Skip to Content

Small-Cap Value Stocks

Stocks of small companies that are less expensive or growing more slowly than the other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Value is defined based on low valuations (low price ratios and high dividend yields) and slow growth (low growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
3.87
−29.89
−17.66
−19.97
Gmtw Zlhk
5.60
1.90
−11.63
−11.21
3.78
Wpxp Bqnm
5.29
11.23
−48.03
−37.60
−12.69
Brgq Jscb
3.87
1.36
−44.68
−54.06
−20.13
Mqwnhwz
7.76
1.86
−43.12
−28.19
−49.80
Jbsg Krrw
7.75
14.61
−14.34
−4.46
5.12
Gynx Mbhc
93.27
28.26
−14.93
−12.13
−15.15
Vkdd Thtc
0.44
5.96
−34.24
−36.98
−17.09
Gtzs Fqqc
0.97
2.30
−18.44
−24.09
−19.75
Bqcj Nsfh
7.72
2.54
−36.66
−20.87
−38.65
Tvbl Lrvr
1.22
9.16
−13.57
−78.19
−72.74
Rkly Bhjn
46.46
22.54
−3.74
10.67
−0.38
Rhbc Cszj
2.71
0.62
−69.85
−80.29
−70.48
Bdrdmlg
6.93
9.21
41.02
32.33
−19.71
Nrnk Pfrh
39.38
0.72
3.01
−2.92
−48.56
Kjrq Dkhq
4.08
19.90
−45.84
−31.72
−16.20
Svpxvrt
94.19
1.90
−22.76
−5.00
10.19
Pqwf Jhdh
2.78
24.62
−29.60
−36.43
−9.35
Wgvb
75.38
9.93
3.13
−12.05
−21.31
Fbqh Ytfk
97.74
2.34
98.31
114.68
−40.12
Ydpt Dgjh
8.91
4.01
−59.43
−68.40
−14.92
Mqzp Ckdc
8.47
12.19
−38.93
−53.08
−32.10
Lrhl Vxyj
10.25
13.93
−37.73
−34.07
−15.29
Mhlx
4.10
7.06
−7.59
−13.05
14.61
Hysj Sbjm
89.95
1.64
−63.55
−72.98
−51.53
Lclszyc
4.54
1.41
126.14
95.83
−39.22
Clvt Pxhp
8.11
64.73
−23.21
−22.22
−28.68
Kwpv
18.60
2.85
−81.52
−76.13
−26.51
Hyqzprg
6.31
2.88
15.20
176.92
−10.59
Ypgg Hhps
4.70
2.40
−6.98
10.09
−30.27
Ltspgvp
4.21
0.55
−58.13
−71.21
−55.13
Qrclmtk
6.11
1.27
121.64
56.79
−52.55
Vzwb Wdyp
2.81
1.10
−52.17
−18.52
−7.72
Wnvf Dbvy
7.01
28.00
−40.13
−32.63
−10.31
Sftgczn
99.90
10.00
−50.37
−33.29
−5.37
Jczp Gfpw
15.48
2.15
−32.81
−81.02
−76.91
Ywwg Hcsw
2.87
1.93
14.12
15.43
−2.51
Sfjk Lqlm
4.35
11.55
−46.30
−46.28
−36.58
Njwf Zrxb
1.80
18.72
−16.11
−11.34
−0.02
Jmgw
33.50
245.64
−21.56
−23.09
−10.94
Rylm
269.69
0.76
−33.91
−47.59
−39.55
Rhmmygt
0.30
51.53
−34.23
−38.79
−8.97
Wjdgzp
47.38
42.00
−61.63
−65.84
−39.40
Tyks Tddf
0.10
2.87
−69.78
−76.07
−24.55
Gqtk Phcj
6.73
27.38
−2.58
3.76
12.91
Wysq
3.00
5.70
368.75
313.04
34.17
Zsvw Nhnj
54.13
8.06
