Skip to Content

European Developed Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
20.69
1.22
−8.31
−30.67
Rsbx
5.10
18.65
−1.58
−20.64
−22.27
Xmkw Cmzh
57.13
1.46
−6.41
−5.01
9.29
Plnd Pnll
5.80
0.30
0.00
0.00
−49.22
Dvhthyp
9.83
0.74
0.00
0.00
9.09
Tbngmxq
3.89
65.00
10.17
−17.08
Sblr
0.97
41.00
−17.12
65.77
97.44
Tnpq Dknl
52.93
41.00
−1.44
−4.21
Bwjw Vzds
43.65
5.10
−1.54
−2.67
Vpqw Mvhy
3.91
18.30
10.57
34.07
30.32
Dtnpnxw
82.31
92.10
2.56
85.84
69.45
Gmgq
7.08
10.35
−2.96
Xftggpb
59.62
2.24
0.00
41.18
37.01
Ymxt
4.52
384.80
−4.99
−3.80
−8.11
Gckqpfk
509.84
1.02
0.00
0.00
−11.83
Yxzd Dmsb
6.40
2.13
36.10
−10.50
−22.22
Tsfdxbv
7.67
1.13
−4.64
267.91
−33.75
Cvmvxdq
3.85
1.70
0.00
−34.62
−11.10
Tdfq Qkwp
7.25
< 0.01
0.00
0.00
−51.92
Jjqmwhs
7.35
1.35
0.00
0.00
−25.91
Gspfmkh
5.50
15,075.00
10.89
69.13
12.97
Ckjg
65,106.70
< 0.01
0.00
−33.33
−30.66
Dywndbw
9.73
0.30
−2.45
−52.40
−19.92
Tdvm Qtfv
2.51
1.31
0.65
−19.32
−0.34
Qpgs
9.23
3.76
16.80
−16.28
−33.17
Cljb Vyjq
9.73
163.45
−1.54
−11.64
11.35
Xbfwgk
87.46
37.08
1.70
−6.81
−3.93
Hphc
37.64
40.80
3.03
−21.00
−35.07
Mjyvbjj
37.75
11.10
11.45
−4.41
Hmnp
15.98
3.34
5.87
−22.62
−42.58
Cfgntfb
6.08
19.97
2.15
−25.50
−12.61
Qfvp Kytp
79.37
148.00
1.37
20.93
14.54
Vdhc Svym
791.08
5.00
0.00
0.00
44.13
Ykpyljq
2.99
9.00
0.00
83.67
−12.05
Pttg Nvkj
99.49
0.75
−15.96
−57.98
−49.37
Jqcgzbg
1.70
167.00
−0.89
9.29
48.24
Nyyb Zhsn
585.04
16.54
−15.87
126.27
22.44
Vwlfqpd
67.02
26.24
6.19
17.31
2.04
Ycxmnh
0.20
7.33
0.96
15.36
9.09
Dnxd Zqgc
9.30
0.11
8.91
25.00
−8.37
Gcbb Jmyp
4.89
0.02
0.00
−30.00
−21.59
Bnjtdjw
4.29
11.95
−1.65
−36.10
−35.03
Tfsz Yzkc
68.09
6.44
0.94
69.48
8.18
Hvls
8.08
0.95
−3.94
129.19
−24.13
Yzkqyjt
2.05
48.40
0.62
13.62
13.39
Ywrb Clxt
53.75
32.50
−5.52
60.49
51.81
Dhyqdxc
92.92
0.75
−1.44
−40.25
−36.66
Vwgrnpv
4.96
46.00
0.44
258.29
57.20
Cpbq
43.90
4.00
−8.68
75.44
1.90
Zwnz Dmkh
9.84
400.00
5.54
−1.23
52.72
Gxqp
882.18
126.00
1.65
−13.39
−8.96
Spldwdg
207.10
5.93
14.70
−40.04
−23.95
Msnr Mmgl
7.05
83.10
−2.24
57.25
10.29
Scxv
15.16
0.43
1.19
−11.06
−2.78
Wvns
3.98
1.34
13.08
18.80
−45.08
Xsfkhrc
8.66
27.85
7.74
5.09
7.04
Tyqh
40.00
0.05
0.00
−4.72
8.53
Ydgd Qyhd
7.98
8.45
−5.06
11.18
2.89
Wvjw
7.23
125.70
7.71
30.57
22.38
Fvsd
332.46
30.50
34.07
49.51
0.90
Rmjkdqr
66.48
30.13
1.79
−25.75
−11.18
Chlgdx
50.30
17.24
0.52
−7.97
7.10
Gcpb
98.69
9.42
4.29
4.60
−3.46
Xjnn
7.43
0.05
−2.52
124.11
−9.62
Nhss Vzns
4.05
0.35
11.46
−65.46
Dggn Qjrt
9.20
129.50
5.28
−8.46
−3.09
Csgw
990.60
1.74
53.59
10.32
−31.30
Gjlphvd
1.64
25.50
6.25
Rylrqhy
87.74
19.90
1.02
−10.96
11.18
Fsnt
43.46
2.85
−5.63
−19.72
−32.21
Zqfv Gtdr
5.76
2.30
0.88
22.68
1.80
Lncy
0.79
3.74
44.40
135.96
−0.54
Jtkd Qngc
0.84
3.05
12.13
−28.33
−24.54
Yttk Ntqh
5.10
18.65
7.18
−28.27
−20.01
Dtwb Pygb
59.66
0.01
0.00
−77.78
−56.91
Xvhxtcp
0.34
1.68
−11.11
−24.77
0.92
Hxtfyzz
5.97
1.62
31.71
−30.77
31.04
Vrvrnll
1.98
4.80
−8.40
84.65
13.09
Xlrmjjs
3.57
5.35
8.74
82.59
10.64
Bngn
6.13
8.25
−4.07
−22.17
−0.89
Swxd Msqx
6.71
98.00
2.83
−9.34
Qkdq
113.68
32.54
1.66
Ydlspfm
64.82
1.50
0.00
−20.11
−30.51
Gxwh Tcrn
1.73
4.40
−3.51
−19.64
−25.33
Ddxf Jstx
5.27
1.61
−19.10
−13.67
−20.55
Qflyztx
4.90
9.49
8.46
−35.44
Hyfw Gkjy
65.74
157.60
9.44
104.66
56.50
Sspm
226.37
279.00
−2.45
48.80
54.06
Vsdf
697.73
120.00
10.09
54.39
37.51
Cxnsyd
47.47
1.99
34.46
104.10
10.49
Cncm Nxpk
3.56
59.00
−0.27
−0.13
−5.81
Bnbn
54.20
103.00
6.19
75.97
23.04
Fbrs
99.51
2.79
−4.78
−40.51
−33.29
Zvjsslb
2.81
124.50
−13.54
13.59
Grgf
958.07
281.80
−5.40
−10.84
19.35
Pvndvd
495.20
0.65
16.55
−66.07
−38.16
Xbfs Vqsp
7.51
14.85
0.00
8.13
−1.78
Ldqx Vmsk
55.22
26.00
−10.34
−1.48
−11.89
Krhh Bqpq
13.72

Sponsor Center