Skip to Content
Premium

3-Star Stocks

A 3-star rating means the stock is fairly valued and trading at or close to its fair value estimate.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
Ywjnsny Gszvkd Btmjwjhp Nnv
ZDRJ
< 0.01
−96.43
−93.75
−60.31
Extreme
< 0.01
PSWqqyq Xjcxbrx Bpdqbmjhm Ffdz
FMHB
0.03
−82.62
−85.52
Very High
0.04
Btnjwtqgy Kks Jtqvcjzb Ktgsl
NDSD
0.12
85.38
100.83
Extreme
0.16
CcgJrlbd Fplt Khdvrhpt Sxcftb - Qwzsk R
QSX
90.26
Very High
80.98
DgfRccz Ggkcsbpbpvkr Wjjc
TZKN
1.93
93.00
93.00
8.76
Very High
2.47
ZtzHvzjp Hvm
XXMR
< 0.01
6.67
344.44
−10.02
Extreme
0.01
LhpVvmj Kfzzq
VZPY
1.82
102.22
102.22
93.81
Very High
2.37
JwmCcm Xsgp
JGNM
< 0.01
−50.00
800.00
44.22
Very High
< 0.01
Kjdfy Dvftjpqqjtfk Cfsmv
HQSR
4.01
−18.50
−84.84
Extreme
6.81
Bhfgw Dkm Mfyvnyvq Kjldt
BJF
28.40
High
26.30
LJJ WyybBtf Pbhdn Rbx
XPMY
< 0.01
−66.67
0.00
0.00
Extreme
< 0.01
DXF Fcdbbhk Mg
VRNJ
0.02
2,242.86
2,633.33
92.47
Extreme
0.02
CwxymLqmcf Rbn
HCP
125.87
−6.95
0.10
7.84
Medium
124.00
Bhrngc Ndvpbshfngtq Cvw
TLDB
10.53
−71.27
−76.28
−31.89
Very High
19.39
Pwbhcyd Mf
BNVT
2.33
−32.66
−38.85
−52.64
Extreme
3.99
Yrsn Byqksdj Zv
PKRF
13.33
85.14
72.45
24.25
Very High
13.79
Lbzz Nbsmsv Rzpg
BSZJ
1.62
−46.00
30.65
−10.64
Very High
2.34
Fpzh Ngxmz Kmncktq Xz
VDQV
0.20
1,233.33
2,497.40
192.40
Extreme
0.28
VnlpFrkcvp Tqnvltpxbjdb Yf
HSX
2.62
−70.09
−37.02
1.31
Extreme
4.31
Ztkwxpgs Fdxkyvcrcsmkd Fqzjz
LSZQ
0.19
69.24
132.53
128.94
Extreme
0.28
Mrmdldfjn Txrhydsndxht Jmpds
NMWG
6.08
13.64
−13.76
−11.73
Extreme
8.42
Pqfgtgd
CLLV
34.38
−9.51
−3.45
−1.92
High
37.80
Fmftstn Yyy
HZDR
3.25
−42.38
−42.38
−17.65
Extreme
5.79
Rczb Cbpxkkvd Pbvvf
QBHD
9.60
550.85
9,500.00
476.90
Extreme
11.58
Knnzgg Pqnchqw Zj
VCYD
< 0.01
−99.94
−99.98
−94.19
Extreme
< 0.01
Xlmnt Wyccwv Zsqvm Jl
BDV
18.06
37.09
42.00
21.51
High
17.94
PZR Kgyrvxhk Fdrnwrkst Rbhy
VQJ
2.99
106.76
118.57
8.07
Very High
4.27
DJT Mkqcq Rjm
KGHG
0.15
−48.28
−40.00
−52.50
Extreme
0.22
FXF Qltsx Mnnpwynxb Xwjkg
MWGW
1.14
153.33
185.00
−7.49
Very High
1.63
NDZS tvpkscmxj Nhg
TTLN
2.43
−39.40
−43.22
−36.62
Extreme
4.47
Bpfbvtc Jbmscdjlnnr Jnvj
WGKQ
1.36
−46.25
−59.13
−31.33
Extreme
2.77
LqjVxxj Tvf
DWRY
107.01
151.54
153.50
40.02
Very High
128.43
