Visa efter

språk


Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: 1 januari 2020

I detta avsnitt

Morningstar har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi använder personuppgifter, med vem vi kan dela dem, hur vi håller dem säkra och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Denna dataskyddspolicy gäller för Morningstars användare och kunder i EMEA (eller ”du”) som använder, beställer, registrerar eller interagerar med någon av Morningstars produkter eller tjänster. Detta kan bland annat vara kunder och abonnenter, produktanvändare, webbplatsbesökare och evenemangsdeltagare. Denna dataskyddspolicy gäller för alla personuppgifter du lämnar till oss, oavsett om det är via vår webbplats eller på något annat sätt.

Morningstar U.K. är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde (se förklaringen nedan) för de personuppgifter som samlas in enligt dataskyddspolicyn.

Morningstar erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster runtom i världen och kan använda din information på olika sätt. Dataskyddsmeddelanden för vissa dotterbolags produkter kan du hitta här. Om något villkor i denna dataskyddspolicy skulle strida mot en produktspecifik dataskyddspolicy är det det produktspecifika villkoret som ska gälla.

Morningstar är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde beroende på vilka av Morningstars produkter och tjänster du använder. Morningstar är personuppgiftsansvarig (a) när Morningstar utövar sina rättsliga förpliktelser eller utövar sina rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal med en kund, leverantör, webbplatsabonnent eller annan tredje part samt tillhandahåller efterfrågade tjänster och (b) när Morningstar samlar in personuppgifter i marknadsförings- och affärsutvecklingssyfte.

När en kund abonnerar på ett onlineverktyg eller en tjänst från Morningstar i vilka de anger personuppgifter om sina medarbetare eller andra utomstående personer i egna syften är kunden personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. För personuppgifter som anges i Morningstars onlineverktyg blir Morningstar personuppgiftsbiträde. Kunden ska därför säkerställa att kunden och dess behöriga användare fullgör sina förpliktelser som personuppgiftsansvariga, till fullo kan uppfylla registrerades begäranden om tillgång till sina personuppgifter, har inhämtat samtycke (när så krävs) eller har andra berättigade skäl att behandla de personuppgifter som anges i onlineverktyget eller tjänsten.

När Morningstar är personuppgiftsbiträde kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt våra kunders instruktioner och enligt vad som ytterligare har avtalats med våra kunder.

Morningstar är ett globalt företag och kan ha instanser av onlineverktygen på värdservrar utanför EES och Storbritannien, både hos Morningstar och hos tredje parter som har valts ut för att de uppfyller tillämpliga lagkrav. Morningstar garanterar att lämpliga säkerhetsåtgärder och redundansmekanismer har vidtagits för att säkerställa att våra servicenivåavtal för tillgänglighet uppfylls och för att skydda onlineverktygens integritet och de personuppgifter och den information som anges av de behöriga användarna.

I följande avsnitt i denna dataskyddspolicy förklaras hur Morningstar behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

För vissa produkter från Morningstar tillämpas särskilda dataskyddsrutiner. Om något villkor i denna dataskyddspolicy skulle strida mot en produktspecifik dataskyddsrutin är det den produktspecifika dataskyddsrutinen som ska gälla. Här följer några vanliga frågor och svar om hur vissa produkter från Morningstar använder dina personuppgifter.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Morningstar samlar in dina personuppgifter via dina interaktioner med oss eller från tredjepartskällor. Vi samlar in dina personuppgifter specifikt i följande situationer:

 • Du använder, köper eller abonnerar på våra produkter eller tjänster.
 • Du interagerar med oss, till exempel när du ber oss om hjälp, deltar i något av våra evenemang eller kontaktar oss på annat sätt.
 • Du besöker våra webbplatser eller använder våra produkter. Mer information om hur vi använder cookies för att samla in personuppgifter hittar du i vår cookiepolicy.

Vi kan också samla in information om dig från tredje parter, till exempel:

 • Din arbetsgivare, organisation eller annan tredje part som bereder dig åtkomst till våra produkter och tjänster.
 • Våra partner och andra tjänstleverantörer som vi samarbetar med för att tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster. Till exempel kan vi med ditt samtycke inhämta information om dig från din bank eller andra finansinstitut.
 • Din ekonomiska rådgivare, som kan ge oss personuppgifter om dig när de använder våra produkter eller tjänster.
 • Andra allmänt tillgängliga källor.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på dina interaktioner med oss och kan bland annat vara följande:

