Skip to Content

Technology Stocks

Companies engaged in the design, development, and support of computer operating systems and applications. This sector also includes companies that provide computer technology consulting services. Also includes companies engaged in the manufacturing of computer equipment, data storage products, networking products, semiconductors, and components.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
< 0.01
50.00
−50.00
−86.03
Jvhmbsd
8.35
1.45
0.00
−65.48
61.61
Ybdgkcm
9.47
18.40
−14.58
−40.10
17.54
Ykrjngd
1.73
0.02
0.00
−65.71
41.34
Tbwmltj
7.68
0.13
1.43
49.89
53.29
Lrsshdc
9.40
< 0.01
0.00
−99.90
−53.58
Vkfxbwy
7.95
15.61
−6.86
−58.65
−8.16
Jppc Jjxp
78.13
14.45
−12.85
47.81
29.29
Jcqp Cfkf
69.32
0.04
71.17
−57.08
−26.67
Mkrynvh
1.42
0.03
57.48
−3.16
−83.71
Kbwlnjc
2.52
< 0.01
−23.08
−86.05
−80.42
Pzqjrdz
9.30
0.27
−3.21
99.25
15.50
Sthzlcc
3.77
33.17
−4.41
−14.13
4.89
Wpdp
58.13
78.96
−7.40
−24.45
100.68
Rhtz Rdst
900.11
0.60
−4.68
27.77
27.83
Mnyxvjb
7.39
15.92
−15.50
Ykpk Zpkw
9.50
< 0.01
9,900.00
−71.43
0.00
Hwvqsfl
5.49
1.32
−23.70
−53.85
−3.30
Mxskgvj
9.61
510.85
−9.91
8.75
27.32
Fdvtkw
329.80
17.76
−22.21
2.84
16.58
Nxgk
19.39
121.89
−15.30
37.34
80.38
Ytdj
68.60
< 0.01
0.00
−28.57
−32.14
Vbkznfd
2.90
0.02
33.33
42.86
20.26
Cxqyhgx
9.03
112,400.00
0.00
5.04
8.93
Cvgtjsk
485,505.51
< 0.01
9,900.00
−66.67
−93.70
Ptcvxcm
6.44
11.64
−51.86
399.57
117.58
Nfdrctl
25.75
8.50
23.37
−29.17
−24.82
Fbwpzzz
76.47
0.01
0.00
9,900.00
2,054.43
Ygzcmhr
6.66
62.80
−37.55
−40.87
Rdfr Hlyz
24.90
2.00
4.71
−20.20
37.16
Jgdcbdv
0.37
36.83
−17.16
−13.46
35.67
Yznd Tpzt
43.47
0.02
80.46
−75.30
6.42
Grddjrq
3.71
10.85
2.07
−53.65
−2.18
Vybmtcb
40.77
0.60
0.00
−29.39
−44.44
Dlljvmg
7.07
113.27
−3.22
3.58
19.85
Gqcb
1.10
5.43
−18.71
−62.83
−5.33
Kxglmss
84.93
< 0.01
0.00
−99.98
−78.46
Rrrmcxn
8.04
74.59
−12.05
−22.94
7.30
Gnmz
53.69
1.80
−21.74
Tjvgllj
9.58
9.70
−10.27
Frpm
48.50
14.65
−26.97
Dmqx Xbzs
15.29
< 0.01
−80.00
900.00
115.44
Ytdktrt
6.46
< 0.01
0.00
−30.56
−38.97
Dkvqrcb
4.05
26.99
−25.40
−17.76
Zhyl
61.78
35.66
−2.27
6.41
7.46
Dfjf
32.67
< 0.01
100.00
−71.43
−30.66
Bfqdgdx
6.56
< 0.01
0.00
−99.99
−78.46
Kgmlbxp
6.23
< 0.01
−98.21
−99.76
−82.64
Glvyzjh
7.25
< 0.01
0.00
−99.91
−92.06
Lydwbqx
7.22
59.98
−22.43
−3.05
24.70
Ghgj
37.11
0.01
6.03
−47.21
17.41
Cpnrbtv
4.94
55.72
−7.90
−55.52
−8.83
Fyxh
45.17
1.14
−15.56
−58.24
18.80
Qvfbrqt
6.25
0.06
−10.45
−53.85
−41.52
Fsxsrnq
4.09
22.86
−12.65
15.46
30.46
Cntd Mcbw
71.06
< 0.01
0.00
−44.44
−50.00
Tslywwg
4.96
1.30
−46.50
−84.99
−49.64
Hpztcyl
6.39
< 0.01
0.00
−100.00
−95.36
Hhnrfpl
4.92
1.31
27.18
−69.85
Rspxwhg
2.72
< 0.01
0.00
0.00
−95.36
Byyffzv
3.04
22.17
−10.57
20.50
44.03
Gylw
92.51
Zmrhplb
77.91
−10.92
17.49
24.55
Zgvwgf
9.40
3.36
−14.72
−62.67
75.65
Ygmckzl
4.65
38.57
−27.14
Hvxypxq
28.59
8.36
−15.38
14.36
21.16
Khybvqc
98.54
158.63
−9.75
0.98
22.03
Cbjlbq
976.70
46.04
0.41
−36.37
15.60
Tlyg Zlrw
6.12
< 0.01
0.00
−99.67
−89.23
Xfmfhfy
7.80
0.03
−8.47
−46.53
−22.23
Nxkdcbl
5.47
1.00
0.00
900.00
73.95
Bgpbyrm
5.10
333.32
−16.90
−11.97
27.26
Ljhlmm
217.10
< 0.01
0.00
−99.10
−97.29
Gwmnjdq
3.22
109.34
−9.68
−30.71
20.89
Vxvr
963.96
17.50
34.62
Ghqnphh
82.49
53.24
−18.36
−70.80
19.55
Zlkm Bxnr
47.33
0.04
0.00
−74.94
Trwdvwg
9.83
164.51
−7.35
25.26
62.08
Nbff
304.30
139.15
−11.57
29.91
58.35
Vpmq
615.80
3.98
−22.57
−63.05
−37.86
Jzdwzwd
8.99
< 0.01
0.00
−99.97
−91.45
Nnqvtjm
0.43
0.02
−1.90
−87.52
Pghwwkq
0.88
0.08
0.00
33.33
−7.17
Jqbdgkk
0.03
70.90
−24.78
Xqml
68.76
2.25
16.58
114.29
4.00
Wdsgtry
7.50
< 0.01
5.80
−20.96
−11.13
Yhltmqt
3.64
1.99
−83.97
−83.07
−23.01
Jzmscfg
4.44
< 0.01
−50.00
−66.67
58.74
Vtvpxyp
2.87
0.01
8.46
1,662.50
137.69
Zvxxdjf
1.10
< 0.01
0.00
−99.94
−88.74
Spplnmm
5.17
< 0.01
0.00
36.96
−80.83
Wvpxnpk
9.50
121.94
−15.17
55.12
28.09
Jywb
0.70
11.43
−27.15
−76.29
Hjfj Vcjs
12.85
127.34
−5.16
19.14
19.13
Krcv
583.20
12.73
−39.70
Hzspcvh
73.33
0.02
27.77
−67.83
−90.83
Sftzlhb
2.36
< 0.01
0.00
−99.55
−76.49
Hslcbbh
0.21
53.42
−28.34
35.00
Yxdd Npwm
10.48

Sponsor Center