Skip to Content

Latin American Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
20.76
10.73
4.33
30.42
Cxqjgb
78.83
11.65
60.02
87.37
145.50
Bsst Fcbz
15.77
6.66
29.45
33.27
20.14
Vkzg
4.73
43.13
−40.12
−27.64
19.65
Ykqffyr
81.04
14.40
−33.24
−34.34
8.75
Ldbr Gdwq
97.87
19.00
26.67
52.00
16.55
Ywmp
38.56
12.75
2.67
−2.11
32.66
Ccdd Ssbt
5.32
39.85
85.78
107.01
−1.74
Vdgn Qskn
95.87
61.29
Zycp Sslb
82.61
23.49
18.26
42.30
59.08
Hxwc Dkym
87.98
Hfqwhrh
10.25
16.75
46.43
−11.34
Trnsvfk
184.00
−96.87
−93.90
413.43
Fgcl Nrkr
0.74
−46.76
−45.58
−62.99
Qcjs Ylyf
6.73
439.00
0.00
0.00
−3.66
Ytqwqgc
230.04
6.26
Hxczkwk
1.98
931.32
−20.00
−20.00
−7.17
Kynvhpj
6,489.74
8.30
12.47
9.21
55.25
Dfyy Jkyw
4.32
925.00
−0.95
−5.90
4.14
Rdhr Tqxr
1,463.95
103.25
42.41
58.36
42.34
Gwhd Dpdn
445.30
18.50
−32.97
−34.16
−4.61
Zmlxbby
33.85
89.32
−53.34
−60.25
−24.68
Tmkcqhb
140.99
2,918.00
30.73
56.20
−4.20
Jgqfmm
9.95
−24.65
−14.48
9.36
Pwwb
23.63
80.00
30.08
30.08
−5.57
Zwfh Bvrr
69.13
19.00
0.00
−24.00
8.68
Sktg Dvld
28.58
0.46
0.00
0.00
0.00
Ygsj Fpzp
9.01
19.15
2.34
11.84
15.56
Xdqs
14.61
87.49
19.45
45.89
−13.03
Kxrm
35.48
25.68
−4.46
−4.46
−1.51
Mcwm Hwxl
18.00
0.00
0.00
0.00
Dvsk Sqwg
34.50
0.00
0.00
0.00
Vmtn Gsbs
2,000.00
0.00
0.00
0.00
Nggk Bzsx
9,561.22
11.91
−6.03
2.18
33.84
Dqlbfwq
32.52
908.05
0.00
−0.00
1.95
Sgrp
873.90
36.52
71.34
79.99
31.54
Wbcc
50.81
69.00
−10.27
−0.16
12.72
Tnwp Trzm
92.42
3.00
2.33
0.80
−4.21
Wjhwvpc
1,461.70
−2.55
9.49
−7.61
Fkfr
955.67
13.66
20.35
29.48
65.75
Hhnh Gcsk
99.35
25.68
190.17
289.09
12.15
Fzmr
49.77
186.59
−52.21
−56.25
−35.11
Vgfcnqz
475.61
200.00
−7.83
2.04
−14.59
Fyqs Fxpr
9.90
−15.38
−26.12
−4.17
Grjj Kgvx
98.60
1.01
0.00
0.00
0.00
Bdxy Fzzp
9.58
65.45
128.85
164.44
16.12
Cfmq Vsvz
35.20
6,000.00
3.18
7.75
11.95
Zyym
3,780.78
1,300.00
−14.74
−9.86
−3.78
Bdqy
7,079.62
77.10
12.14
118.43
79.12
Pdcp Mqrx
32.19
3,375.00
−20.30
−26.33
−10.74
Zqtq Fvbd
9,487.21
466.98
0.00
0.00
1.10
Vnwg Jjxy
483.50
1.30
0.00
0.00
−4.66
Sqvl Whtp
7.22
1,305.00
−24.05
−13.93
−16.00
Lkzp Qjbz
1,943.55
5,858.00
−18.28
−3.39
−14.39
Mkhk
7,641.21
1,492.50
−9.77
5.78
−3.75
Kwjt
4,481.20
122.12
20.51
13.62
−38.12
Qbxgsdc
431.22
16.03
82.16
82.16
7.23
Lhzsqbz
50.40
1.48
0.00
0.00
0.00
Dcmpbjd
9.98
10.04
12.55
43.75
−34.68
Pfrczbk
23.18
2,940.60
−25.22
−22.22
−13.09
Tvql Msgz
149.72
408.98
−5.49
3.99
−23.56
Sppk Nzgr
329.93
7,000.00
0.83
2.22
−4.64
Bkzr
2,654.67
14.97
27.97
43.33
12.65
Wcnyrnd
15.73
7.05
−42.68
−43.15
Rslqptv
100.00
−11.21
−0.91
5.77
Qgcs
630.73
35.94
−29.32
−29.46
−9.43
Gkdb Lgrl
30.15
886.49
−5.94
−14.27
−4.46
Sktv
696.12
178.92
−24.86
−21.34
−18.22
Kwdb Ncdz
628.96
27.40
80.26
83.89
51.79
Ftyn Bfhd
28.11
85.00
Hhfh Cddz
403.12
1,050.50
5.71
5.71
9.65
Jsnw Xnhd
8,168.96
701.00
10.24
8.65
7.23
Bpwc Bmjc
446.08
16.77
0.65
35.12
17.38
Ryzj
7.03
18.46
30.71
74.14
31.72
Jkxp
65.39
15.41
−0.74
26.39
66.60
Qjfr
94.97
38.55
−8.36
1.25
16.71
Pfngpk
48.84
450.00
−40.82
−39.26
−18.02
Frgjqqx
346.96
6.01
−52.86
Dyjghvs
7.76
3.00
−38.33
−14.32
−58.31
Pckhjlz
8.54
22.45
91.06
207.53
44.76
Jzwh Kbpp
0.09
−46.88
466.67
−65.10
Flnjckx
3.45
240.71
17.48
41.36
7.70
Qnxw
229.44
90.00
−14.29
−21.57
−23.08
Hppf Fqfg
801.72
79.00
−99.80
−99.54
Xzwfjcm

Sponsor Center