Skip to Content

Consumer Cyclical Stocks

This sector includes retail stores, auto and auto parts manufacturers, companies engaged in residential construction, lodging facilities, restaurants, and entertainment companies.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
< 0.01
170.59
187.50
−64.17
Hvxbfcw
6.51
16.38
3.91
63.79
−14.97
Hvjg Mtdf
18.08
0.38
−17.03
44.83
−1.70
Rgfzfjv
6.40
0.55
2.75
−81.73
−34.97
Czwbbbb
< 0.01
< 0.01
9,900.00
9,900.00
0.00
Gfskqxp
3.10
80.05
16.44
33.71
22.63
Xlqj
48.10
0.40
58.35
73.84
14.00
Rfhrkzd
0.25
24.90
27.56
57.33
−2.70
Tpqb
17.20
138.78
16.81
18.29
15.19
Bkzq
259.30
41.80
39.24
−6.32
−1.91
Hljf Dhxz
50.95
0.85
58.88
−60.28
−41.26
Srsvvdc
2.22
1.30
−13.33
−33.33
Fwck Ppnt
2.37
1.34
793.33
57.65
24.17
Fmtqmyc
2.28
331.48
15.59
76.81
51.15
Fvmgtm
770.38
0.03
3.77
153.85
48.39
Nzpwvvz
0.19
0.95
61.02
85.91
5.90
Dtzbmvz
1.87
10.30
14.13
39.35
−7.28
Sjqz Qthh
94.91
26.85
33.78
21.44
11.38
Fryq Qqtt
66.48
18.24
24.25
−8.62
6.78
Kjhl Mmfq
37.99
12.99
69.80
−9.47
−8.50
Qbjw Qxxd
59.86
0.03
196.88
67.65
−75.67
Dqywxbb
2.13
0.75
179.48
−18.86
−32.63
Pnbtrng
9.84
75.08
33.57
84.37
33.61
Nyzn
66.10
79.44
26.00
38.53
4.30
Cnly Swrd
39.89
82.13
41.60
−13.98
8.52
Bsqk Ftcb
9.42
< 0.01
171.43
58.33
−12.35
Ybxmxkl
8.85
364.59
−4.92
1.29
17.63
Nfzlfx
400.10
101.65
17.08
53.23
11.44
Tvlv
13.06
49.05
14.68
2.12
11.54
Bphd
83.05
2.35
3.52
41.52
8.24
Lmrs Mqyy
8.51
0.05
−32.43
−9.26
−46.14
Yzdlsnl
2.34
2.71
13.87
−17.88
−19.78
Bvph Nsjg
1.36
14.53
37.59
95.82
−6.63
Tmsk
86.45
0.45
73.04
−8.16
31.03
Nzspjkm
9.07
0.15
50.00
150.00
210.72
Dslwxbd
0.98
< 0.01
40.00
600.00
51.83
Ngjyzfq
6.35
59.38
18.17
61.08
11.52
Whcv
49.00
0.07
550.00
828.57
37.51
Ycgdtcx
1.27
< 0.01
1,000.00
109,900.00
122.40
Cfjkpwl
0.82
19.09
5.47
29.86
25.97
Nxnn
50.46
< 0.01
675.00
309,900.00
214.14
Rtnkwjw
0.77
0.91
−26.61
71.70
−31.25
Qmlfpgf
7.98
< 0.01
225.00
1,200.00
135.13
Fzylbzf
1.07
6.58
11.53
77.50
36.98
Zcqg Bysr
9.10
< 0.01
60.83
141.25
36.43
Tmrpdyc
6.80
0.51
47.09
1,851.73
270.22
Mgjrrhd
4.89
< 0.01
0.00
−99.00
−20.63
Wsqqjwl
6.66
< 0.01
94.44
29.63
1.98
Zhwvkvg
3.84
< 0.01
60.00
700.00
100.00
Hzjfsvg
2.35
< 0.01
175.00
340.00
43.15
Sztkxbd
5.04
< 0.01
555.56
2,850.00
289.30
Pmnwgfw
1.54
5.47
35.73
88.62
−24.86
Mnyqqfx
9.45
0.03
181.18
1,464.06
192.50
Zmwjjgh
7.74
5.94
14.23
129.20
84.19
Wqfw Ttjc
3.66
< 0.01
29,900.00
200.00
−92.63
Yskvtvg
9.28
5.00
57.23
−61.54
−45.57
Fdwkmgd
3.45
21.54
1.75
151.65
24.00
Wzbc
78.37
17.58
176.85
208.42
16.04
Sjmxgpw
30.82
25.65
28.15
84.96
5.00
Zpxw
6.02
209.10
17.53
307.36
114.90
Dvrg
859.00
0.02
9.03
8,350.00
452.88
Lvgqgst
3.84
3.87
27.72
190.98
9.47
Xkbc Nhnf
3.85
15.29
10.72
9.84
26.63
Tymp Yfyr
28.87
8.80
35.38
47.90
288.56
Ckswjhv
9.92
0.04
3,150.00
1,400.00
239.12
Wnjkcqq
0.73
162.78
22.95
45.24
15.91
Jqww
650.70
< 0.01
200.00
200.00
569.43
Mdltzbq
6.88
3.25
257.14
−20.54
−23.88
Qmlftnt
6.58
< 0.01
9,900.00
9,900.00
364.16
Qhtgqwn
1.70
< 0.01
100.00
19,900.00
25.99
Sncbccf
7.34
8.79
47.73
99.78
5.96
Vssf Rhdz
5.40
Dyfqyzf
16.18
41.93
57.70
−5.71
Gqqb Njqh
30.42
0.11
−28.50
209.46
118.17
Rxymltv
9.09
24.70
64.67
599.72
78.54
Mnhxbzn
47.58
22.58
54.13
Qfydgfn
42.60
0.01
100.00
4,900.00
115.44
Cmcrvvq
3.92
194.60
11.21
76.89
42.32
Tmfvsm
341.60
24.50
23.99
17.28
3.34
Sqfn Jdhv
36.65
35.62
1.86
150.45
−1.56
Mjlf Dyry
83.36
97.33
4.82
68.68
28.10
Wfcw
30.90
6.00
0.00
200.00
Vmcj Mpvk
0.88
0.02
1,400.00
16,400.00
28.37
Slyhrck
2.27
0.09
259.20
494.70
95.60
Vxlqlts
6.53
54.75
35.76
49.14
6.54
Hjjv
5.39
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Zbkwjkb
2.10
12.27
39.59
62.09
7.98
Nmvl Cbhc
49.20
87.25
1.78
27.21
12.19
Lrfm
6.40
2.03
−0.98
−32.78
−5.43
Vqxfzwz
8.73
3.92
115.38
276.92
31.85
Hpsj Hcws
6.52
15.58
79.70
185.35
4.43
Ldwt Mmwy
84.81
1.64
8.09
5.47
64.19
Bhqbjcn
3.74
0.72
401.36
−98.80
−85.16
Xrmtrcm
9.21
141.75
34.09
96.19
53.23
Wzjd Cxjq
276.03
0.52
5.12
−92.81
−79.83
Plszdvb
8.68

Sponsor Center