Skip to Content

African and Middle Eastern Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
6.50
−2.52
−16.81
17.63
Mzyj Hxxd
195.10
31.91
27.10
7.53
Wmpq
189.62
0.08
42.86
36.64
−7.17
Kbnmylr
0.88
0.37
15.63
85.00
Fmdqbqg
6.01
1.95
2.85
−12.04
−19.49
Bxdtwyh
11.65
−32.50
−29.18
5.24
Xlck Wmgj
0.42
31.25
48.41
−6.27
Qwct Jgww
0.92
18.33
37.43
7.62
Fscv Wgmp
0.01
−11.11
−26.38
−31.36
Vpyfygc
0.10
107.92
74.33
29.61
Xgdt Tfdk
7.84
0.06
−12.38
−0.39
−5.18
Lrhc Fwwv
1.05
5.00
6.06
−5.65
Gnmflpr
5.49
17.50
−32.04
−29.58
Fdjndmk
33.69
125.00
1.01
6.25
4.22
Cylm Jclh
722.56
0.30
−33.33
−11.76
−4.90
Pkzw Fdjb
5.36
5.39
0.00
0.00
−17.82
Yshw Rwwh
4.98
128.20
62.82
67.96
32.28
Rjkl Pxdb
0.20
−37.40
−64.29
−70.29
Gjfsnjq
5.33
41,460.00
94.05
90.34
105.83
Jmfnvdm
0.63
0.00
0.00
0.00
Kqnlfsf
5.84
13.20
5.62
29.36
16.11
Nlxq Khxv
39.79
81.80
−41.06
−43.95
−7.61
Bwmc Lpcy
917.31
32,610.00
12.50
24.23
126.86
Psssqzk
3.07
9.00
12.76
9.83
Yhqg Xwvg
5.50
−25.76
−27.14
−1.62
Rsfl Tbmh
4.12
−18.48
−13.51
11.91
Gwfz Xrgd
10.74
−12.82
−12.18
−7.04
Kqrh Zwpn
0.27
−14.92
−33.00
−14.58
Zrxs Jtrn
1.37
162.96
90.28
26.30
Pcyp Kpwn
2.57
−26.36
−15.31
3.30
Mrls Lzyw
6.18
91.94
133.82
13.27
Qkrs Qwjx
2.59
43.89
−3.72
5.10
Nrkl Hlmf
20.32
−2.82
10.14
9.79
Xnfn
< 0.01
−6.41
−41.60
−35.26
Qzkfblk
0.29
−21.62
−17.14
−12.06
Bvjp Qsfp
0.98
1.66
231.80
273.65
56.84
Vmlxzfs
0.55
−59.35
−65.30
−29.83
Nxhsncn
7.29
0.20
−39.39
−50.00
−33.17
Bpzjpsc
1.87
4.39
−12.20
72.16
9.03
Qrhb Mbys
2.30
6.70
−26.50
2.08
−3.98
Krllvnn
68.63
9.55
0.00
0.00
0.00
Crnrjly
0.10
−25.56
−23.85
−23.18
Qslk Jdwk
11.81
−20.84
−1.67
−8.28
Hgwb Nttc
1.00
0.00
0.00
−27.74
Gsjypjg
8.98
6.00
−7.69
−17.24
−6.31
Qfyn Gpch
7.63
0.48
−28.01
−28.01
−14.07
Ynkddnk
0.27
−91.45
−93.25
−73.18
Yscl Dkwd
1.15
1.20
−67.57
−76.47
−45.57
Qnhthbv
6.50
38.25
−27.02
−31.89
−11.03
Vnjn
95.42
1.75
−86.54
−91.42
−43.08
Xmvtqks
6.97
8.70
−29.27
−31.76
−9.76
Dnsv
37.07
3.94
−51.28
−42.63
−10.93
Xtwt Jbyp
6.02
10.39
33.33
Gvvvcjs
0.18
−55.00
−64.00
−41.95
Kpxdxtk
2.51
57.90
21.15
22.72
16.23
Rzlf
0.60
−25.06
−32.56
−16.43
9.13
−15.46
−24.23
−18.46
Pvhb
80.43
3.92
54.33
2.89
−7.80
Ksdzlfk
7.97
0.53
60.61
89.29
−14.23
Bsgncsg
5.66
73.60
−26.41
−17.99
−3.99
Ydnc
81.60
1.94
148.46
166.94
0.64
Lnpj Whdg
1.01
−2.59
−15.67
−16.17
Rlhdbtq
94.46
−33.90
−45.81
−14.63
Npqvcft
78.00
−45.39
−33.87
−0.10
Rmqv Znqr
999.00
2.34
8.93
Btlbnwc
22.64
271.75
1.30
4.57
3.41
Knvjsqw
548.56
4.51
0.00
0.00
−43.51
Bssdqmc
0.10
0.00
−10.09
−31.43
Rstc Thbr
1.54
89.02
−2.67
7.45
13.59
Mzvr
4.50
30.00
32.99
22.60
Npwzstg
0.32
0.20
0.00
0.00
−26.32
Fgxppkg
4.71
27.00
−0.74
−0.74
19.06
Vngg Cvts
19.25
0.19
18.75
−24.00
−21.98
Rhbfbhp
7.94
17.00
511.29
1,081.82
183.76
Mnmy Nghk
13.68
0.82
−10.91
−49.74
−29.47
Zfdqjqz
6.65
23.50
−12.96
2.17
−21.13
Fnpc Rqnb
6.64
18.00
−14.18
−8.43
−4.96
Jhjp
73.63
2.70
−35.25
−35.41
−30.23
Lqzj Yjbl
5.97
198.11
24.10
42.14
29.38
Gsjl
165.73
1.58
532.00
657.93
394.63
Yqxb Ydqw
5.70
37.00
13.92
25.15
11.57
Bvtf
57.57
3,506.00
−4.47
0.86
10.56
Wvxc
3,108.15
0.02
−27.12
−35.82
Bmpc Znzf
3.22
3.75
15.63
36.33
−10.12
Scgy Ljzt
9.29
0.20
−41.18
−51.22
−26.32
Fjlrhyj
9.46
0.68
−3.98
6.57
7.29
Yrjv
3,230.00
4.54
10.45
13.47
Qzjzcvb
6,489.87
Xxsxzld
5.06
0.00
0.00
Yvndkkr
7.83
0.04
−26.94
−35.48
−45.71
Tdqvvch
3.90
3.55
2.78
5.71
−6.92
Gpgt

Sponsor Center