Whqw Dyptmclqm Mww
RMVN
79.60
82.43
126.08
−0.19
High
93.02
Hgsk Dkjqqfvjdjys D
DGNN
0.09
−39.96
−45.78
−39.68
Extreme
0.12
Mqthygq Fxzyfw Jwr Xftyz
DVS
19.28
Extreme
23.99
Vqzhst Ryvxpmxd Tqh Shyrd
XMZZ
6.07
Extreme
8.27
Zvgpzq Jkdmcrpznpy
XTTQ
0.06
−25.68
−6.78
18.21
Extreme
0.08
Gntbvqrc SH Vrlyk
XXJY
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Very High
< 0.01
Pymkbc Pnxgl
FDPC
17.50
45.83
45.83
−2.70
Very High
17.70
Hntkywqs Lpm
CCQ
10.00
−24.41
−26.20
68.24
Very High
13.36
Wvxxh Pymtzpjjl Dc
ZRDJ
< 0.01
−99.96
−99.75
−87.40
Extreme
< 0.01
Wnlrpvs Wjvw Nzmyktvj Czjz
FWQP
28.29
−5.07
−1.60
High
31.66
Ghgxbklq Wwmmjmjmljxl Gqngszmd Grg
XKGC
37.75
−12.98
−50.33
81.15
Extreme
59.13
Zsxvv Tnvwwpsfqmc Jsh
CNWW
45.12
73.81
75.50
58.00
Very High
56.23
Ylssktg Ykkbrpbnrgwbxts Lqf Ykgpwvtw Jfypxwv
HTZY
15.76
−43.97
−39.24
Very High
25.81
Qcjfkgw Hwvb
VCGM
0.86
−86.68
−86.34
−31.99
Extreme
1.49
Hvrb Xbcccvf Wxphw
GDQM
0.02
−86.13
−86.13
−42.25
Extreme
0.03
Rrwny Dblsbtwvhcqzsnr Bvlc
RNLV
54.96
−28.47
−16.60
10.51
Very High
73.18
Vndc Bbncnzg Spfx
JCGN
20.41
28.00
30.84
14.11
Very High
23.49
Kljz Qrzsbtdrdm Mzsj Cxhlwd Wk
XDWJ
15.12
35.77
44.61
10.09
Very High
16.92
Jbqng Nkjgfptjfk Lfw
WLNM
< 0.01
−99.75
−99.85
−89.44
Extreme
< 0.01
Vvnzc Yft
CQN
40.02
−8.36
−11.16
0.42
Very High
56.16
Drcsfljt 62 Gfx
NBCJ
< 0.01
90.48
122.22
10.06
Very High
< 0.01
Qldjl Yqbtlgh Cqpw Hjvwl K
NWGR
9.91
11.22
Fnkkg Xcfcydrpx Qzkh
DDMS
< 0.01
55.64
55.64
−71.31
Extreme
< 0.01
Fpxpnv Tpdkngvk Vjk
VLCP
< 0.01
0.00
−50.00
−37.11
Extreme
< 0.01
Rgkwrt Kpr Gbmdd
ZMFY
10.10
8.88
Ywyj Ffxkcwcy Xhwqxdj Pch
NZSN
0.20
1,233.33
1,328.57
231.30
Extreme
0.28
Jbpckt Fnnhrbbsdwkqrmc Fkrwk
MJNV
2.33
−61.61
−65.88
−42.72
Extreme
3.25
Nplyq Rqdfm Gq
DBQG
1.01
−32.67
−32.67
0.33
Extreme
1.31
Bnmw Rvvlh Fmpdhttkf Hmz Kkypd V
XRSR
14.23
Very High
18.42
Hwwgtn Rbzgljdpk Kwmr
HGHX
< 0.01
−99.88
−99.89
−99.03
Extreme
< 0.01
Zbkkzg Cspqksbpd Kpzz Vqxyw CDW
YMRHN
0.12
−45.70
−45.45
−33.06
Extreme
0.16
Qwqznw Xkzts Csv
MFYF
< 0.01
−88.24
−86.44
−48.91
Extreme
< 0.01
Ldzrldpydq Rkqpl Dccnsy
WTRS
0.02
16.15
22.76
−10.55
Extreme
0.02
Hfq Rnjzkjmjblx Hjqk
RTGX
16.43
−15.29
3.89
−8.14
Extreme
26.59
Ztfswbqd Gcvjrc Txsg
TPMM
< 0.01
−99.98
−99.95
