Bekijk

taal


Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: 1 januari 2020

In dit gedeelte

Morningstar maakt zich sterk om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe we persoonsgegevens gebruiken, met wie we deze kunnen delen, hoe we ze beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor Morningstar-gebruikers en -klanten in de regio EMEA (of “u”) die een product of service van Morningstar gebruiken, bestellen, registreren of ermee contact hebben. Dit omvat klanten en abonnees, gebruikers van de producten, bezoekers van de website en bezoekers van evenementen. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hetzij via onze website, hetzij op andere wijze.

Morningstar U.K. is de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker (zoals hieronder uitgelegd) voor de persoonsgegevens die worden verzameld overeenkomstig deze privacyverklaring.

Morningstar biedt een breed assortiment van producten en diensten in alle delen van de wereld en kan uw gegevens op verschillende manieren gebruiken. Privacyverklaringen voor bepaalde producten van dochterondernemingen kunt u  hier vinden. In het geval van strijdigheden tussen de bepalingen van deze privacyverklaring en een productspecifieke privacyverklaring, prevaleert de productspecifieke privacyverklaring.

Afhankelijk van welke producten en diensten van Morningstar u gebruikt, is Morningstar de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Morningstar is verwerkingsverantwoordelijke (a) in verband met de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen en de uitoefening van haar rechten en plichten op grond van de gesloten overeenkomst met de klant, leverancier, website-abonnee of andere derde partijen, en het leveren van de gevraagde diensten, en (b) wanneer persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van marketing en bedrijfsontwikkeling.

Wanneer een klant zich abonneert op een online tool of dienst van Morningstar en daarvoor persoonsgegevens van werknemers of derden invoert voor eigen doeleinden, is de klant de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens. Morningstar is de verwerker waar Morningstar de hosting verzorgt van persoonsgegevens die in de online tool zijn ingevoerd. De klant dient er daarom op toe te zien dat de klant en de geautoriseerde gebruikers van de klant hun verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens nakomen, volledig kunnen voldoen aan verzoeken om toegang tot de gegevens, en instemming (indien vereist) of andere legitieme gronden hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden ingevoerd in de online tool of dienst.

Wanneer Morningstar de verwerker is, verwerken we uw persoonsgegevens overeenkomstig de instructies van onze klanten, zoals verder overeengekomen in het contract dat we aangaan met onze klanten.

Morningstar is een wereldwijd bedrijf en host instances van haar online tools buiten de EER en het VK, zowel binnen Morningstar als bij bepaalde derde partijen die zijn geselecteerd op hun naleving van het toepasselijk recht. Morningstar ziet erop toe dat passende veiligheid- en redundantiemaatregelen om erop toe te zien dat wordt voldaan aan de SLA's voor beschikbaarheid en om de integriteit van de online tools en de persoons- en andere gegevens die worden ingevoerd door geautoriseerde gebruikers te beschermen.

In de onderstaande gedeelten van deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Morningstar als verwerker uw persoonsgegevens verwerkt.

Voor bepaalde Morningstar-producten gelden specifieke privacypraktijken. In het geval van strijdigheden tussen de bepalingen van deze privacyverklaring en de productspecifieke privacypraktijken, prevaleren de productspecifieke privacypraktijken. Hieronder vindt u een kort overzicht van veelgestelde vragen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt door specifieke Morningstar-producten.

Hoe we uw gegevens verzamelen

Morningstar verzamelt uw persoonsgegevens via uw interactie met ons of vanuit externe bronnen. We verzamelen uw informatie specifiek wanneer:

 • u onze producten of diensten gebruikt, koopt of een abonnement neemt.
 • u contact hebt met ons, onder andere wanneer u ons vraagt om ondersteuning, een van onze evenementen bijwoont of op andere wijze contact met ons hebt.
 • u onze websites bezoekt of onze producten gebruikt. Als u meer informatie wenst over hoe we cookies gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

We verzamelen verder informatie over u van derden, met inbegrip van:

 • uw werkgever, organisatie of andere derde partij die uw toegang tot onze producten en diensten verzorgt.
 • onze partners en andere serviceproviders die met ons samenwerken om u te voorzien van onze producten of diensten. Bijvoorbeeld, als u daarvoor toestemming geeft, kunnen we gegevens over u ontvangen van uw bank of andere financiële instellingen.
 • uw financieel adviseur, die ons persoonsgegevens van u kan verstrekken wanneer u onze producten of diensten gebruikt.
 • andere openbaar toegankelijke bronnen.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Welke soorten persoonsgegevens we verzamelen is afhankelijk van uw interactie met ons en kan de volgende soorten gegevens omvatten.

