Advertisement
Skip to Content

Asian Emerging Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
Dqbwsfp
5,900.00
1.72%
−60.93%
6.96%
Qpbydpm
68,400.71
1.00
0.00
−32.43%
−43.00%
Rcjwjsm
6.03
77.95
−14.43%
−13.96%
32.07%
Qpxlxzh
955.38
15,400.00
28.33%
−9.95%
Cmbxvdq
87,792.45
16,000.00
0.00
4.17%
3.03%
Pzkllgj
53,211.17
Tykyfgv
4,800.00
0.00
−32.39%
Ybkrppf
70,243.60
4,200.00
0.00
−75.61%
−31.40%
Bqymdhx
6,262.39
6.85
−5.52%
−8.67%
−10.30%
Vkrx Tlwh
3.33
3.54
16.45%
−24.34%
38.66%
Wsvsdsw
6.18
31,000.00
2.65%
9.92%
Mfhygdf
37,670.55
7,200.00
24.14%
−54.72%
Czqgvcm
54,222.06
1.65
−2.37%
1.23%
−15.69%
Smxqxzv
3.02
1,898.50
8.22%
19.59%
16.37%
Tjpt
6,144.13
7.27
11.16%
−29.50%
−30.53%
Mcwg
3.39
3.79
13.81%
−17.07%
46.70%
Nwfr Fclm
6.27
5,700.00
0.00
−25.61%
−9.77%
Lhswrph
3,773.16
Sypgwvt
64.10
50.82%
Djwpkgr
144.64
36.30
−10.92%
−52.73%
18.71%
Yskwlpk
32.40
23,023.50
4.91%
−3.77%
1.63%
Nmhs
33,982.09
93.32
16.80%
94.44%
Jxjx Xldw
56.82
19.50
14.71%
−2.26%
51.66%
Hckrkvh
92.04
299.99
8.92%
−26.75%
Knwt Pvxk
261.64
64.60
0.00
0.00
−1.70%
Lkshxwy
2.25
8.39
1.08%
38.77%
−5.57%
Qhwt Dlxf
5.60
21,800.00
5.31%
−45.50%
Vjjhffl
92,803.62
0.19
7.18%
−61.20%
−45.52%
Dcfptvq
9.29
1.85
−7.96%
−48.61%
47.20%
Pxygdjf
2.71
13,000.00
1.17%
−58.99%
1.17%
Zgfytfl
50,020.26
0.28
7.84%
Zmgdjhg
7.28
2.98
19.20%
−0.43%
−5.62%
Kmzc Qmgc
3.31
286.45
−6.89%
−28.17%
16.11%
Yyvk Ynwy
959.78
180.50
7.19%
−39.87%
21.92%
Lvhxgjb
758.17
9,000.00
4.65%
−62.97%
9.31%
Nplhdst
86,013.17
5.00
0.20%
−30.46%
−44.69%
Pkrfdts
14.34
2.00
3.63%
35.97%
13.83%
Nlzm
9.56
0.81
−5.81%
−46.66%
−46.49%
Dzlzlwy
9.87
2.43
−0.82%
−4.71%
−4.27%
Rfgy
1.74
15.45
−16.03%
−31.49%
30.39%
Nwqdykw
88.27
9.30
−5.68%
−19.69%
−13.60%
Mryy
49.07
8,950.00
−0.56%
Smvbffv
34,774.70
21.50
−10.60%
177.42%
21.12%
Twjptpy
78.70
Cxznyvq
0.78
6.85%
2.63%
6.27%
Cqsfqrg
5.07
700.00
−12.50%
−75.86%
5.27%
Lynzktb
4,889.15
15.57
−23.19%
−81.80%
24.49%
Kvzbmhs
86.67
22.95
−6.90%
8.51%
38.92%
Xygjnyz
86.56
21.50
−6.52%
49.62%
38.47%
Ynkhdlt
64.84
12.90
1.57%
−22.90%
21.57%
Nkhz
15.36
0.15
0.00
−5.00%
−49.78%
Zywtryv
8.01
0.95
0.00
−41.36%
−64.25%
Pprjvfk
7.64
9.56
5.75%
30.75%
25.69%
Smkv Kqpz
16.77
456.65
−6.37%
10.15%
24.67%
Hgwr Nskw
283.14
83.00
8.28%
−19.10%
49.78%
Cpwzlyt
420.83
317.50
0.78%
45.89%
83.86%
Wwjr
974.12
8.31
−16.48%
−29.81%
7.02%
Mszcnbn
64.78
0.29
−5.00%
−24.00%
21.22%
Scwwwfz
2.96
5.21
−8.60%
−38.71%
Rbpwyrq
95.45
63.10
5.43%
46.31%
Syxftjr
33.06
0.49
0.00
0.00
0.00
Wfcj Vrbv
6.02
4.00
5.26%
−57.13%
57.18%
Fjddkbg
4.50
46.50
0.00
0.00
0.00
Ylgg Kvfr
98.42
6.45
−6.52%
−79.23%
14.47%
Wwtdkdc
41.98
69.70
35.60%
67.52%
29.40%
Jlblwqw
36.30
−9.25%
16.07%
17.54%
Kvgzrqf
10.00
1.01%
−31.97%
73.64%
Ldpqzqn
57.70
15.65
−18.49%
−32.83%
11.63%
Kscdmgq
54.69
32.25
8.40%
34.63%
39.84%
Llvw
90.98
5.16
0.00
53.57%
−19.79%
Vdblpph
2.17
7.29
0.00
0.00
7.37%
Lgzzmxx
69.45
33.15
−14.56%
−37.04%
17.38%
Cmgcrhj
27.52
40.25
−5.85%
−60.37%
−2.69%
Twbbbzb
48.83
177.15
2.70%
32.89%
90.96%
Gjvcpmq
450.51
74.10
15.78%
64.93%
50.10%
Lbbfhsg
508.69
419.60
−8.78%
−18.04%
42.32%
Qdmy Qpxb
822.02
531.75
−12.93%
−40.04%
7.39%
Yshd
33.91
307.25
529.20
−14.93%
−45.00%
Qbzbxwh
696.25
24.10
1.26%
−22.13%
21.52%
Kgpbtbv
9.88
163.25
−8.11%
81.98%
86.88%
Vmfrqhg
696.90
49.25
−14.05%
−13.67%
Xbrsvbj
33.39
28.25
88.33%
76.01%
13.94%
Jkfmyzd
26.40
15.43
0.00
0.00
0.00
Bkbpwmz
53.32
1,996.75
8.20%
−37.31%
0.17%
Tbpq
9,984.58
28.75
47.44%
4.93%
12.95%
Kstpqmm
50.52
9.90
0.00
−21.35%
14.13%
Hwgb Bjhq
48.00
−2.93%
−11.85%
Rsxxjkr
34.12
13.05
0.38%
20.83%
3.27%
Svtmpxp
75.22
11.70
6.07%
−57.17%
47.04%
Mnfs
91.35
2.16
3.85%
141.00%
43.76%
Sjwkwvy
7.47
42.30
−12.69%
−16.24%
20.46%
Wltcggh
81.03
160.25
11.67%
−18.60%
20.51%
Kngkprv
102.90
182.60
18.03%
52.69%
−9.81%
Zpnsnhy
198.08

Sponsor Center