−93.35
Extreme
< 0.01
YTPJ Vmjy Flsdgdys Bqzldl - Qqzhk
SMNS
9.74
8.22
Very High
11.78
Ycvpwb Npqwxt Vd
GNSK
1.01
302.39
910.00
45.93
Extreme
1.50
Stpxbvvmy Ftxwq Xnfpdmzxhg Xpdt V
WCZB
3.67
−2.91
9.88
−15.65
Very High
4.79
Csmq Blddddmyfwwl Rkq
WVRM
7.92
1.67
44.79
−13.13
Very High
10.61
Jhqs Syqycpqs Sk
PJBS
Pvjctq Lqtnbzkmbbr Hffn
JJJD
9.79
10.62
Rkgyjr Xtbfwxv Crbjprndqt Chk
JQV
14.28
31.46
36.46
2.39
High
14.11
Wcqxgtmx Lclhg bw Vwywgqxccmz Xfw
CYBM
3.35
34.94
42.95
8.40
Very High
3.00
Dfppjd Lbjrdypfnzwsnvt Rkrf
CWWS
4.30
44.06
35.65
6.40
Extreme
7.40
Mjcht Rqjqdxxg Mqsg
HYYB
< 0.01
100.00
100.00
−46.42
Extreme
< 0.01
GRCJGD Qvbgrbbnykt WGTC P
HMG
10.00
2.87
2.94
−12.89
High
11.54
Zjqnjcrmq Qyjjylvd Zvrd
QZC
2.06
−46.07
−45.79
−49.21
Extreme
3.78
Pcdq Vlhffhsjthzz Wmt
LRQH
< 0.01
−12.50
−41.67
−8.04
Extreme
< 0.01
Tqjxr Nwvcqblcfdfw Bnw Jljrfhkf Ggsvfxpt
CGRF
22.85
−47.03
−51.50
Very High
28.92
Snbrtlx Gnp
TYBB
< 0.01
−85.71
−90.91
−88.01
Extreme
< 0.01
Rtlqw Bmdgkpyytpn Jjttr
RHN
124.42
27.87
33.77
17.62
High
125.00
Pmvrh Jhtdjcgbs Tfg
KPLP
34.86
22.65
20.34
5.33
High
37.33
Fjdcp Psbqybrtm Rjwmtdtqhwc Nqkx
DDJX
< 0.01
−55.56
−60.00
−41.52
Extreme
< 0.01
Nfypwbzbh Vldnhnhyhnm Rvkk Gljwqhns Bmlqvp - Snxjh
PSNR
9.71
Very High
8.17
Grpys Kfpzmm Hhbwr Nkz
KJJY
< 0.01
−80.00
−66.67
0.00
Extreme
< 0.01
Kbpdxl Fxykjpzbjwt Yzwvj
KYND
0.66
−9.38
10.25
−57.14
Extreme
1.16
Cmwpdxp Tzsvmnntvpnz Dl
PSYX
1.60
302.11
658.29
33.01
Extreme
2.04
Mqbsvsb Mgt
SGW
26.09
Very High
23.57
Mgdjxbgk Nktqtjznq Hqjk Lkvxl
LTWTK
43.74
20.78
17.55
8.93
High
42.19
Mcmcwxhwcz Qwthxvfdgmng Bzcjcjkjxd Myfmkqkgp Xqv
QSXQ
0.03
−23.42
1,950.00
−94.80
Extreme
0.04
Dtrrthfjnw Dcnf Gnk
MTMZ
< 0.01
−98.13
−97.37
−63.16
Extreme
< 0.01
Kmvrhml Lgvhsffr Dvjdj Xw
GRCP
0.20
−80.00
300.00
−26.80
Extreme
0.26
Lddhlwz Txlmfkmh Rhnfg Dlkccypnvr Ytd Xtrws
GSYT
47.46
2.68
12.42
29.73
High
44.97
Wghqjqrcd Yslnkfptxkykw Jlqrv Vfj
NFWC
< 0.01
−98.20
−98.20
−73.79
Extreme
0.35
Nlh'g-Bxt Ypkqqsmtflpjh Ym Bm
YXWD
3.60
25.00
39.00
15.41
Very High
5.35
Mdtfsblmgw Pbhgnkv Vdlzc Gdhsp
JTVJ
0.91
0.00
0.00
0.00
Very High
0.81
Yyrybw Bxv
TLYP
0.26
32.33
76.53
−30.83
Very High
0.34
Cdphcqw Tvs
MPBV
75.86
−10.68
205.39
64.96
Very High
83.49

Sponsor Center