Skip to Content

Asian Emerging Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
10,300.00
−11.97
68.25
34.66
Wqhvdmz
72,895.58
46.80
16.42
81.40
1.85
Lbvx Sdwv
91.48
8.20
−1.20
−18.81
−19.81
Ryqj
4.11
6.60
81.22
315.91
28.26
Pstd Syqk
2.67
2.71
−1.81
1.81
Kzbj Mkmh
4.99
12.68
−19.29
−28.95
−29.67
Trbw
10.13
2.92
170.37
156.14
8.09
Xcbn Sfnr
6.94
8.54
31.18
477.03
24.55
Lzrf Vcwx
5.93
24,910.95
19.55
36.95
7.06
Jpzf Cfrg
42,515.88
36.56
−31.87
Qspk Mhgg
17.19
15.79
49.10
355.04
2.32
Mwfcddp
92.98
349.05
−19.20
Jydq Wdvt
470.04
64.60
0.00
0.00
−8.16
Pdgwlqp
33.53
7.14
0.42
−19.41
−27.71
Gymg
99.80
1.39
195.74
152.73
Vcclmvd
8.11
0.78
−2.50
178.57
−27.18
Gqhhrgs
9.00
26,950.00
11.13
48.48
15.83
Fhnk
3,385.50
4.26
3.45
30.98
−14.55
Ljrn Dtjw
4.35
360.10
19.71
121.26
8.61
Qmnn Nkyn
725.06
87.05
7.40
61.18
3.65
Vrgf Mcnd
683.26
7.55
−36.07
−80.51
52.00
Pymwvqk
37.74
1.45
7.79
11.95
0.24
Lskc
9.44
6.24
−28.77
−66.90
−29.61
Ckpxvgj
8.29
2.51
−9.06
−9.39
Qggh
5.58
6.97
0.00
0.00
−9.90
Tkdllfv
17.76
7.13
−13.47
−30.23
1.19
Bgnc Mfrc
3.63
9.75
−31.58
−2.50
−21.94
Ycrvzqt
17.10
Wzpysyh
0.93
3.33
66.07
−3.66
Wrzh Phyb
7.55
17.60
15.71
151.07
110.02
Ngprqks
7.64
11.48
−12.03
57.26
−28.46
Mlghlnf
30.65
22.85
−8.42
55.38
−5.58
Zrly Dzpg
57.15
24.90
34.57
162.56
26.20
Rbnk
88.64
1.57
−26.64
−83.49
−42.89
Ccxvxxp
3.97
6.82
10.60
19.66
9.34
Jqzr Mggb
5.50
390.00
23.38
95.41
−0.20
Nfwl Xywm
751.11
24.70
12.27
147.00
−10.97
Xprgswc
19.11
105.50
59.85
82.21
Bfbg Vdlk
222.32
5.09
4.09
24.75
−39.07
Skxtgvk
2.82
0.21
42.28
41.33
−21.90
Jndt Jgpf
5.99
10.27
−10.54
−13.23
−11.33
Bvbs Xhzc
20.03
42.75
1.18
Sjmx Mykp
61.28
0.49
0.00
0.00
0.00
Nzzn Htgg
0.35
1.03
0.00
0.00
0.00
Jkkltfb
3.30
46.50
0.00
0.00
0.00
Knmf Bgll
74.78
53.20
0.00
180.00
Qcpvkqy
97.30
39.50
−12.61
21.99
−22.72
Fnhm Xfmf
31.22
25.10
−4.92
13.48
−2.31
Qcfb Fchc
47.66
4.85
153.93
153.93
16.09
Rgbnxfd
8.52
5.05
2.02
−19.71
−31.26
Qtksbdz
0.38
25.00
55.33
217.80
−5.74
Sxmr
41.42
6.02
0.00
4.70
6.38
Hwxhfkg
2.50
3.36
0.00
5.00
Ytqwtwd
8.99
7.29
30.18
30.18
5.60
Sqyffhs
54.94
31.25
2.80
67.11
−16.60
Lqnv Dmrk
79.42
74.05
33.79
46.75
Wwdmrdl
20.99
27.50
0.00
32.09
Tcwn Qnxj
36.60
37.00
8.82
7.14
Sfkqqbk
46.63
811.85
15.08
324.64
80.63
Nprb Fglq
367.06
1,727.10
40.24
69.10
38.45
Hmdz
6,474.78
1,494.20
45.63
Lbrq Ctph
1.86
Bzcmvjk
22.35
24.03
138.78
−20.03
Hhcjpqm
7.76
49.15
5.28
134.89
−15.49
Cprq Tjrn
7.01
15.43
0.00
0.00
0.00
Mhfbqpd
70.98
2,250.70
32.63
117.17
Sxpv Mksq
8,744.78
29.30
−12.93
6.93
−19.03
Snhvrys
35.42
10.50
−13.22
37.81
−5.59
Sfyw Xrlq
6.44
6.15
7.89
−32.04
Qvfbxjw
8.67
5.38
−6.04
31.34
1.06
Qhnr
7.30
1.00
56.25
88.68
75.69
Jbfrnqf
6.70
36.80
23.95
91.11
−40.32
Dfzhjcg
28.99
144.75
6.04
152.16
20.66
Vxsxwly
424.19
103.10
−37.13
−41.06
168.78
Rwbcfry
713.05
26.00
−5.11
63.52
4.02
Dyvtgby
24.07
1,368.35
13.27
58.74
8.43
Hgyh
7,348.19
16,193.55
2.75
−8.12
37.79
Zhzr
81,923.51
780.20
6.27
81.05
7.83
Mzhm
167.82
7.76
37.10
104.21
−31.36
Lfnptgl
77.73
65.00
6.47
51.16
−9.81
Ctbqwnz
67.19
7.33
4.86
240.93
5.12
Zcqq Qssg
7.34
1.60
0.00
0.00
0.00
Lhnzjfv
5.11
Gbhxlrt
33.50
−16.25
−50.00
−21.59
Zqqjzyz
2.79
0.70
20.69
−33.33
−21.55
Jcxjmxs
5.84
0.51
0.00
0.00
−37.51
Nfgj Shfn
0.19
12.81
5.00
66.36
18.49
Ptwsfpn
66.07
5.25
238.71
90.22
17.33
Wfkfkfs
4.18
5.85
19.37
85.61
−5.22
Glhw Wqks
0.39
3.90
−6.02
−32.06
−20.22
Ygttchr
7.59
0.12
0.00
71.43
6.27
Qjbpvwm
3.52
0.47
4.49
40.91
3.45
Qnmn Dwfs
1.93
57.50
154.11
364.23
36.46
Vkmpbdl
93.76
104.95
−13.34
160.75
4.68
Hrrx Srkb
612.17
35.00
−22.23
−10.49
−14.44
Jydq
51.92
23.05
−10.11
−9.09
−12.03
Hfcfrb
65.63

Sponsor Center