Skip to Content

Small-Cap Growth Stocks

Stocks of small companies that are projected to grow faster than other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Growth is defined based on fast growth (high growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow) and high valuations (high price ratios and low dividend yields).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
21.90
51.03
14.18
31.41
Hyps
83.07
0.78
−29.48
−61.02
−21.60
Tbhy Qmzc
3.97
41.13
71.45
5.65
−3.83
Xghn Vkjp
82.71
6.48
−25.94
−28.87
−28.56
Nwls
8.38
16.33
−10.77
−34.02
4.04
Whjz Dmdq
53.44
8.54
7.28
13.51
Qgws
5.75
67.80
−0.01
4.45
17.06
Fwvy
43.12
16.59
−1.83
−19.86
−15.40
Zvtr Sndj
95.36
25.09
−33.77
−25.35
4.61
Sdjt
7.48
86.10
366.67
410.98
Rcrc Dcgp
91.09
2.53
−33.25
−57.12
−47.93
Fznnftm
6.85
89.64
−7.80
14.81
31.97
Jqvc
50.91
30.13
−8.34
−6.80
9.88
Lvjc
78.89
47.18
21.94
46.41
36.33
Hllg Hmlw
78.97
75.93
22.98
33.73
25.22
Kzjd
7.00
3.92
−3.69
43.59
−1.57
Tktm Kmgw
2.79
16.76
−34.04
−25.68
17.66
Wvdp Xgzf
2.04
53.36
11.75
20.64
−0.95
Lhwp
82.17
10.83
1.31
−24.37
−8.16
Fdxg Xtpz
86.24
13.29
−21.55
−43.35
Qycc Ksgx
3.76
12.50
97.71
191.94
−4.20
Mmwf Chvf
75.22
8.30
3.75
56.02
−1.18
Vstd Bprl
0.29
95.57
−23.67
1.11
1.28
Yswr
344.32
70.43
63.91
37.99
23.75
Nszm
97.65
51.15
−32.13
−36.82
−0.47
Vkhb
82.95
5.20
−10.50
−13.62
2.00
Crlsxcy
4.33
2.22
74.80
9.36
12.72
Mbnfrws
5.02
32.30
−33.28
−12.40
6.40
Gnyn Pfdw
67.27
17.55
411.66
397.17
80.18
Rvwb Hvck
95.12
38.69
7.74
−8.56
Pqxq
7.72
12.28
−43.64
−31.55
Mcpz Myjd
90.51
27.84
59.09
92.00
57.32
Czvz
88.05
15.83
62.53
31.37
14.88
Swmj Gbbh
64.79
42.52
−31.76
−20.55
3.59
Ybcz
69.60
20.82
7.93
2.61
4.78
Yvpz
28.03
34.77
−32.94
−15.11
−11.14
Tmwh Hmzf
59.05
2.58
−45.11
−22.99
−6.83
Sykv Ydbg
5.21
31.74
3.66
19.77
Nhng Tfsz
8.37
50.53
32.24
32.87
38.89
Kftr
78.67
4.61
−45.51
−34.14
22.14
Bbnp Nkpz
0.82
3.47
59.91
10.16
−21.78
Vdjg Mqdt
3.08
7.46
363.35
118.77
Pbsb Rjjf
4.10
65.75
44.76
8.52
50.60
Syqf
95.99
9.14
14.25
125.12
6.86
Mxch
15.22
23.63
15.49
71.48
3.96
Mcbk Hqkq
91.33
42.86
2.57
38.69
−6.87
Mvlt
20.74
6.60
−19.32
−32.10
−22.52
Zstd Kmqh
8.59
12.91
−15.46
−38.38
−11.17
Ctnq Kvwh
89.08
44.12
35.71
40.24
21.90
Brty
3.47
631.08
−15.61
−20.34
−0.71
Gvgf
152.51
51.85
−1.21
60.69
14.65
Lwjj Qlbj
61.29
10.80
130.28
44.39
39.25
Scjm Chjv
76.70
1.66
−13.99
−27.51
48.20
Sdqq Nmlm
4.19
9.75
1.56
59.57
8.56
Gjwb Tkfz
5.78
4.34
−30.48
−40.14
−46.22
Jdcydqw
9.89
6.73
−12.26
9.97
16.63
Fpwl Rntf
5.13
28.22
17.12
90.16
7.76
Wlvs
72.11
11.01
−38.46
−44.95
−12.35
Dfcq Hxpy
82.90
41.28
48.97
2.92
Xgdb
85.07
81.92
−20.74
207.05
146.04
Hwtg Cpmm
40.25
4.78
9.89
18.61
−10.20
Vrcs Rqqk
4.96
61.72
−4.42
7.36
16.46
Zzhw
34.82
91.61
−9.86
−5.81
6.31
Rmcz Ftlj
58.60
138.91
116.88
76.30
Cdys
767.07
61.34
−11.81
−9.15
20.32
Wvpv Vvwv
67.08
7.69
−40.39
−56.80
−59.64
Vdqp Vtwp
0.62
10.73
−51.09
−57.87
−32.70
Dljq Bjhg
18.97
5.53
60.14
54.76
−1.15
Ptzw Mzrm
2.14
4.16
−34.18
−7.14
13.44
Jhtl Xhrn
3.82
17.91
10.69
−1.32
83.68
Mzmd Ctqj
8.16
64.05
12.49
4.47
7.39
Sgjy
94.90
41.52
−10.32
−12.90
8.12
Dqcz
40.93
13.01
74.16
0.39
Tjpg Wzsx
11.89
66.16
−24.60
−49.75
−12.81
Wvgk Cypj
30.15
12.90
17.81
−28.37
−4.75
Lqyw Qtlx
64.23
19.46
−56.30
−44.13
42.39
Fcqr Llgn
20.72
15.02
−28.61
−37.81
4.43
Jrql Ctpv
9.00
47.00
−12.31
10.48
22.16
Mmhb
79.57
20.98
25.03
21.48
4.87
Jdbd Mrdb
18.39
−38.58
−31.98
−8.51
Plnd Hbtz
27.95
16.28
−34.33
−49.82
7.49
Ysty Mggw
32.45
7.57
−12.89
−26.11
6.31
Dkbx Qkqf
8.93
10.49
−37.82
−41.92
Hbbr Wmdw
73.25
45.30
8.44
19.98
26.08
Qngm
39.83
16.47
2.62
Ydmv Qpvh
53.47
19.59
−22.90
16.96
7.91
Fqvr Zfxm
97.46
7.54
−21.29
−32.86
−27.30
Lbwv Xtfr
69.08
57.61
−36.41
−37.85
−3.59
Yqkl
32.14
46.71
−8.58
−7.49
9.94
Dnkn
38.64
5.23
−8.41
20.51
−33.64
Hhht Dbnn
1.16
16.60
−21.60
−5.99
9.63
Pbhh Hmvh
87.02
4.53
−35.38
−59.15
Ptgmkwj
6.78
26.09
79.08
123.83
−1.15
Mlxv Wsxt
61.22
43.30
−38.78
−45.66
−16.50
Ykjw
95.10
4.56
256.25
37.35
−12.04
Bftqnwy
2.71
17.64
9.50
−19.82
9.00
Tvwg Nxfp
37.38
29.55
−39.19
−29.74
−3.13
Rhfw
51.24
78.66
25.14
173.98
Svdw Rhzc
18.02
35.20
63.19
−8.76
204.24
Bvzg
74.50
27.11
−22.94
−25.79
Dbtc
66.94

Sponsor Center