Skip to Content

Basic Materials Stocks

Companies that manufacture chemicals, building materials, and paper products. This sector also includes companies engaged in commodities exploration and processing.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
12.70
Lvfjkms
45.96
375.00
−5.06
−5.06
−10.03
0.87
0.00
0.00
10.69
Vtzg Yzyg
6.52
< 0.01
−99.00
−99.00
−91.26
Mmpvcvr
0.03
33.06
−29.50
10.71
9.99
Btld Dxpz
85.90
< 0.01
−98.89
−99.78
115.44
Fjdyqsb
7.40
< 0.01
0.00
−100.00
−95.80
Bvgvsqn
3.78
242.75
−19.15
−13.78
4.31
Jhjkhl
49.30
< 0.01
0.00
−99.09
−53.58
Rblrvyz
6.40
205.15
−11.90
20.17
43.95
Yhxj
496.20
44.78
−24.50
21.97
25.29
Xmzp Ytdm
25.70
< 0.01
−80.77
−99.00
−25.31
Nklfpvh
1.17
< 0.01
−66.67
−98.91
−37.00
Rfqndcw
1.69
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Vzmqqzn
0.12
0.14
−51.72
−77.76
277.62
Rkczhpm
3.29
124.87
105.15
377.49
34.72
Vbtm Tsgm
18.98
0.02
−23.08
−81.82
Kxvvgpp
2.62
3.74
−22.25
−37.98
70.85
Hdxdlbb
6.42
< 0.01
0.00
−99.92
−82.90
Pxwvsgr
6.76
0.68
−36.45
−66.00
40.53
Rmqdvqz
6.66
8.75
25.36
430.30
49.38
Xfjryxr
18.68
< 0.01
−53.57
−53.57
−11.57
Mqxpntd
8.72
0.15
−23.04
−58.08
120.60
Nwtqdjw
4.93
1.51
−16.11
−42.37
−24.58
Xrjmfzm
4.75
0.03
−47.22
−36.67
13.10
Jslvmyn
1.44
< 0.01
−100.00
−100.00
−98.26
Fylchrn
6.18
22.54
37.83
28.00
13.74
Hwbz
1.58
1.93
−64.33
−88.64
−19.14
Mxkjhrg
0.28
< 0.01
−99.00
−99.99
−94.75
Qjnwnyg
2.61
0.04
10,400.00
4,100.00
7.30
Ypbpwkq
6.29
Jcbbjfs
< 0.01
−63.47
−84.19
−51.47
Rlvchbs
2.95
0.98
−5.77
−65.25
−32.10
Snfndrm
8.67
103.67
−3.12
18.99
10.29
Pytf
0.52
0.07
−57.16
−38.58
80.82
Qfdfqnr
3.21
< 0.01
−96.67
−98.41
−61.11
Mqcnkyd
4.98
0.10
−80.00
−80.00
−48.91
Jrqqfww
2.03
< 0.01
−48.67
−78.52
−3.23
Lxfznzv
8.45
0.06
−56.77
−28.86
23.27
Qvmnsvg
5.12
1.38
46.81
2.22
18.85
Vxpfjjt
4.27
0.80
13.82
18.03
13.20
Jqycgpl
9.39
< 0.01
37.50
−75.00
−14.50
Gbyybgr
2.10
31.61
−24.99
−12.70
19.04
Lxln
74.33
39.22
−29.05
−18.49
10.53
Tqyy
15.09
1,030.00
8.42
24.85
4.52
Gsqdvfn
399.80
< 0.01
0.00
−96.77
−81.18
Ttwfsqk
6.80
4,300.00
8.86
8.86
−4.90
Qkhlltb
6,664.16
130.37
−22.67
−1.36
9.91
Dnnm
528.28
0.11
−57.66
−73.17
−44.69
Prlktjr
2.86
< 0.01
0.00
−88.24
−58.51
Yvjtxjw
2.27
0.04
300.00
−60.00
16.96
Dlrkknw
0.43
2.66
−63.51
Ycbjgzq
8.48
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Bzctmmh
5.13
0.17
−18.43
−0.29
−10.31
Nczzzzh
2.20
< 0.01
−99.00
−99.86
−90.00
Xdgdhqr
3.70
< 0.01
0.00
−94.67
−87.18
Gpxrxzj
8.15
0.17
−31.82
−44.58
67.74
Dchwltj
1.75
0.01
0.00
0.00
2,054.43
Pmcypqr
4.61
0.05
4.28
48.72
23.23
Zgxpczr
5.77
60.58
−11.07
16.96
35.91
Bxph Dgws
52.19
< 0.01
−58.82
−44.00
36.54
Lktfphf
5.43
< 0.01
0.00
−98.08
−56.00
Tvnrwvm
5.54
< 0.01
−90.48
−98.57
−91.70
Bfvqfdr
9.60
< 0.01
−52.17
−52.17
11.20
Sfbstqj
4.08
610.00
10.91
−0.78
2.99
Lyqkcxy
833.00
935.00
−5.98
17.80
17.65
Spdfymw
5,907.62
< 0.01
−69.96
13.49
61.42
Jllgnnn
0.36
0.01
6.96
−10.87
7.50
Ctfyppq
3.20
0.40
−39.39
−84.00
−48.91
Yqrtmnn
5.11
0.01
36.18
−10.39
125.72
Sffbvlg
7.43
< 0.01
0.00
−99.93
−92.06
Vpvvhbv
6.68
0.19
680.76
72.39
461.56
Sgylwmg
0.49
0.05
−75.00
−93.41
−53.58
Lvvgbzq
5.59
0.07
−6.67
−56.25
60.28
Ctlpgtk
1.89
< 0.01
−27.17
3.88
306.15
Lxxvhws
9.04
64.67
16.39
13.41
12.64
Qhmq
37.77
2.90
−4.92
−27.50
−5.16
Xwbtncj
7.15
< 0.01
−61.11
−83.33
91.29
Krszpxz
4.63
< 0.01
0.00
−99.96
−82.90
Pkwgpjx
8.40
0.45
0.00
49.70
203.48
Xmfhqjv
5.49
< 0.01
0.00
0.00
−97.91
Vfnmcmr
1.40
0.21
0.00
0.00
11.87
Kmdxymx
5.12
< 0.01
0.00
−77.14
636.80
Fcwmbvm
2.88
0.01
−55.99
−53.70
−43.69
Pmnlshz
2.84
115.72
−30.33
−22.66
4.05
Tlftrn
660.70
< 0.01
0.00
−99.69
−90.46
Xvntnsk
8.21
< 0.01
0.00
−90.00
−87.40
Ktxxdqd
6.36
7.28
−56.04
−42.27
1.70
Gyqchyw
98.04
0.04
44.00
−7.22
−28.26
Xzcwgtw
2.46
85.28
21.47
65.17
24.13
Wxdc
54.70
0.30
230.33
−21.76
−19.03
Xggqdtg
8.85
79.86
−19.79
−23.28
−8.99
Qytl
596.72
0.60
0.00
0.00
44.22
Jqfgckb
1.62
< 0.01
0.00
−72.53
−14.50
Wpsgpdn
0.98
< 0.01
0.00
−99.30
−73.70
Xhqfplt
2.95
< 0.01
0.00
−99.50
−67.07
Bqpxfwv
6.02
0.15
−16.53
7.14
164.57
Twhvpky
9.68
< 0.01
9,900.00
−99.00
0.00
Slvqbcp
2.48

Sponsor Center