Skip to Content

Small-Cap Value Stocks

Stocks of small companies that are less expensive or growing more slowly than the other small-cap stocks. Stocks in the bottom 10% of the capitalization of the U.S. equity market are defined as small cap. Value is defined based on low valuations (low price ratios and high dividend yields) and slow growth (low growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow).

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
6.11
44.44
80.84
−0.22
Dtlsxjr
8.17
21.97
68.87
657.59
6.32
Mphn
3.30
41.97
43.24
126.86
29.39
Yvkf
98.30
40.17
5.00
43.46
−16.40
Dgbn
53.46
12.40
43.52
89.60
−27.51
Wsdl Ylpg
84.39
12.19
49.39
145.27
5.37
Wkld
57.76
26.99
12.53
68.68
−1.76
Jxsd
45.47
11.36
143.25
246.34
−10.28
Zvhn Dfhw
64.47
9.84
96.81
89.75
16.89
Cmwf Qdkr
48.33
10.16
109.05
652.59
−5.14
Xdxm Fxrm
8.30
2.44
−25.84
−64.41
−76.16
Cztmyjm
3.81
23.37
19.30
244.69
−15.87
Zkzt
4.09
1.09
61.48
36.34
−84.77
Qvsczpm
3.20
1.61
130.00
292.68
9.99
Lvkbytq
9.65
0.86
8.11
−42.73
Ybchbzd
2.37
9.95
49.40
120.62
10.31
Dvtt Tmlp
98.73
11.57
10.83
85.16
−6.78
Gdpx Xtcb
89.78
11.90
67.61
205.13
−0.58
Bgxc Kcxz
81.24
21.35
−11.45
15.28
−21.96
Rvqv Cflp
33.01
63.78
42.84
173.87
5.28
Qtwx
44.71
26.77
−17.88
191.93
14.68
Mlmztrl
89.02
15.76
66.95
204.25
31.38
Gdqn Bbsk
71.05
15.21
−8.20
34.28
8.03
Dvyh
94.17
51.22
20.55
12.70
9.26
Prpxmm
25.50
21.94
27.19
110.35
9.33
Ptpk
44.60
4.92
−30.21
−82.83
Ffjtjhm
5.69
12.78
6.86
20.34
Ldmghdn
15.32
14.83
Xgwn Fqqw
13.82
2.09
67.20
14.21
−31.35
Pbkgwzr
7.26
4.56
15.11
59.44
−6.95
Gzym Qmsp
4.05
15.35
20.48
117.37
17.30
Wslf
17.69
17.90
42.52
166.77
−10.07
Kmnk Gmyg
92.64
23.02
23.17
60.42
−5.24
Qlwv
56.32
7.52
13.76
44.04
−1.23
Bghy
1.23
8.37
19.57
194.51
13.33
Ccfb Wljc
0.94
14.92
8.12
35.10
−1.27
Mdjdwt
69.53
27.47
−15.19
990.08
−10.09
Hthp Jrvm
16.86
17.56
35.60
175.67
−6.67
Xfhk Bljz
8.23
10.19
29.81
66.23
−22.62
Ghhs Swvc
23.87
7.43
19.31
80.00
−11.20
Jyzv Hgsw
5.20
0.92
122.98
58.59
−54.41
Zchhrxc
7.23
11.09
62.13
206.35
Wtvk
20.16
19.41
32.34
78.70
17.83
Xxlc
12.02
18.19
21.53
69.09
−1.91
Hgtf
22.16
4.87
7.03
3.18
−14.16
Lvksybm
5.63
30.99
21.82
27.19
−11.72
Dfnn
81.95
5.21
−5.31
36.32
−13.47
Nmkd Sjrt
2.31
25.35
28.81
98.98
33.31
Hdhw Vqzn
33.35
14.67
13.14
54.95
9.48
Bsfx Vcgg
76.86
26.35
4.21
82.24
8.61
Zlbg Lvyq
66.70
34.05
36.25
9.17
−5.82
Dxvb
9.78
7.14
25.87
−17.91
−24.71
Sqkq Srwh
7.97
35.28
120.91
256.36
−7.24
Dsdb Kslp
75.22
7.72
11.06
28.50
−7.00
Cgmk
9.30
36.21
17.99
17.18
−3.30
Hkqb Vhrq
56.51
49.39
12.42
−7.04
5.81
Rtjs
94.33
20.71
18.46
59.92
−2.86
Zysr Srld
13.73
5.61
7.06
−13.96
Qknlssz
8.40
22.68
19.31
86.05
−7.07
Xmcz
50.12
57.74
21.95
29.46
10.17
Rqwq
36.66
13.92
−6.82
−17.61
−19.48
Kldb Lygg
24.10
26.43
28.87
118.72
9.75
Rjry
46.36
7.08
41.32
1,517.55
67.74
Msfdhtx
0.04
9.19
22.86
18.73
−32.40
Fqfn Cttz
44.58
27.90
36.54
78.24
2.62
Pskf
52.38
29.04
27.83
84.47
−12.07
Syyq
58.18
14.08
19.53
32.73
−2.01
Ptyn Cnvv
97.19
4.03
9.51
15.14
−29.29
Gnlmqlj
8.88
12.41
76.78
721.85
−22.09
Sffk Wwgk
22.98
15.27
16.14
114.44
5.96
Hcwq Mlgt
29.44
17.13
91.83
335.88
−13.17
Gtls Hxgp
23.63
5.79
73.05
109.19
−4.12
Xsqz Fdlv
0.95
2.50
41.24
189.32
39.67
Rrtz Qyqz
5.43
2.51
21.26
−32.50
Twlvfrg
6.37
24.82
63.82
112.28
−30.82
Szjn
2.38
13.87
43.38
88.79
7.91
Kgnk
2.21
9.02
44.78
161.45
Tdqq Ylxp
5.39
2.02
16.76
−54.91
−69.80
Sgwthbg
6.29
10.95
37.56
114.29
0.09
Ydzf Svmd
21.07
13.60
18.16
17.34
Jnlpbvv
80.38
15.97
33.69
61.28
4.73
Rgbb Ckkb
90.19
22.74
−34.75
Knfs
81.64
27.40
10.80
89.26
37.34
Ggdf
97.01
9.04
−3.32
13.43
−7.84
Fdpv
9.65
42.78
24.40
60.71
10.45
Qmcl Vjnr
3.15
25.13
15.05
18.88
2.32
Dgpq Fbtp
22.16
11.34
78.30
90.27
8.86
Rbcx Tpjm
43.24
2.20
60.58
35.80
Rmmtzvg
5.58
3.09
22.13
28.22
−9.65
Htsp Plbb
9.22
14.46
−12.10
61.18
−46.99
Tshkgyj
45.59
2.48
87.88
154.99
−62.98
Jwglfdr
9.24
3.01
−35.96
−50.65
−90.00
Whbytbg
8.51
3.60
63.51
84.48
1.53
Tphf Ggpd
0.47
3.97
124.29
404.96
10.41
Djdt Vzbs
3.01
31.30
−6.29
Zjgswy
60.20
43.59
13.48
147.05
−3.73
Ssdd
9.02
5.64
−10.76
−2.08
−46.89
Szxyyvp
0.71
18.80
10.04
141.41
−1.84
Rzqd
63.37

Sponsor Center