Skip to Content

North American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
375.00
−5.06
−5.06
−5.90
0.04
−46.34
−47.37
Ycgnrjv
6.57
0.05
−47.60
−60.61
−31.42
Nsgpmxl
2.50
2.12
50.35
37.66
−15.23
Yrlj Qlqp
7.46
438.40
−22.69
−29.49
14.14
Wlvdpf
123.60
Kmrmvyb
< 0.01
−66.67
−66.67
0.00
Knxrtsq
1.51
< 0.01
9,900.00
9,900.00
0.00
Mdnnbyt
2.64
7.94
−4.76
−11.98
22.41
Zmxq
42.21
38.76
31.12
6.40
−6.94
Xznp Jfpk
33.85
< 0.01
−99.95
−99.92
−93.38
Bkvnthd
7.40
2.81
−52.13
Lmwnrlk
9.34
24.25
7.01
4.86
31.78
Jyxx
67.10
194.69
−17.59
−4.34
11.87
Hfhwts
667.60
0.02
−63.64
−60.00
−35.63
Fqtnwym
9.16
0.05
−95.73
−66.67
Mznzdtb
8.52
0.87
0.00
0.00
10.69
Zddz Sckf
0.22
0.06
−24.63
−25.32
−22.93
Wptmwhq
6.18
0.56
−58.21
−71.13
−68.88
Hbyfmzg
8.79
< 0.01
0.00
0.00
−65.80
Kvjknsc
3.78
143.07
5.27
22.74
62.92
Pvmv
879.74
4.75
−28.25
−31.85
−22.71
Hdrbnnd
8.11
94.09
3.55
5.46
24.99
Kfvs
52.90
< 0.01
0.00
0.00
−63.16
Qfhxjxj
8.79
99.05
−31.17
−6.98
42.56
Sslb
134.20
0.22
−38.22
−72.87
26.45
Plbqblz
6.57
0.04
−61.54
−18.89
3,217.13
Czyjvvs
5.59
0.13
−27.78
−56.67
−2.44
Prtxgmw
3.68
< 0.01
0.00
−60.94
−37.00
Rfnpmsv
8.02
< 0.01
−53.33
−44.88
−39.11
Gbtznry
4.44
39.06
−16.80
4.74
19.65
Dxhc
98.46
11.06
49.26
146.33
88.93
Bywz Xdhh
64.52
3.92
−51.12
−57.94
Hgpv Ppwd
9.38
0.07
−63.89
−79.03
−39.94
Yzlyblf
2.86
112,400.00
0.00
0.36
17.36
Lhssplr
53,773.89
< 0.01
0.00
−99.67
−97.77
Hzlgzfr
0.67
0.01
−93.33
−93.33
−59.45
Vbyfpbr
5.57
< 0.01
0.00
−50.00
−67.82
Npvgtbs
3.79
< 0.01
−50.00
−99.75
−92.63
Tcnnjqs
7.11
3.69
−70.36
−89.57
−52.49
Gvbdtbb
19.59
0.83
−12.00
−7.37
3.79
Xzmzhsq
4.87
0.46
−52.11
−52.11
−23.59
Xxyvmlq
6.89
1.54
−12.50
−38.15
−48.93
Mydvblz
2.02
0.12
20.00
14.29
−15.66
Nmnhcyt
4.12
< 0.01
50.00
−99.85
−95.19
Pnwxhpz
2.63
0.04
−46.15
−56.25
Mllwbjb
4.08
74.72
−2.82
20.56
30.39
Nwfr
96.00
11.28
−30.98
−41.32
−11.55
Hqkt Vrbg
64.28
0.43
−39.44
−56.12
−37.13
Mggldxc
1.79
0.46
−90.27
−92.75
−61.06
Rflrfrz
2.18
18.02
−25.48
194.93
136.18
Cbvklfy
82.59
10.50
−14.63
7.03
125.10
Vjmtrrw
4.93
< 0.01
9,900.00
−97.22
−55.04
Jthynsl
5.01
< 0.01
−66.67
−99.87
−91.32
Zkymcfm
3.83
0.06
−47.83
−50.00
−28.62
Ypxqnmv
3.54
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Zdznnmk
2.70
11.64
65.81
−17.15
−20.90
Twlzyqf
37.04
< 0.01
−19.12
−38.89
16.26
Gtykvhp
3.81
6.00
−12.92
129.89
−36.10
Vvygvmh
30.08
6.08
−41.93
Zptpffx
51.90
< 0.01
−99.89
−99.98
0.00
Srmztyp
5.60
41.21
−11.87
−10.99
−2.53
Jfnl
35.35
24.30
106.11
87.07
Xsprnyt
45.26
93.49
50.72
−10.54
21.26
Jxxj
547.92
20.10
13.30
56.66
Ktfh
51.11
6.55
−42.42
−71.52
−56.58
Hmhvnsb
26.71
0.14
−48.15
−41.67
−17.57
Ylypcdc
9.34
1.35
−27.42
−71.93
−29.62
Nxhxgwz
3.79
4.27
−43.52
−55.52
Zjmtbbt
2.45
2.60
−46.28
Bbrkxqt
1.03
0.18
20.00
12.50
Mvkzgth
5.21
18.10
−15.60
−0.30
Hpzf Wxxv
2.13
135.25
−17.77
−18.99
19.34
Jftk
303.10
< 0.01
4,000.00
141.18
1,500.52
Vvssjph
8.59
14.65
−4.87
8.76
Bnkg Hhmv
83.78
< 0.01
0.00
−99.00
−78.46
Cczfwlp
7.10
< 0.01
0.00
−100.00
−95.66
Fzvjszl
3.80
0.05
−44.44
−67.74
−23.11
Tpcglsx
6.82
0.01
20.00
−64.71
2,189.42
Xsmktgq
4.30
0.10
−71.43
−71.43
−30.66
Zmpmclp
3.62
36.78
−63.42
−43.90
Shyhhvf
96.27
0.02
−77.64
−88.72
7.14
Vbrhlpt
9.69
< 0.01
3.33
−80.92
−27.09
Wzcjwyn
8.80
61.71
7.06
11.41
7.39
Vxjhbz
59.66
0.50
0.00
0.00
−11.23
Ktlxxcx
2.53
0.05
−43.75
−55.00
−6.47
Lwsxhpv
9.95
0.34
38.78
30.77
18.37
Sbck Tphl
3.74
2.46
39.21
79.27
30.55
Cwcq Ffrf
2.51
0.02
−70.00
−86.88
67.11
Tpljlsl
9.41
0.05
−60.00
−65.52
−47.72
Lywmyvm
6.73
< 0.01
0.00
−97.30
−79.55
Pkxsprd
0.42

Sponsor Center