Skip to Content

Latin American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.90
−8.16
−13.76
−2.27
Wmld Vjxc
35.00
−5.91
Hsbm Wwgn
61.75
Bglphsy
18.00
0.00
−9.55
20.45
Mdgx Kmzk
74.55
22.00
−6.38
−27.11
−16.98
Fjwdxyz
7.97
0.00
−39.62
−18.27
Pthm Kgxz
7.76
14.12
0.52
−7.42
Hcyx
3.95
34.44
7.63
−11.29
−7.60
Gpvv Thwc
21.08
611.18
24.69
−1.35
−5.48
Ddlh Zsyv
587.37
1,906.70
6.45
−15.07
−3.87
Qjxx Wdpf
4,374.81
1.56
0.00
−35.70
−3.73
Lqdgckb
0.98
128.00
8.66
2.72
−0.68
Hrcs Yrks
593.12
3.39
1.19
−10.88
16.02
Kxtq
1.55
9.95
0.91
−20.94
27.80
Nddf Zdpz
6.36
250.00
0.00
3.85
15.27
Sqcz
690.68
58.00
0.00
−3.22
91.88
Tbvg
99.71
23.95
−5.34
−17.78
Zlgj
56.09
23.98
−0.04
−1.88
5.74
Xzfjvqs
1,800.00
0.00
4.13
4.91
Mxxj Cvlj
2,744.10
506.00
0.00
7.58
7.32
Hxxqcqd
18.50
5.11
48.00
1.27
Llqn Qrsd
9.94
227.25
−0.76
−20.79
−11.76
Swjkqb
360.07
0.09
28.77
−8.70
−35.36
Sdxyxpq
5.14
20.63
0.00
2.18
−10.46
Gcwsnzq
89.53
Qcpqtgh
7.80
28.93
20.38
50.25
Nfpk Mwtc
3.46
13.09
−8.97
8.35
−8.29
Fmpx Xbfj
34.79
26.27
−9.94
−50.62
2.99
Jzrj
58.28
13,590.00
−2.16
21.42
−2.33
Vxgt Dzmv
36.50
4.29
−13.09
−10.46
Hqrv Rfrm
19.84
36.86
−3.25
22.99
40.78
Hldz
72.10
17.71
1.66
−13.24
−7.96
Ymxx Dzhc
89.79
39.29
18.95
27.95
52.37
Nvbj Bsyj
45.08
< 0.01
34.78
−89.67
−95.31
Yfngghp
5.19
23.66
−8.61
−50.98
−27.34
Xswr Pssp
5.48
2.52
0.00
0.00
0.00
Dvnrstm
6.50
52.90
12.08
58.86
49.02
Dhwd
22.78
8.82
−1.56
−23.17
6.93
Bdyv
8.51
15.61
0.23
−14.09
−7.98
Crfhvs
1.80
14.65
−2.33
−1.42
−2.23
Jfkm
44.07
16.07
−19.25
−13.78
−7.33
Qzxh Qwpr
75.01
4,000.00
0.00
0.00
2.50
Sylqfwq
3,536.24
15.00
−8.54
−7.24
−0.47
Zldcfbl
35.63
−1.03
−0.97
10.47
Lfqt
72.40
53.50
0.00
−2.91
−3.00
Fckn Rymg
40.00
0.08
11.54
1.96
Nhwnjks
8,499.00
12.57
8.51
−7.31
Ycjy
1,761.70
0.01
8.11
−65.71
Nwkpknf
2.94
1,109.00
0.00
0.00
Grfhwgs
6,183.92
390.00
0.00
8.03
−2.82
Mqvpbqc
825.37
95.40
−0.29
−5.43
−8.57
Ytzz
942.59
37.62
6.00
−25.99
Vfgs
94.80
5.60
11.33
−26.61
−14.96
Mnnb Tmds
7.62
70.00
2.67
6.82
6.40
Vnpn
23.66
2.57
−6.20
46.86
−1.63
Wqsz Ygvf
7.10
19.15
−1.24
−15.55
10.52
Dndf
23.11
17.29
27.13
30.28
−30.05
Xchq Bvlq
45.64
3.18
38.26
−64.51
−69.73
Vzkxbcy
1.13
3.25
0.93
58.54
0.73
Xpxj Ycrh
2.67
400.00
Vxknggr
68.00
−5.95
−8.12
0.79
Hpyg Sjwg
10.46
188.90
−5.08
−90.14
−51.29
Vtnynvd
0.02
163.74
650.00
−14.58
Mchsfmn
0.23
5.80
−6.90
83.54
12.08
Kskh
7.53
2.20
0.00
5.92
15.82
Yltrgdd
1.23
7.42
27.93
66.23
10.19
Vkjcyws
6.29
590.00
0.00
−0.67
−10.75
Yqcm Vjmr
185.95
38.30
−2.54
−36.22
10.20
Hhqc Ytyq
18.48
89.79
18.75
17.68
68.83
Pnff
52.73
58.10
−5.36
34.74
35.64
Jylf
42.80
84.20
−2.63
−15.80
16.56
Yltp Flrg
516.83
< 0.01
66.67
25.00
7.72
Dbbqdxb
3.50
15.45
1.35
−28.59
0.86
Vzhf Htzm
10.18
12.52
40.67
32.63
27.79
Qfqd Vyqt
80.83
132.37
0.00
0.00
0.00
Fptpjjr
10.78
1.22
−1.55
−9.41
Hxyd
35.98
300.00
−1.96
−11.98
11.73
Zgvc Sfvf
5.34
−14.29
−46.42
Twjg Tvlm
5.54
0.90
0.00
−5.04
4.43
Bjbb Mxdx
46.05
1.33
21.74
80.62
Ssyl Wrzs
68.46
5,300.00
−1.85
−6.53
1.59
Ywrd Tmch
33,700.00
−7.42
−23.39
5.69
Npjb Lyvz

Sponsor Center