 • Naam en contactgegevens: Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Accountgegevens: uw gebruikers-ID, wachtwoord, wachtwoordhulp en andere, vergelijkbare beveiligingsinformatie voor het verifiëren van uw account.
 • Demografische gegevens: uw leeftijd, geslacht, geografische locatie en voorkeurstaal.
 • Betalingsgegevens: uw bankrekeninggegevens, creditcardnummer en andere gegevens die worden gebruikt voor het verwerken van betalingen.
 • Abonnements- en gebruiksgegevens: informatie over de producten of diensten waarop u bent geabonneerd en hoe u ze kunt gebruiken, met inbegrip van voorkeuren, browsegeschiedenis en helpinformatie.
 • Apparaat en netwerkgegevens: informatie over uw apparaat, zoals IP-adres, locatie en internetprovider.
 • Financiële en portfoliogegevens: informatie over uw financiën, portfolio en transacties.
 • Audio- of videogegevens: als u een vestiging van Morningstar bezoekt of deelneemt aan een evenement van Morningstar, kan Morningstar uw beeltenis of stem registreren.
 • Gebruikerscontent: uw bestanden of andere gegevens die u uploadt naar onze producten of diensten.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Hoe Morningstar uw gegevens gebruikt is afhankelijk van het product en de dienst die u gebruikt en uw relatie met ons. We gebruiken persoonsgegevens zoals toegestaan op grond van het toepasselijk recht en voor de volgende doeleinden:

Om een dienst te verlenen waarom uw hebt gevraagd, onder andere om:

 • producten en diensten te leveren, uw identiteit te verifiëren, de content die u ontvangt op u af te stemmen, uw account te maken en te beheren en belangrijke informatie over uw account en productupdates toe te sturen.
 • content of aanbiedingen van content van derden waarom u vraagt te leveren.
 • klantenservice en technische of productondersteuning te leveren.

Overeenkomstig onze legitieme belangen, namelijk om:

 • onderzoek uit te voeren en features en functies van onze producten en diensten te ontwikkelen, verbeteren, testen en uit te breiden.
 • uw en onze netwerken, systemen, eigendommen of fysieke veiligheid en die van derden te beschermen.
 • te voldoen aan verzoeken van regulerende instellingen, wetshandhavende instanties en andere publieke en overheidsinstanties.
 • naleving van onze contracten, bepalingen en voorwaarden af te dwingen of anderszins gebruik te maken van onze wettelijke rechten; ons te verweren tegen vorderingen en te voldoen aan wetten en voorschriften die van toepassing zijn op ons en derde partijen waarmee we werken.
 • u marketingmateriaal of advertenties te doen toekomen.
 • anonieme samengevoegde gegevens te genereren die we gebruiken voor onderzoek en productontwikkeling. We kunnen de resultaten van dit onderzoek publiceren of anderszins verwerken in onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over hoe we geanonimiseerde gegevens gebruiken, of als u te kennen wilt geven dat u hiervan geen gebruik wilt maken, klikt u hier.
 • deel te nemen aan een fusie, overname of andere zakelijke transactie.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder onze audit- en nalevingsverplichtingen en die van derden, bijvoorbeeld op grond van het fiscaal recht en wetgeving betreffende waardepapieren en financiële diensten. Morningstar verstrekt alleen persoonsgegevens aan regulerende instanties van de overheid of wetshandhavende instanties na een rechtmatig verzoek om dergelijke gegevens.

Als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, vragen we uw toestemming voordat we uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor advertenties van derden of wanneer u nog geen bestaande klant bent en u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven.

Hoe we persoonsgegevens delen

Morningstar deelt uw persoonsgegevens met andere bedrijfsonderdelen van Morningstar, onze zakelijke partners, contentproviders, klanten, serviceproviders en andere derde partijen als u daar toestemming voor geeft of voor de doeleinden die hierboven in deze privacyverklaring worden genoemd. Indien dat vereist is op grond van het toepasselijk recht, neemt Morningstar passende contractuele maatregelen om erop toe te zien dat serviceproviders persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies, en zal Morningstar passende technische en administratieve maatregelen implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen.

