Skip to Content
Premium

Poor Stewardship Stocks

Stocks with Poor Stewardship Ratings have exhibited poor corporate stewardship practices.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
9.75
−42.45
−39.40
7.61
Very High
13.76
Xkwrfdtr Rmwc Xztxfcx Gdkrn
BQN
41.52
−62.25
−70.52
−42.69
Very High
62.00
HwwmdvwcXnkxmnmfq Mwzjdmf VMD
ZK
26.91
−6.15
−2.57
12.89
High
23.00
Cdxrsnkjqr Ndzqlsffzh Dwfmdsjzd Db
BBSZ
6.60
−32.76
−43.88
−20.25
Extreme
4.52
Nphxdm Ynbvv Rps
NN
40.27
−15.95
−10.96
−12.39
Medium
54.00
Lvkr Rvzypmfqz Htj
PCBS
28.38
−59.74
−66.72
−22.33
Very High
44.87
HY&D Dfr
Q
30.13
−18.91
−4.62
−0.56
Medium
37.00
Mkq Sppy & Mbrdmg Pdy
TTXD
8.20
−51.65
−24.44
−29.83
Very High
11.80
MQP Pdtdvslr Sbw Rxrfg
VCYW
2.72
−51.68
−42.31
−12.07
Very High
3.79
Fcnqmrh Hcqnycst Z
MYTF
7.33
−2.46
6.23
−23.40
Very High
10.48
Cztfldcnh-Cmlnqp Bt
VCR
5.74
−30.24
−41.80
−4.61
Very High
8.62
Gzsn Jmx Slfyd HY
BNJT
4.22
−61.38
−59.34
−32.79
High
6.50
LDX Bbdskxrtj NS
NST
10.13
−53.86
−58.70
−16.98
Extreme
5.00
Ffyt Wxfpt Tbt
FSSLZ
0.08
33.17
−92.53
−67.37
Extreme
0.13
Rnls Ysrvjdwgzsbt Lgs Ktpkx MP
BSQN
53.43
3.97
2.18
Very High
65.00
Xzxp'w Qnkbzzxq Rpgcd Cvv
KZR
39.88
−18.16
14.36
4.99
High
42.50
ZNLN Xggqmws Gbrj Nlnmh G
GFQP
31.87
−10.15
−21.31
−20.76
Very High
35.00
Dzspbjsnw Kknjsxlmw Pxlrj
JSDP
9.29
−25.97
−43.66
Very High
15.00
Qmbhwrpzj Hjffsp Vdr Drxkx
ZMW
22.12
−30.47
−29.70
−4.51
High
25.00
Nqkybnrr Srptlhnn Vbtzcywdf Gdwx
VQJ
30.61
−31.05
−22.11
2.16
High
37.19
Smjwxnhq Vccwkrpm Rbmgfhlznpt Prvsfnpz Yl
DMG
136.88
−1.09
8.95
17.28
High
98.00
Xdyvd Xndyjknsk Ccbtzyxsq Jvl
TBWC
9.25
−36.75
−31.99
−15.62
Very High
11.59
Wmqjxgvj Vzbyrmcfl Fsvvb
HVJ
21.10
−17.74
−37.03
−16.20
High
20.00
Wlxwtzyy-RjWlMwf Vgjp
KCK
12.97
−0.76
19.82
2.21
High
15.81
Kjpkmkyh Msjpbckrsknwty Lwvt Jdgdt
NCNQQ
0.09
−90.00
−95.00
−55.80
Extreme
0.14
BDPYS Msxhpyycr Krjp
YLX
13.27
−31.71
−33.25
−23.07
Very High
14.70
Qhdnjcg Hzlwzjtpmg Pz
WPD
0.71
−56.96
−43.98
−24.19
Very High
1.02
Ntltbpk Sd
DXQT
16.92
−64.60
−76.24
−38.57
Very High
48.00
SHN Yjkwrcmnkfxfhz Nfm
BKN
7.78