−17.88
−25.99
−16.21
Kdbflck
2.19
6.94
−2.18
30.70
45.78
Dyzc Bjbs
79.94
8.93
−26.62
−29.80
−21.49
Clhs Rfjw
79.81
32.02
305.32
182.87
26.98
Wdlk Ydnh
9.39
12.40
−42.51
−35.47
−11.14
Xpqfhrv
63.16
4.88
−32.18
−52.73
−23.77
Cpdp Qyxq
3.66
24.19
−38.76
−49.65
−25.82
Rmyq
11.60
66.03
−7.17
−11.90
−9.21
Hfzy Pbzw
8.29
1.07
−52.65
−71.50
−81.27
Kcfhfvj
2.06
3.99
−45.78
−44.20
−3.57
Mfjx Tzhk
6.25
5.04
−53.16
−34.12
−33.53
Dsbfzxb
1.21
14.34
−1.51
−10.67
3.72
Dchy Nyvq
91.64
19.99
−33.21
−16.95
−9.80
Thtm Fgfz
16.14
20.10
−47.16
−40.57
−16.15
Ltgj Yzxj
92.12
67.63
−40.44
−42.22
−12.75
Gbgl Qlkp
97.03
6.25
−39.73
−11.35
−23.81
Dfxw Twxc
9.66
9.01
−38.00
−31.19
−10.73
Xpqz Mywr
66.40
1.93
−20.90
−23.72
−13.19
Rxmfdsx
3.61
2.72
−33.45
−32.21
−8.58
Vnsw Wzqf
5.09
17.39
−35.39
−36.68
−10.14
Dncy Ypnl
92.90
3.54
17.61
−9.69
−41.74
Lgrzzsy
4.12
0.79
−86.54
−83.07
−56.75
Ncjnclc
9.66
4.97
−16.87
−14.00
−10.78
Glrf Jqdt
6.51
5.17
−27.79
−1.71
−22.39
Ywqk Kjpq
2.08
2.71
−12.30
−43.42
−5.49
Fxdp Tlmj
9.15
19.57
−21.20
−14.89
−13.91
Zhlr Tgxm
42.98
10.05
−37.23
−46.57
−17.58
Frlvtws
97.44
27.25
−55.81
−62.36
−18.41
Yshp Dyfq
64.68
2.97
4.21
−9.73
−47.19
Hcbnstw
1.07
1.70
−48.86
−43.14
−20.46
Hgpjckg
5.98
4.84
−37.89
−69.74
−63.42
Nxsfmyc
23.71
20.82
−34.21
−46.05
−20.77
Bkpg Yqvc
18.16
9.07
−46.31
−45.43
−7.92
Rzcx Pywn
51.83
8.19
−45.88
−39.34
−8.69
Lvyy Tyry
29.01
16.86
−8.42
−13.72
23.27
Chvx
21.67
9.48
−39.82
−38.27
−12.77
Xzsk Fblc
93.79
7.65
82.58
−20.38
−57.99
Pbhq Gpbh
28.80
4.87
7.74
28.84
10.09
Vmyb Hfhy
0.45
10.73
−9.68
−8.25
−44.00
Gwwg Zqly
15.69
7.29
−20.44
−18.00
−36.46
Hgqx Vtkg
42.58
5.01
−63.35
−41.54
−30.15
Vbqr Chsd
0.46
11.62
−12.68
−2.21
23.39
Kzwj Tvbp
21.80
0.93
−31.53
−28.98
−37.72
Ghdllcj
0.06
4.49
−21.38
−16.85
−39.92
Zvtj Zzss
6.72
2.69
−50.91
−48.27
−35.87
Lsdc Hlps
0.19
30.14
10.07
−3.91
0.43
Ndcs
96.47
46.54
−34.43
−34.32
−11.46
Pmwl Ydrz
53.46
5.41
−41.78
−40.75
−16.81
Zzfg Zrcw
3.65
41.64
8.10
10.87
−10.33
Cpdt Qbkg
88.47
11.64
−48.24
−41.17
−16.66
Drfhzwt
94.57
2.71
−51.35
−45.33
−21.01
Xwqdvjp
5.35
9.10
−49.21
−46.91
−6.58
Qtnh Kngj
48.68
3.12
−4.00
−23.15
−39.37
Wdgw Nxmq
2.03
9.35
−42.64
−36.37
−16.72
Fcsbtpk
73.50

Sponsor Center