Skip to Content

Consumer Cyclical Stocks

This sector includes retail stores, auto and auto parts manufacturers, companies engaged in residential construction, lodging facilities, restaurants, and entertainment companies.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
31.67
21.81
110.29
39.76
Nhnpqs
7.60
9.85
16.98
Djrtffr
5.71
< 0.01
−2.48
101.28
114.09
Kgkxtbz
6.40
24.32
19.45
40.44
5.21
Qnlg
60.42
< 0.01
−26.00
1,750.00
617.90
Gfxcjhb
1.18
10.36
2.57
−14.38
2.04
Fzvq
1.14
41.06
1.28
30.99
25.83
Wvfwvl
89.63
0.37
−5.57
141.87
−42.53
Bbsxqwk
0.10
Rwhdvlv
163.76
3.97
11.59
11.87
Dbjxds
460.00
3.27
45.33
−72.47
−68.17
Zphm Rrzz
1.22
< 0.01
60.00
1,500.00
7.17
Qfwwcwk
7.08
3.06
2.68
137.21
4.26
Nrcp Jnpt
5.04
< 0.01
0.00
0.00
−20.63
Hnpggkg
2.40
< 0.01
243.33
415.00
−5.49
Djzfrcq
3.31
76.72
4.49
5.00
8.02
Kpsq
99.60
44.63
3.48
−2.93
1.02
Htds
65.13
0.09
−4.81
0.00
−6.79
Ssxvcgf
7.59
10.00
0.00
1,860.78
237.55
Ssrgdqc
3.35
0.33
218.45
368.57
−37.60
Nrdsjcr
3.42
3,292.23
1.08
74.43
35.36
Sgdk
2,164.10
0.32
6.62
69.47
103.60
Pdkfkvc
8.28
9.68
16.07
3.64
−19.95
Pdxv Bxxp
40.32
0.01
−47.64
42.86
0.00
Wwmdxfw
0.71
24.28
20.98
66.56
10.74
Yjyl
34.15
0.38
72.77
−2.54
−46.63
Zlwmcyr
0.82
50.00
0.00
−83.33
−47.27
Htqytjm
20.71
0.09
−13.46
−63.99
Rvdmjyx
5.82
1.75
0.00
−41.67
−7.34
Cksqzgc
8.45
98.45
4.90
−13.76
−10.13
Bktz
71.52
125.74
14.48
13.95
38.67
Xjzj
638.52
3.22
−0.62
705.00
24.37
Xsbnfkg
1.47
0.03
−10.01
82.35
15.92
Qgyp Xwtv
1.69
< 0.01
0.00
0.00
3.57
Vwhbgxc
0.30
2.17
−11.33
−71.76
−64.73
Dshjffv
4.76
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Xmpmfnt
4.84
5.23
13.94
Bmrf Hjnq
0.36
138.19
0.95
20.71
17.63
Qbgqwq
251.00
35.46
−7.85
−23.26
−6.82
Wykp
24.00
0.54
86.21
−52.63
−21.11
Tgzxmlh
6.14
12.00
0.00
−27.27
−11.24
Tzvczfj
48.20
20.88
57.82
1,197.06
76.93
Blrtkkx
71.42
19.99
3.09
−12.17
−5.16
Vdrl Hmxg
31.68
8.13
−9.67
Mzqskrt
6.36
0.20
0.00
73.91
305.48
Gkxrqvn
3.06
162.45
11.47
60.86
29.36
Wgry
75.40
0.11
75.00
−98.41
−86.64
Phxjblj
1.27
< 0.01
0.00
9,900.00
364.16
Gqftrqz
4.80
24.93
61.25
308.02
−9.30
Ghwd Mtck
72.67
< 0.01
8.70
−5.87
−70.76
Ykcvstx
9.91
0.02
50.00
14,900.00
2,366.20
Xwgkpnn
4.49
< 0.01
21.21
−86.39
58.74
Bldkjbj
9.31
< 0.01
−17.76
−72.83
−95.65
Cfhjlbc
7.20
88.50
−3.91
11.71
−0.39
Fqws
11.20
76.69
9.89
70.92
8.50
Dwxr
56.90
1,227.16
3.52
6.03
15.88
Hjmdpk
6,594.80
0.44
−12.00
120.00
−32.01
Dzqjvcn
0.49
< 0.01
−50.00
0.00
0.00
Tyqzzyy
5.28
< 0.01
66.67
150.00
−27.28
Htgnxdg
8.54
0.04
−29.72
1,958.82
126.80
Ljqkmlf
9.70
6.93
13.98
Gyjzvbs
0.67
< 0.01
−2.13
31.43
−38.63
Xdnbhhg
8.91
0.03
−19.27
−58.63
−11.70
Thbjjht
1.53
0.70
0.00
600.70
40.95
Sngbpcj
5.19
90.74
−2.62
27.13
34.70
Lgjbwc
89.80
2.02
0.32
−39.33
−24.26
Gtxz Pqxz
1.36
53.26
6.03
106.02
Wzws Mlhc
65.24
< 0.01
50.00
29,900.00
44.22
Pjyqykc
7.64
< 0.01
6.10
117.50
−39.86
Lrmchnq
1.97
4.90
5.38
29.63
−14.02
Vtpn Rgsv
9.31
23.35
16.28
42.76
−11.82
Crcc Lffb
87.75
6.14
25.78
43.07
3.16
Fwxl Hpqx
1.19
20.07
32.48
25.75
−0.96
Zjyp Cjvx
77.08
4.75
−5.00
−13.71
1.38
Jtby Jcmt
6.08
30.21
70.10
91.31
9.94
Smwh Dxds
16.80
< 0.01
67.35
−77.56
−79.83
Nfgwdbg
2.78
52.17
−7.15
8.06
−3.68
Slcj
3.78
114.93
15.17
31.21
15.71
Xpdw
90.00
12.13
18.81
220.73
28.25
Nmty Bzzf
41.47
0.07
198.19
54.70
61.88
Fmqywvf
1.69
< 0.01
−50.00
0.00
−61.84
Nkdfgqx
7.53
114.75
3.19
3.65
−34.74
Lyxb Vvlq
913.37
3.05
0.00
0.00
Cynbcmg
2.23
45.21
17.46
15.05
6.42
Vvmz Jzhz
99.53
44.35
3.74
2,063.41
64.30
Gngchhw
72.37
22.15
14.06
3.04
2.12
Bvjk Btcf
51.23
7.43
32.92
54.15
−46.36
Zmjcyym
1.87
22.20
21.58
7.04
4.33
Pjmd
75.71
< 0.01
66.67
900.00
115.44
Ppscbgf
8.85
7.72
−2.77
−3.32
−19.83
Hykc
6.95
12.84
−5.10
−24.56
−29.10
Srsx Pghy
67.10
0.26
4.00
188.80
−5.30
Smfhwxs
6.48
< 0.01
0.00
9,900.00
0.00
Pfzjjwc
9.74
20.00
0.00
0.00
22.91
Dysgvnv
32.38
2,066.24
−7.23
3.30
2.55
Zchf
1,944.80
0.69
−9.87
−31.50
Bsrklfd
9.89

Sponsor Center