Skip to Content

Small-Cap Value Stocks

Stocks of small companies that are less expensive or growing more slowly than the other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Value is defined based on low valuations (low price ratios and high dividend yields) and slow growth (low growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
2.12
43.92
56.20
−1.79
Jyjq Yrzn
8.24
4.52
12.72
17.71
−28.43
Mmtngfl
3.23
3.20
26.48
−20.99
−15.37
Wlschhv
3.12
64.14
50.50
221.50
25.16
Lmhnsf
50.24
47.57
8.68
1.28
−19.81
Zjzs
6.41
10.42
22.00
54.28
8.35
Djvl
47.01
76.81
−0.03
62.84
20.99
Rypq Cspn
7.44
14.14
18.72
−2.77
13.35
Pnck
35.87
51.33
15.37
28.17
11.72
Ctll
87.29
6.41
5.60
−13.26
Mmwhgjw
4.64
19.25
−0.72
−8.33
−5.40
Pjns Wrtn
64.66
4.08
7.94
−31.20
−14.95
Vpjf Jhvm
4.32
7.54
−3.21
127.79
Ytkm Djwv
6.37
5.67
89.96
41.40
−33.86
Dhzqbzw
0.47
12.30
15.85
−30.71
−6.56
Qgpv Yrgn
61.78
5.58
46.07
128.69
−26.87
Ylpymdf
2.98
3.16
9.87
54.36
6.09
Xzpt Pcht
7.75
77.51
−8.74
60.21
Vnwngwy
87.68
3.40
31.27
−84.62
−39.58
Bllmhlc
5.10
8.64
0.70
−56.25
−54.85
Ghlvygv
70.08
1.07
199.22
−5.31
−46.01
Kmytvsq
1.33
20.60
21.88
20.45
−3.29
Zmcz
94.80
15.58
17.76
−22.95
−23.49
Jvfq Dgmp
61.46
11.52
8.20
2.59
−3.08
Rrjd
82.34
16.94
−13.70
29.51
−24.52
Vkvckqm
17.19
2.01
14.86
64.75
13.91
Hnlstks
0.51
56.57
3.72
112.83
−2.08
Rwsg Hmwg
16.08
2.71
185.26
120.33
−31.57
Lxsfcfm
0.89
4.54
17.01
16.11
−52.36
Vplrnyz
5.91
3.93
−9.66
270.75
−84.84
Csgpjty
< 0.01
76.15
9.11
72.95
15.31
Xnnz
8.10
2.71
9.72
38.97
−26.41
Xdpr Xwsg
8.75
3.70
42.31
104.42
20.21
Sgvd Qxlf
5.30
30.12
57.28
123.28
12.49
Wbbg
66.11
6.16
3.53
−29.28
6.85
Fsrdlxp
4.75
1.71
288.55
193.71
−49.01
Nwbknvj
9.58
59.34
59.08
83.81
9.22
Yklt
60.41
39.58
−0.34
−16.93
−3.01
Xbrtbz
63.16
38.79
10.48
25.73
−1.49
Wcfz
7.80
7.84
31.10
44.89
−53.70
Fkhrcst
0.76
7.40
110.83
75.77
−35.49
Qdjt
2.14
14.71
21.27
−14.01
Fvhd
13.85
10.75
8.59
4.78
0.03
Gkvt Xfvd
77.94
40.37
29.99
56.95
−5.53
Vvxm
93.90
16.42
15.63
−2.26
Kxkf Sctd
24.73
9.95
14.46
−10.78
−12.01
Cczp Ywwp
7.81
42.03
21.51
39.00
2.68
Xcdb
88.21
25.16
29.41
−8.73
−6.10
Cgbz
69.03
52.85
14.32
14.74
1.73
Tdyf
23.70
28.00
24.92
36.23
2.31
Sdwc Yzrr
52.55
10.03
9.02
7.99
5.04
Rtlf
8.66
7.63
64.09
125.07
2.38
Txqn Pfjj
3.64
22.18
11.08
130.46
−9.91
Vnqj Klwv
72.90
12.10
45.78
46.67
Ccrs Svjp
36.13
17.10
12.72
−20.09
−9.21
Zwtb Bdpp
85.42
6.21
27.20
43.82
1.15
Qcgx Fykq
9.31
13.85
26.38
19.49
−0.26
Cszx Cxrf
19.80
40.40
−45.24
314.36
48.29
Gbbm Dkkt
2.95
2.50
67.79
−19.05
−34.71
Ntpcmqv
0.35
18.99
25.35
47.32
5.88
Wchq Hmdr
29.46
18.29
22.16
68.36
3.31
Bppn
93.05
45.59
8.81
10.74
−14.44
Xwmq
71.47
29.35
8.66
8.82
1.14
Bdsx
4.42
20.74
21.14
−16.19
−15.21
Nkyz Gscw
80.82
4.95
34.51
−19.40
−13.82
Sykz Kcrx
6.38
4.37
9.25
−9.09
−9.94
Jmyd
0.99
14.34
7.04
−11.97
0.77
Njcw
23.60
34.31
40.61
220.65
51.54
Nrpk Ffnr
96.18
136.25
22.53
28.81
−31.79
Kxjk Mfbl
157.40
3.93
13.58
6.36
−40.94
Gkhflvg
1.04
6.16
38.74
36.89
−59.46
Vgxqrpv
4.51
4.07
15.63
−9.15
−36.43
Gkgtbrm
3.32
0.96
131.51
26.12
−22.84
Gdqffmk
1.96
9.48
207.79
658.40
Vhgv Xmyf
27.78
6.12
74.86
12.50
−43.09
Xzlrgql
9.09
4.47
47.52
91.18
8.87
Xswg Cslj
6.62
59.96
−1.51
−18.67
8.85
Bvtgqt
13.21
9.25
41.09
10.42
−10.15
Mnhc
3.91
3.34
24.16
−19.40
−2.23
Zxch Mycf
2.77
13.60
21.00
10.27
7.52
Vnkr
31.66
30.18
9.63
−13.85
6.39
Fyss
5.25
1.62
21.80
118.92
38.48
Mmrqmyj
4.71
28.64
−0.07
222.89
Gptf Vjxm
9.89
25.87
33.21
40.22
4.05
Lcqk Fbwn
24.02
17.45
9.68
−4.07
−8.79
Nhxh
63.50
8.80
57.42
247.83
−40.18
Qjkt Xfdb
10.00
26.00
42.39
46.81
3.50
Hkdc Psgj
69.85
9.00
13.35
33.03
−16.00
Tqdt
1.97
16.75
23.80
10.96
−22.76
Mgft Bgpj
29.83
2.35
20.10
132.41
−13.98
Bsvb Cfpv
0.74
10.82
−14.60
10.29
16.63
Kvkj
50.39
51.67
8.31
47.24
12.40
Xcll
13.22
32.50
68.13
70.25
6.04
Zrqt Jyjj
65.04
14.12
67.81
39.73
1.40
Dqmz Fgbz
94.53
11.25
19.41
−11.38
−7.13
Tqxy Ytgh
44.09
11.58
12.52
−0.69
−7.40
Cklt
7.04
3.87
62.61
−42.75
−18.76
Lmln Ljwm
1.24
6.50
41.00
−12.52
−5.44
Kjvdgqq
7.58
1.26
61.43
−56.70
−51.11
Rnqtvlq
6.43
3.03
17.44
175.83
−68.34
Bfzg Lzfv
5.47

Sponsor Center