.55
190.10
30.54
Vqry
58.50
1,507.20
27.14
48.91
32.44
Rdzyhs
9,562.90
0.72
44.00
500.00
−8.83
Jcqkgbh
8.57
< 0.01
50.00
200.00
210.72
Yfzshly
1.33
< 0.01
300.00
100.00
−2.63
Vrqbxgl
1.38
0.03
−40.14
751.71
114.99
Jfbsgmf
2.31
4.71
−24.67
Gfnqllc
8.44
< 0.01
6.38
85.19
−30.66
Srmjzyf
9.41
0.06
21.95
16.55
0.00
Jbwvzfz
7.77
0.40
−42.86
400.00
18.56
Cbthxnc
2.76
90.70
−2.50
38.56
34.16
Lvwjkg
40.60
4.97
146.83
231.33
−0.69
Gqhm Xptr
2.66
58.27
12.68
281.92
Brhh Zcxs
56.23
< 0.01
600.00
1,300.00
141.01
Fprsycv
9.05
< 0.01
−26.83
200.00
−47.00
Ycfhnrh
0.13
7.88
68.39
401.92
4.46
Yytgrbp
5.76
35.95
79.66
531.98
10.23
Hwws
94.02
12.09
147.75
375.98
14.28
Qpdf Tnbj
78.52
25.31
67.06
254.98
15.26
Qqmm
10.49
5.12
3.60
46.85
1.09
Fykg Jlpg
1.76
25.40
43.02
339.45
16.31
Mkxf
68.30
< 0.01
57.14
−96.13
−75.12
Mwqktpm
9.78
68.03
20.22
62.77
11.04
Gwzx
20.94
122.34
23.30
63.53
19.42
Pnnr
297.40
30.36
198.82
2,502.54
57.59
Rkjv Rcxm
59.75
0.03
32.06
−51.56
27.38
Mnspvlb
5.06
< 0.01
550.00
550.00
−27.42
Pmtggqm
2.61
148.00
33.09
139.99
−9.56
Wzpg Qnyt
870.56
3.05
0.00
0.00
Wbpylmz
6.45
59.38
54.27
198.09
2.86
Dlzy
3.69
32.57
−24.51
1,879.75
179.37
Ysxgybv
89.16
30.25
52.37
208.55
7.54
Ffpg
33.24
4.65
−10.38
−27.50
−48.46
Nrfnqrf
8.19
26.50
40.20
123.58
2.39
Whlv Qgwd
37.74
9.00
125.00
114.29
8.68
Mwkqskp
8.11
< 0.01
150.00
1,400.00
146.62
Cxkbfdg
1.82
18.19
34.44
155.52
−23.24
Ngjx Nwmv
62.30
0.35
40.00
24.92
5.07
Tlkzqcz
8.43
< 0.01
0.00
9,900.00
364.16
Mpkksyp
2.75
20.00
0.00
0.00
22.91
Cxwqjvn
85.11
2,327.08
4.48
61.17
1.97
Nnfc
2,215.40
0.25
−60.67
−67.39
Fcsmbnt
6.63
74.60
69.21
302.47
55.77
Ngky
43.92
53.80
39.67
95.69
4.32
Hgld
78.90
23.80
19.00
22.05
14.15
Qvvzczk
76.82
10.93
16.02
10.95
−7.63
Nwsynmv
98.74

Sponsor Center