 • Namn och kontaktuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, fysisk postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter.
 • Kontouppgifter: Användar-ID, lösenord, lösenordsledtrådar och annan liknande säkerhetsinformation som används för att verifiera ditt konto.
 • Demografisk information: Ålder, kön, geografisk plats och val av språk.
 • Betalningsuppgifter: Bankkontoinformation, kreditkortsnummer och annan information som används för att genomföra betalningar.
 • Information om abonnemang och användning: Information om produkterna eller tjänsterna du abonnerar på och hur du använder dem, till exempel inställningar, webbhistorik och hjälpinformation.
 • Enhets- och nätverksinformation: Information om din enhet, till exempel IP-adress, plats eller internetoperatör.
 • Finans- och portföljinformation: Information om dina finanser, din portfölj och dina transaktioner.
 • Ljud- eller videoinformation: Om du besöker Morningstars lokaler eller deltar i ett evenemang som Morningstar anordnat kan Morningstar spela in videor där du syns och hörs.
 • Användarinnehåll: Dina filer eller annan information som du överför till våra produkter eller tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter

Hur Morningstar använder din information beror på vilken produkt eller tjänst du använder och din relation till oss. Vi använder personuppgifter enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och i följande syften:

För att tillhandahålla en tjänst som du efterfrågat, till exempel:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster, bekräfta din identitet, göra innehållet du får mera personligt, skapa och administrera ditt konto och skicka viktig konto- och produktuppdateringsinformation.
 • Tillhandahålla innehåll eller erbjudanden om innehåll från tredje parter som du efterfrågar.
 • Tillhandahålla kundservice samt teknisk support och produktsupport.

För att uppfylla våra berättigade intressen, det vill säga:

 • Genomföra forskning och utveckling och testa och förbättra våra produkters och tjänsters funktioner.
 • Skyddar dina, våra eller tredje parts nätverk, system, egendom eller fysiska säkerhet.
 • Uppfylla begäranden från tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra offentliga eller statliga myndigheter.
 • Fullgöra våra avtal, villkor eller på annat sätt utöva våra juridiska rättigheter, försvara oss mot anspråk samt efterleva lagar och förordningar som vi eller tredje parter vi samarbetar med omfattas av.
 • Tillhandahålla dig marknadsföring eller reklam.
 • Generera anonyma aggregerade data som vi använder i forsknings- och produktutvecklingssyfte. Vi kan publicera eller på annat sätt tillhandahålla resultaten av dessa forskningsdata i våra produkter och tjänster. Mer information om hur vi använder anonymiserade data och hur du gör för att inte delta finns här.
 • Ingå i en fusion, ett förvärv eller någon annan bolagstransaktion.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, vilka innefattar oberoende revision och efterlevnadskrav, till exempel enligt skattelagstiftning och lagar som reglerar värdepapper och finansiella tjänster, kommer Morningstar endast att lämna ut personuppgifter till statligt tillsynsorgan eller brottsbekämpande myndighet efter på lag grundad begäran.

När lagen kräver det inhämtar vi ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta är till exempel fallet när det gäller tredjepartsannonser eller när du inte är befintlig kund och vill prenumerera på våra nyhetsbrev.

Hur vi delar dina personuppgifter

Morningstar delar dina personuppgifter med andra Morningstar-bolag, våra affärspartner, innehållsleverantörer, kunder, tjänstleverantörer och andra tredje parter med ditt samtycke eller i de syften som anges i denna dataskyddspolicy. När tillämplig lag kräver det avtalar Morningstar lämpliga säkerhetsklausuler för att säkerställa att tjänstleverantörer endast behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra.

Länkar till andra webbplatser och tjänster

När så är tillämpligt kan Morningstar tillhandahålla länkar till en eller flera tredjepartswebbplatser inom ramen för våra produkter eller tjänster. Denna dataskyddspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa igenom dataskyddsmeddelanden eller andra sekretesspolicyer på tredjepartswebbplatser innan du lämnar några personuppgifter om dig till dem.

Hur vi skyddar, lagrar och överför dina personuppgifter

Morningstar upprätthåller ett omfattande informationssäkerhetsprogram för att hålla din information säker. Vi har vidtagit tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, obehörigt röjande eller obehörig förstöring av personuppgifter. De åtgärder vi tillämpar är lämpliga med avseende på beskaffenhet, omfattning och ändamål för vilka vi använder de personuppgifter vi samlar in. Endast Morningstar-personal som behöver tillgång till personliga kunddata för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dem och gör det enligt denna dataskyddspolicy.

Vi ser över våra säkerhets- och dataskyddspolicyer regelbundet och uppdaterar dem vid behov.