−31.45
−53.52
−36.55
Extreme
7.00
Zfqbv? Wd
XBK
8.93
−60.10
−42.13
−2.89
Extreme
15.04
D&C Qmyzk Xyp
VPM
13.96
−38.33
−47.26
−18.47
High
16.16
Pcztx Qxlbmt Hnk
M
49.86
−44.20
−34.57
−2.22
Medium
69.00
Dvbpyhghqcgsb Pszmfgx & Hrfymfhngw Bvvf
TRY
125.25
−1.76
−10.03
0.56
Low
123.00
FS Kztwvhm Sj
QLB
105.18
2.70
−7.99
0.24
Medium
108.00
Gcdt Phdrv Xhmh
HN
49.79
40.88
34.85
11.20
High
50.00
JdvhzbqGgbw Wfg
FM
4.96
−60.70
−69.08
−42.94
Very High
7.35
Vchtv Fzmrgdm Vmyjkyt C
BFJQ
44.52
42.60
−22.80
5.51
High
43.03
Ndrxky Jwlcf Fxzykcsz Hx NT
XFN
34.66
−34.64
−34.90
−22.63
Medium
55.00
Gprcrdcj Bswwpcvyhmtcz Xywvj
DFN
27.20
−6.01
−18.22
−0.56
Extreme
35.00
Qzdtvhyqwn Bpfjwjnhh Dpwz
SNH
16.71
−57.51
−62.00
−24.50
Extreme
25.00
Msptwmdwf Smtkkmrxc Wlt
HTDF
23.10
15.31
11.17
−16.13
High
15.00
Zygdhh'q Smxpmh Zqgnqlcfs Lnq
CDWK
11.13
−32.03
−28.70
−9.38
Very High
13.99
Yjpd Dgfhkgml Vwkb
YWWR
87.00
−20.26
−19.70
4.28
Medium
100.00
Phdzhxz Nbm Bybtj C
ZJDJ
31.68
−16.37
−19.59
−3.47
Medium
30.00
N.F.Nsqxwrmgs & Hyrk
NFR
1.21
−68.61
−39.25
−45.30
Extreme
1.89
Ftczr Vslzhz Wwbk Pkkrw NZM
SZ
68.98
−40.57
−35.16
1.50
High
93.00
Bcsqwjtx Ybypnhnn Xvxlfqsnw Rjcj
CWNQ
2.81
−26.82
−46.78
−40.09
Extreme
6.40
Wrzgwvrpgz Ftk
CCL
19.49
−33.53
−37.29
8.31
High
24.40
PSW Mgbztrmfc Njhgv
YBHP
212.00
−15.55
−0.30
5.43
Very High
245.39
Bbbklfbb Fs
CTP
12.62
−51.96
−52.76
−29.98
High
35.00
Mtrcm Khqmcnfpb Hfxx
HKBD
17.86
−53.78
−50.31
−13.91
Extreme
13.00
Vlkff Zssqzjrnnm Pclm
MFS
17.78
−53.25
−6.42
−2.43
Extreme
24.00
Jvd Bqqdc Nfdhs Xsjp
VVV
32.28
2.96
8.24
−22.57
High
48.00
Bzjtsvcl Znw
SJ
178.47
−5.24
37.89
50.88
High
134.21
Blyzx Xfknzx Gpr
RPT
9.52
−55.93
−63.97
−22.69
High
11.30
Pdwynd Tpfjbc Gchvcpfv Rf
KQY
31.12
−14.10
−33.00
−6.22
Very High
41.16
Ftqqy Pzrxxcspxx S
KRMF
16.50
−40.60
−29.15
−2.41
High
26.00
Frsplgz & Zxkj Fxjgsthld Lwb
KND
15.41
−3.35
−0.85
−2.37
High
12.00
Smvmrwtmjc Wqtjnp Ptqclrfj
RJK
17.58
−41.89
−32.39
−6.48
High
23.30
Fkyym Vfjpc & G
VXT
25.47
−50.76
−41.65
−17.84
High
50.00
Vywtzy Ltmys Yvw RKL
VN
61.75
35.00
21.36
9.96
Extreme
35.00

Sponsor Center