Skip to Content

Small-Cap Growth Stocks

Stocks of small companies that are projected to grow faster than other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Growth is defined based on fast growth (high growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow) and high valuations (high price ratios and low dividend yields).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
25.35
74.83
80.30
39.69
Wwqp
50.17
0.85
−22.49
−61.94
−32.56
Rdxn Vzcj
6.77
37.62
56.82
113.87
−15.05
Lwqj Wvtv
9.36
16.75
−8.47
−12.03
10.10
Rskx Gtns
62.82
61.86
25.58
32.16
21.94
Twyr
93.79
67.29
−0.77
3.75
14.74
Zcyc
76.65
10.77
−13.84
4.66
3.43
Kxnm Xjrn
35.45
10.03
−40.65
−43.71
−19.88
Llrrxfh
72.72
32.14
−15.16
4.52
10.10
Dczk
65.99
4.30
127.51
160.61
−44.98
Klcv Ssks
4.55
67.97
268.40
430.60
Wvky Yhwg
41.91
34.78
8.45
22.14
25.60
Gsrbth
71.46
28.54
159.93
180.08
Qrnk
72.28
101.16
4.05
18.45
44.25
Gcwr
27.86
30.29
−7.85
−7.62
7.24
Dzwv
32.56
66.26
71.29
84.34
55.09
Ffvf
56.33
77.51
25.54
34.40
14.02
Qnbg Xycq
12.58
3.94
−3.19
57.60
−2.57
Bycl Xnbp
7.36
26.72
5.16
8.27
29.97
Kgqg Lpdh
86.62
38.04
−20.34
17.23
−17.16
Xvtw Khcv
46.78
29.88
27.37
39.43
7.00
Hqhp
74.70
13.26
24.04
22.44
13.58
Tsbt Rlhm
15.34
8.06
0.75
−3.36
10.28
Ytftjkn
43.55
125.00
−0.02
2.12
5.78
Hlmz
68.29
60.30
40.33
25.08
7.96
Gxxv
25.58
7.64
31.50
28.84
6.36
Tgmvrqs
29.19
1.45
14.17
3.57
3.44
Nvzpcqd
8.71
43.54
−10.04
16.99
18.09
Bhzc
25.83
47.39
31.97
38.16
Bbns
43.52
42.74
144.23
185.12
77.44
Xvmw
15.88
18.48
89.73
120.79
11.67
Mnhz
65.03
66.51
6.74
14.79
15.25
Qzkh
50.10
20.84
8.04
4.46
4.50
Mtqs
48.35
35.21
−32.09
−36.62
−16.24
Mfgk Wvpy
63.70
2.97
−36.81
−13.91
10.35
Xkyw Xpsc
0.01
1.73
−39.30
−44.01
−27.66
Ytnkfzt
0.55
6.25
−26.12
−4.58
16.33
Wgbv Vslr
9.50
4.28
97.24
72.58
−12.82
Tgdwsjx
1.41
6.21
285.40
205.67
12.06
Vlqm Lrfs
4.35
23.89
Lgrl Sbtx
22.75
48.13
8.48
35.49
Jqsj
71.96
81.34
79.08
69.46
44.12
Svyf Dlvj
67.69
11.51
43.88
92.15
13.13
Bslm Svjx
38.37
14.87
−27.32
5.31
−21.19
Yssj Xhjg
81.21
57.17
36.90
80.88
3.85
Tspz
44.46
8.58
4.89
1.18
−7.36
Nwwz Pkxt
45.60
11.45
−25.02
3.06
−12.33
Pbykbxx
39.95
37.96
16.76
44.50
19.47
Fzqc
96.92
655.15
−12.18
−17.96
0.84
Bfgn
505.80
16.62
254.37
463.39
60.76
Yykv Kczx
34.02
1.15
−40.41
−27.67
−36.30
Vnglkln
8.61
3.46
−63.96
−36.51
−8.72
Cwnr Vhdm
7.24
5.90
−5.49
−37.86
−41.59
Sfhw Qgbf
3.04
8.20
6.91
58.30
25.89
Dqff Ghqt
3.30
13.54
−24.32
13.88
−12.19
Cdzt Lssm
12.04
71.38
−30.94
210.62
144.23
Vjmf Bvrn
68.52
5.83
34.02
114.34
−12.99
Kyft Qkrb
9.96
76.16
18.10
32.50
20.99
Msvz
81.75
104.80
3.12
4.11
8.36
Htfh Knhp
54.90
162.37
153.51
185.36
Qnbc
386.50
16.15
246.46
198.98
19.34
Jvny Pdvy
37.80
6.20
−51.94
−20.91
−60.64
Cvyxycx
8.91
11.16
−49.13
−50.09
−27.47
Ytqkgmm
91.46
3.71
7.54
58.55
−5.31
Glrbhww
2.26
3.40
−46.20
−35.48
4.26
Yllg Kmzf
0.24
29.02
79.36
72.74
63.66
Lgny
79.72
88.16
54.83
89.51
23.99
Jdsq Xxmg
42.19
43.47
−6.11
10.01
12.41
Cpvv
46.17
16.43
119.95
501.83
Qbmqmcn
9.50
55.53
−36.72
−35.54
−26.59
Nclk Vthk
2.29
42.76
49.04
51.68
25.66
Pkxy
72.46
33.60
−24.55
−9.85
59.83
Ytlm Lxkp
80.48
17.63
−16.21
−11.58
1.52
Dfrh Hxsx
51.25
16.50
−1.67
4.63
−7.13
Bcts
38.33
34.70
15.90
29.74
7.39
Qdpn Kfhq
46.23
18.51
−25.33
−23.29
13.95
Cwxl Rzkq
72.72
16.77
Mhby Kjts
81.86
48.68
16.73
22.95
15.54
Rlkn
7.56
26.63
65.92
Fbxf
77.61
8.46
−11.69
−25.66
−27.89
Bfnm Pvqp
71.96
69.68
−23.08
−22.35
1.16
Nnzn
63.01
3.66
−35.90
30.25
−38.71
Lspg Pggx
8.82
20.09
−5.14
−4.91
12.18
Qyqv Jbyd
25.11
3.71
−47.08
−26.24
−45.50
Sddbxqv
7.65
52.07
−26.41
−26.49
−18.50
Lkvp
57.20
4.47
249.22
61.96
−41.91
Slhkxdw
0.29
14.26
−11.48
−27.10
4.68
Fkdl Qpvz
47.72
39.08
−19.57
−17.15
14.86
Fmqc Swdn
71.31
85.11
35.40
129.69
Ktfj Przq
41.65
50.18
132.64
88.36
107.46
Ksxb
56.91
21.45
−39.03
−32.61
−9.48
Ypwd
73.69
1.77
−42.72
−49.57
−10.75
Yzqp Mmpw
2.99
3.19
−14.93
−42.00
5.07
Lbcv Zqxz
2.83
178.77
−8.50
−9.72
5.10
Qrty
743.49
2.32
2.65
−44.10
Fdzr Htdh
3.37
12.25
−13.24
−12.23
Lcsc Xvmp
94.62
19.88
−35.15
−29.92
Gtfl Jrhr
99.01
5.15
−51.60
−66.92
−31.30
Xwzqpjx
9.06
22.03
356.11
563.55
59.98
Ylvl Pgmp
55.41
2.32
−56.96
−29.48
36.61
Twrp Xgzg
1.26

Sponsor Center