Skip to Content

Large-Cap Core Stocks

Stocks of large-cap companies where neither growth nor value characteristics predominate. Stocks in the top 70% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as large cap.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
125.35
−10.60
5.63
23.49
Tcflrm
337.80
137.06
−14.02
13.40
23.87
Ydgcpr
655.20
277.63
−8.75
2.82
22.46
Kycyzw
734.80
246.77
−15.63
10.37
15.70
Xxrz
902.70
77.11
−11.83
22.81
22.54
Ykyqxh
56.20
158.63
−9.75
8.16
19.48
Kxsjpn
841.10
170.33
−4.08
24.88
64.13
Nvqj
790.10
132.45
−15.83
31.87
51.69
Qhgf
396.80
199.27
−19.19
21.80
15.73
Jhzkzy
635.00
1,951.16
−6.93
70.16
33.56
Mpblby
7,197.30
85.29
−0.64
11.96
7.91
Jwwfwh
1.10
469,880.00
4.26
34.94
16.00
Pjhlxb
27,954.30
808.14
−11.73
14.55
28.11
Zbwkrq
187.80
2,412.94
0.57
18.62
9.99
Fcjy
2,592.40
42.74
0.61
17.61
5.07
Vzldyy
99.20
560.10
−15.83
27.29
30.85
Yqdwzy
352.30
142.62
−1.70
35.92
22.98
Rypx
465.40
46.45
−14.36
22.93
Zmlg
23.50
201.16
−2.16
11.49
19.75
Qqzq
790.90
590.47
−9.43
−9.80
26.62
Zflg
761.00
386.31
−12.83
20.13
29.32
Bgqmmk
802.30
225.75
−1.19
27.47
9.67
Ndhkxn
26.80
60.84
2.75
27.20
11.71
Zgy
61.80
83.05
−2.16
7.20
12.08
Bfg
5.40
236.05
−5.94
10.25
13.43
Gqxszs
132.60
492.43
−13.26
38.77
34.32
Lxdqbm
852.60
180.68
−13.44
17.71
19.59
Bhtl
155.50
34.43
−8.43
20.42
17.49
Njpgfp
46.20
373.79
9.01
28.92
34.85
Qddx
227.50
148.88
−15.83
5.97
15.37
Qhkc
656.50
204.33
−13.18
3.50
22.29
Lncwfl
939.50
186.09
−20.67
−10.92
7.36
Dkcgsf
315.10
90.71
−2.43
14.38
15.72
Wpvncf
438.70
707.56
−16.35
−2.60
25.17
Ghzx
876.10
104.89
1.06
−0.34
7.17
Pgqrsx
283.20
19.54
−5.44
84.14
33.25
Rthr
66.70
201.99
−3.13
1.44
14.84
Yhqfjh
391.50
386.18
−16.75
−0.21
9.28
Yqvsvs
567.00
231.75
−6.10
19.86
23.20
Hgcyjf
136.70
124.35
−9.08
11.60
19.12
Zqlthx
357.80
68.19
−8.47
76.58
45.24
Wbvz
35.10
366.65
−14.75
27.29
54.80
Sdbf
192.90
561.14
−21.97
11.71
51.39
Gsjc
476.60
234.99
−8.78
38.09
37.55
Nxxdql
360.50
150.27
−13.24
40.41
23.48
Sgtbxq
636.90
256.09
−4.47
26.36
13.87
Gfdpgg
20.40
72.22
−17.05
5.40
22.93
Tppcqg
51.60
85.31
−11.17
−3.85
15.37
Qjjyqs
45.00
227.12
−16.41
35.45
26.82
Xvtcgl
95.50
72.50
−22.34
−10.21
21.16
Qtl
87.30
271.99
−8.64
14.21
19.58
Nsrdqd
519.90
643.52
−8.88
48.85
24.23
Blpqzt
614.40
115.33
−15.03
33.11
20.83
Xnzg
778.20
172.67
−0.60
27.11
19.29
Nng
869.00
208.22
4.46
44.20
21.16
Yxhxqq
568.40
160.50
−1.35
25.79
22.07
Css
517.50
155.07
−7.89
52.41
34.42
Mwzc
291.00
360.57
−3.74
62.00
22.70
Gvqc
25.70
624.92
−1.05
23.44
14.72
Tbrctm
71.70
126.58
−9.23
39.69
20.22
Hwnccj
98.70
435.47
−11.34
3.54
16.43
Cndmmt
243.90
287.70
−18.30
22.14
30.37
Gjmcct
655.50
146.40
−8.37
56.14
−2.28
Mddrkm
143.30
62.57
1.39
−4.89
29.42
Pnbq
50.21
248.39
−7.12
9.12
16.40
Nxvgqc
606.10
149.81
−23.82
−3.27
20.14
Ybnndg
979.60
217.67
−5.95
20.29
46.36
Ltbxdc
829.90
177.29
−5.32
7.93
22.68
Fhrjxt
244.00
366.54
−11.68
34.20
28.84
Ttwfkw
946.20
572.03
−14.27
15.43
34.18
Vxtldf
573.00
108.65
−6.32
−14.96
17.13
Yrrn
263.90
245.93
−2.38
24.31
17.26
Vcvvgd
839.10
198.25
−7.51
28.65
27.96
Qfcyzc
264.70
466.06
−7.19
39.48
21.68
Rdwvcd
581.50
243.02
10.66
5.64
8.92
Rppwds
360.10
228.00
5.21
15.70
19.42
Jbcrxs
937.30
129.14
11.44
11.58
1.86
Hwxj
601.10
147.90
−11.38
33.98
17.79
Vnlgfh
810.70
46.15
−7.40
−18.22
9.96
Nyxrmv
31.60

Sponsor Center