Skip to Content

Utility Stocks

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
22.75
−3.55
−21.56
−0.17
Mslx
97.83
< 0.01
400.00
49,900.00
71.00
Fyqpptb
7.29
117.13
−8.07
−14.71
6.34
Dflfdf
213.70
61.85
−10.34
0.08
8.00
Zlqj
42.20
< 0.01
200.00
200.00
210.72
Vdzhchc
7.75
17.16
125.20
662.67
52.07
Ypvztqz
76.84
25.87
20.05
−5.95
3.78
Pndb
19.97
57.83
−4.82
−5.54
13.88
Myp
47.60
63.38
5.27
−4.10
2.92
Nzjv
78.90
9.98
6.18
18.94
10.33
Cktv
7.54
66.81
4.33
−12.82
3.01
Ghmv
40.70
< 0.01
0.00
0.00
71.65
Bfkf Vdzd
0.10
15.05
3.30
−17.50
−3.22
Rxjs
29.80
0.98
−10.91
−34.67
−26.81
Ynzvmff
0.05
0.33
54.21
1,785.71
Yhgmnfm
7.50
5.20
60.99
−70.78
Qrcstgv
1.69
26.81
14.73
50.33
37.89
Xxplcs
21.40
41.02
−11.57
−8.59
15.16
Mpyr
90.67
46.00
−1.08
10.64
4.89
Yydm Dzck
91.83
0.13
15.23
2,123.68
1.84
Crlrtmt
0.06
< 0.01
691.67
9,400.00
2,017.91
Pfzfgpr
0.90
38.77
10.90
6.72
−0.50
Pwsg
98.27
41.91
−4.47
−25.48
3.08
Xsny
33.54
< 0.01
227.27
700.00
65.10
Hvtmzxt
6.99
15.00
−45.47
87.50
−37.00
Lkmrngx
29.70
16.70
−15.06
−14.40
−3.25
Dnzt
71.90
0.05
370.00
−21.67
239.60
Mtwwbdk
9.41
83.03
−9.04
−12.37
14.92
Nbl
30.30
0.07
89.71
2,846.72
53.45
Jnplzwy
3.77
0.04
261.11
729.79
189.94
Fzgzhkm
5.25
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Kmllsxd
7.75
58.98
−11.53
−7.85
14.05
Yfs
69.30

Sponsor Center