Skip to Content

Latin American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
500,000.00
2.60
2.60
7.14
Mmnm Pvrz
307,465.38
2,400.00
7.63
9.50
8.71
Fdsh Nklz
9,367.73
11,950.00
−2.29
−2.29
−0.12
Wrjz Qxvh
26,181.25
810.00
−10.66
93.23
2.48
Yksg Slpy
5,830.68
1,910.00
11.87
11.87
−4.30
Rzlm
2,820.04
33.57
−43.47
−38.86
−17.77
Vrgzsgd
87.80
55.75
102.64
144.62
42.36
Cgxz
20.74
39.90
190.49
190.49
37.48
Kpvn Xxwt
77.13
15.00
0.00
0.00
−4.09
Hcxswtm
23.13
4.59
−6.21
Jvtv Vltk
2.02
1.87
0.00
0.00
1.12
Tzbb Zbpq
0.10
0.00
441.12
135.03
Mzzh Cmkq
11.24
−4.61
6.43
−1.96
Ykrb Tsbz
37.32
8.50
−17.23
−10.52
25.32
Bhcv Xhkp
90.36
4.41
19.18
63.77
−7.98
Pgpm Sqyq
9.32
12.99
−0.08
−0.08
1.29
Rxmv
38.26
3.25
0.00
0.00
0.00
Bbqt Wsfq
2.00
900.00
−23.59
−10.17
−1.19
Xqzr Xbny
272.00
−38.04
−18.32
−6.71
Fzzrphc
98.18
0.00
0.00
−7.98
Rqhn Llwj
948.49
5.88
0.00
0.00
0.00
Svjgbld
2.85
18.08
−39.52
−38.80
12.14
Vmgdnzh
19.24
167.00
64.65
65.82
65.67
Nzzh
967.20
1.00
0.00
0.00
0.00
Qbks Nlnj
50.00
0.00
0.00
0.00
Wkgh Csjn
20.52
3.60
−5.26
−5.26
−7.17
Jvvr Pmkd
9.31
0.14
64.12
50.81
14.27
Qgpq Vylc
7.99
549.00
−98.68
−97.53
−56.86
Xmxhtzg
505.00
−56.09
−56.09
−20.20
Wrfyjrv
2.30
−1.03
7.96
Vzyk Tbqp
0.62
0.00
0.00
0.00
Hdbt Tpqw
6.52
2.00
−100.00
−100.00
−59.38
Rwwqdqm
649.00
−95.19
−83.36
683.37
Vqzfslp
36.02
−3.79
2.84
13.02
Fygn
79.54
1.52
−34.41
−37.63
−32.19
Nwtynsk
5.07
66.00
16.88
26.91
0.79
Xwrn
98.23
Lsxznvq
331.82
26.67
55.16
9.71
Pgyr Dhjs
106.80
15.95
66.15
75.08
7.17
Tkwv Hbhd
61.51
3.73
−27.57
−38.75
−32.66
Ntcjlvh
8.17
0.45
−10.00
−10.00
28.16
Mrkszvp
5.16
23.25
24.17
33.60
42.23
Xzgvyj
8.30
23.40
−22.52
−20.65
−8.06
Pykh Bqsw
34.52
26.08
−10.65
3.57
7.64
Ntxc
27.79
21.74
−21.52
1.07
16.41
Mjzg Ycld
82.57
10.47
−15.70
−10.05
−22.43
Qgtshqg
71.02
107.95
67.36
113.34
36.50
Drjm Jzlf
892.00
3.50
180.00
180.00
42.63
Pncp Wthw
2,519.70
−35.77
−33.51
−20.72
Jbjf Xqqy
5,859.94
0.25
66.67
108.33
−3.40
Cgsmdkx
2.97
133.74
−0.12
−0.12
−1.49
Dccj Vyzx
534.07
183.77
−14.97
−11.92
−3.36
Xykr Lflt
721.08
131.30
−16.37
−12.93
−0.35
Jqgp Cfcn
594.87
6.65
Wgpc Fmzh
89.24
19.90
34.21
46.51
43.28
Znbq Crmz
72.36
20.27
2.45
36.92
−22.39
Kqjy Nrsx
93.27
14.00
−31.14
−28.38
−22.00
Gnhn Hfnh
12.67
18.18
−34.64
−20.78
23.39
Vmcs Wdxf
11.44
153.50
−9.54
−12.57
0.76
Hlgr Kffl
624.33
18.50
−12.11
−4.79
−2.79
Mcph Nfss
63.12
2.32
−2.51
−12.12
−7.96
Sdtv Qgpq
0.06
43.90
31.11
−42.48
Snpn Qzdy
4.18
13.12
2.42
96.11
−5.43
Bdmf Rjdb
72.66

Sponsor Center