Morningstar-bolagen och deras verksamhet, personal och tjänstleverantörer finns överallt i världen. Beroende på hur du interagerar med oss kan dina personuppgifter behandlas och lagras i, kommas åt från eller överföras till olika länder. Detta kan till exempel vara länder som USA, Kanada, Kina, Indien, Australien och Singapore. Dessa länder kanske inte kan garantera samma skyddsnivå för personuppgifter och rättsmedel som ditt hemvistland. Vi upprättar dataöverföringsavtal (till exempel EU:s standardavtalsklausuler) med datamottagare för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade när de lämnar EES och/eller Storbritannien.

Om du vill ha mer information om eller en kopia av våra dataöverföringsavtal använder du kontaktuppgifterna under avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lagstiftning har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, få felaktigheter i dina personuppgifter rättade, begränsa behandlingen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter och få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du har gett oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för framtida behandling. Du har också rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. Om du vill utöva dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss på privacyenquiries@morningstar.com.

Morningstar kommer att svara på begäran om tillgång till personuppgifter så fort som möjligt men inte senare än 30 dagar efter att begäran inkommit. Under vissa omständigheter kan det finnas skäl till att Morningstar inte kan tillmötesgå en viss begäran. Det kan till exempel vara om lokala bevarandetider kräver att personuppgifter bevaras under en viss period eller om personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra våra förpliktelser eller utöva våra rättigheter enligt ett orderformulär och/eller avtal. Om vi inte till fullo kan tillmötesgå en registrerads begäran om tillgång till sina personuppgifter kommer vi att svara så fort som möjligt med angivande av skäl.

Om du begär att vi ska radera dina personuppgifter och vi uppfyller din begäran kan vi ändå ha kvar vissa av dina personuppgifter om det är tillåtet enligt lag, bland annat för att uppfylla lagkrav, myndighetskrav eller krav enligt vår egen policy.

Vi kommer inte att diskriminera kunder som väljer att utöva sina rättigheter att få tillgång till, kontrollera eller radera sina personuppgifter. Vissa av våra produkter och tjänster kräver dock att vi får behandla dina personuppgifter. Om du väljer att inte uppge dina personuppgifter eller radera dina personuppgifter kanske du inte kan använda dessa produkter eller tjänster.

Bevarande av personuppgifter

Morningstar bevarar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Skatteregler, bokföringsregler, lagar och förordningar ställer olika krav i olika jurisdiktioner och Morningstar är skyldiga att bevara vissa personuppgifter enligt dessa lokala krav.

Sökanden

Om du använder vår webbplats för att söka en ledig tjänst hos ett Morningstar-bolag kan vi samla in följande personuppgifter om dig: ditt namn, din fysiska adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan ytterligare anställningsrelaterad information som du väljer att uppge.

Om du skickar in en jobbansökan via vår webbplats kan vi även samla in ditt användarnamn och lösenord.

Vi använder dessa uppgifter för att kunna behandla och hantera din ansökan om anställning hos Morningstar. Vi kan även använda sökandes personuppgifter för att uppfylla lagstadgade redovisningskrav vid behov.

Barns integritet

Morningstar identifierar inte barn separat och samlar inte in specifik information om barn.

Cookies och annan liknande teknik

Vi använder cookies och liknande teknik för att känna igen dig när du har loggat in på våra webbplatser och göra din upplevelse av våra produkter och tjänster mera personlig. Mer information om hur vi använder cookies hittar du i vår cookiepolicy.

Produktspecifika policyer

Vissa Morningstar-bolag kan tillämpa särskilda dataskyddspolicyer på sina produkter och tjänster de erbjuder. Om något villkor i denna dataskyddspolicy skulle strida mot en produktspecifik dataskyddspolicy är det den produktspecifika policyn som ska gälla. Se våra produktspecifika policyer har nedan.

Hur vi uppdaterar denna policy

Vår verksamhet förändras med jämna mellanrum och vi kan behöva uppdatera denna dataskyddspolicy så att den återspeglar nya förändringar. När vi har gjort en ändring i dataskyddspolicyn ändrar vi också datumet för ”Senast uppdaterad” längst upp på sidan. Om vi gör betydande ändringar i dataskyddspolicyn underrättar vi dig direkt om det är ett krav enligt lag.

Kontakta oss

Om du har frågor och funderingar eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via vårt webbformulär, ringa oss på (+44) 020 3107 0000 eller skriva till oss på följande postadress:

Morningstar UK Limited
1 Oliver’s Yard
55-71 City Road
EC1Y 1HQ – London
Storbritannien

Vårt dataskyddsombud når du på privacyenquiries@morningstar.com.