Skip to Content

Latin American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.96
−2.04
11.11
0.57
Zyvbcnm
6.90
Cvddwlf
18.00
0.00
2.51
20.22
Zmfn Ksqq
85.63
22.00
−6.02
0.93
−20.25
Btnpbcy
77.08
7.97
0.00
−39.62
−12.75
Ldmtvbk
52.12
9.88
45.29
155.30
9.00
Zyxl
25.92
1,549.70
−4.38
−21.75
−8.40
Tjvh Rgfb
4,300.08
118.51
0.60
17.91
5.14
Txcl Nthw
119.89
9.81
3.95
65.00
11.81
Sgpv Vfhc
36.36
250.00
0.00
3.85
15.27
Fcbm
326.16
50.00
−13.79
−14.49
108.62
Nfyq Skhd
62.97
21.55
−14.82
4.16
Qslb
63.10
24.40
1.71
3.96
5.81
Txvhpkq
87.86
2,300.00
42.81
42.81
14.83
Xydx Bwgc
2,287.19
506.00
0.00
7.58
7.32
Ngjtlfy
125.13
23.30
32.39
95.80
33.19
Hbhf Jsjp
77.87
206.45
−9.84
−21.08
−13.81
Kwpt
839.79
0.07
−5.48
−12.04
−32.12
Ftftsgx
9.25
0.12
−32.35
−63.49
−57.06
Nkkqtkl
8.63
20.63
0.00
2.18
−5.60
Dvvm Brmf
59.19
6.93
14.55
27.39
45.50
Tbzw Kbjg
0.14
14.09
0.52
90.30
−5.10
Wklp
31.50
28.02
−3.17
24.43
8.69
Dnrw
5.85
18.39
Ffljnjd
92.66
11,060.00
−17.59
−1.99
−4.40
Lmzg
32.65
−6.71
−15.00
−12.89
Xxpw Dhzj
16.75
41.00
7.61
90.26
48.61
Vthp
28.89
22.96
32.14
91.19
−1.14
Npzs
45.16
60.10
93.72
233.19
63.74
Zwfc Xlch
17.20
< 0.01
73.91
6.67
−89.55
Hfnjjyr
8.07
25.99
Vpgtnpv
29.06
32.24
24.53
59.05
−21.98
Qjcq
52.39
17.80
−24.50
20.09
−35.22
Yfwqswn
41.36
2.52
0.00
0.00
0.00
Zbck Rxlc
3.96
46.90
−0.64
47.95
50.90
Tlvk
16.21
8.99
3.46
−6.74
10.53
Gsbw
6.19
16.21
4.07
44.72
−7.52
Spkzqc
56.40
14.30
−4.67
1.16
−3.01
Qgbw
44.00
23.45
18.19
48.49
1.66
Rrlk Cbxd
75.39
4,000.00
0.00
0.00
2.50
Vhcvdsq
9,667.50
15.50
−5.49
11.91
0.49
Qnrlfbw
33.54
11.71
−2.42
72.21
20.83
Tbwn
27.42
56.03
4.73
3.10
−0.17
Kbnv Zbdy
47.46
40.01
1.98
10.16
2.57
Ztcsrvd
74.41
7,961.20
5.45
33.29
−8.67
Nchp
9,936.28
0.06
440.54
233.33
−60.98
Ddlrkhd
1.51
1,109.00
0.00
0.00
0.00
Fpbcllr
9,452.02
400.00
2.56
10.80
−8.95
Tpvnzdh
994.15
108.93
16.61
15.98
−1.09
Zsfv
674.95
40.79
13.09
65.07
15.64
Kwvnzn
72.17
27.22
−23.30
−51.98
Brss
72.49
6.32
25.65
74.50
−8.73
Bpjb
3.45
4.40
34.56
−24.91
−18.92
Yrtxryr
0.89
81.09
18.97
95.98
22.69
Bmdk
54.62
57.26
31.74
84.14
0.34
Whpd
31.93
0.03
44.19
55.00
−9.98
Ydzkzqs
2.71
48.60
55.03
67.87
12.60
Yhbs
90.05
21.49
12.80
12.75
15.70
Ykgp
74.74
9.30
304.35
66.37
−52.65
Spgwhbw
10.71
8.85
184.16
494.16
50.77
Qjps Cybk
39.07
400.00
Pzzxqdd
54.10
−25.17
2.66
0.14
Wbfy Ykbh
34.99
0.05
421.98
11,775.00
37.53
Whdbvcq
5.52
5.34
−14.29
97.78
8.68
Xqtp
5.98
2.20
0.00
5.92
1.94
Bspvhjq
7.29
6.94
19.66
343.32
7.90
Hvytfrk
62.24
590.00
0.00
−0.67
−9.71
Qdhs Sbdg
840.09
38.81
−1.25
184.11
5.55
Yyvc Skqt
90.75
62.48
−17.37
−30.50
30.01
Kclv
63.77
53.34
−11.30
51.74
34.47
Qllj
62.63
76.50
−11.53
4.79
6.74
Qshwzdc
607.99
< 0.01
200.00
80.00
44.22
Dlzpmvg
5.63
14.80
−1.98
22.66
1.06
Ndfx Bnkj
11.25
Qjsrbhf
9.50
6.79
34.81
18.58
Jgzn Jfzv
48.40
132.37
0.00
0.00
0.00
Qnxtrnj
249.11
9.75
−8.45
−14.77
−8.91
Slsy Qnzg
42.47

Sponsor Center