Koppelingen naar andere websites en diensten

Indien van toepassing, kan Morningstar in de producten en diensten koppelingen bieden naar een of meer websites van derden. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. We raden u aan de privacyverklaringen, beleidsdocumenten of andere bekendmakingen van websites van derden te lezen voordat u uw op die websites persoonsgegevens verstrekt.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen, opslaan en overdragen

Morningstar onderhoudt een uitgebreid gegevensbeveiligingsprogramma dat bedoeld is om uw gegevens te beschermen. We hebben technische, fysieke en administratieve maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, bekendmaking of vernietiging. De genomen maatregelen zijn afgestemd op de aard, het bereik en het doel waarvoor we de verzamelde persoonsgegevens gebruiken. Alleen Morningstar-personeelsleden die toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken hebben toegang tot de gegevens, en uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Ons beveiligings- en privacybeleid wordt zo nu en dan opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

Bedrijfsonderdelen, activiteiten, personeel en serviceproviders van Morningstar bevinden zich in alle delen van de wereld. Afhankelijk van de wijze waarop u contact met ons hebt, worden uw persoonsgegevens mogelijk verwerkt en opgeslagen in, geraadpleegd vanuit of overgedragen naar verschillende landen. Tot deze landen behoren mogelijk de Verenigde Staten, Canada, China, India, Australië, Singapore en andere landen. Deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens en mogelijkheden om gerechtelijke stappen te nemen als het land waarin u woont. We sluiten contractuele overdrachtsovereenkomsten (zoals de modelcontractbepalingen van de EU) met de ontvangers van de gegevens om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens beschermd blijven wanneer ze de EER en/of het VK verlaten.

Als u meer informatie wilt ontvangen over, of een kopie wilt ontvangen van onze overdrachtsovereenkomst, kunt u contact met ons opnemen via een van de methoden die hieronder in het gedeelte Contact opnemen worden vermeld.

Uw rechten

In overeenstemming met het toepasselijk recht hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens, zoals recht van toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, bezwaar en portabiliteit. Als u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, hebt u het recht op enig moment die toestemming voor verdere verwerking in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in uw land. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via privacyenquiries@morningstar.com.

Morningstar reageert zo snel mogelijk op toegangsverzoeken, in elk geval binnen 30 dagen na het verzoek. In sommige gevallen kunnen er redenen zijn waarom Morningstar niet kan voldoen aan een bepaald verzoek, bijvoorbeeld wanneer plaatselijke voorgeschreven bewaarperioden vereisen dat de persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd worden bewaard, of de betreffende gegevens vereist zijn voor het nakomen van onze verplichtingen of het uitoefenen van onze rechten op grond van een bestelformulier en/of overeenkomst. Als we niet volledig kunnen voldoen aan een toegangsverzoek van een betrokkene, reageren we zo snel mogelijk met vermelding van de redenen.

Als u ons vraagt uw persoonsgegevens te wissen en we dat verzoek verwerken, bewaren we mogelijk bepaalde elementen van uw persoonsgegevens, zoals wordt toegestaan door de wet, onder andere om te voldoen aan wettelijke of regulatieve vereisten, of de vereisten van ons eigen beleid.

We behandelen klanten die ervoor kiezen gebruik te maken van hun tot toegang, beheer of verwijdering van hun persoonsgegevens niet anders dan andere klanten. Voor sommige van onze producten en diensten zijn uw persoonsgegevens echter mogelijk vereist. Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken of uw persoonsgegevens te laten wissen, bent u mogelijk niet in staat gebruik te maken van die producten of diensten.

Bewaartijd

Morningstar bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, of zolang als nodig is om aan de hierboven beschreven doelstellingen te voldoen. In verschillende rechtsgebieden gelden verschillende fiscale, boekhoudings-, regulatieve en wettelijke bewaartermijnen en Morningstar is verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met deze plaatselijke vereisten.

Kandidaten

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen over werken bij een bedrijfsonderdeel van Morningstar, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer(s) en eventuele aanvullende informatie over uw werkervaring die u aan ons verstrekt.

Als u een sollicitatie inzendt via onze website, kunnen we ook uw gebruikersnaam en wachtwoord verzamelen.

We gebruiken deze gegevens voor het verwerken en beheren van uw sollicitatie bij Morningstar. We kunnen persoonsgegevens van kandidaten ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke meldingsvereisten.

Privacy van kinderen

Morningstar registreert of verzamelt geen gegevens die specifiek zijn voor kinderen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om te herkennen wanneer u bent aangemeld bij onze websites en om uw beleving van onze producten en diensten op u af te stemmen. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Productspecifiek beleid

Bepaalde gelieerde ondernemingen van Morningstar bieden mogelijk producten en diensten waarop specifiek privacybeleid van toepassing is. In het geval van strijdigheden tussen de bepalingen van deze privacyverklaring en de productspecifieke privacyverklaring, prevaleert de productspecifieke verklaring. Bekijk onze productspecifieke verklaringen hieronder.

Hoe we deze verklaring herzien

Onze activiteiten veranderen regelmatig en soms is het nodig deze privacyverklaring bij te werken in verband met die veranderingen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wijzigen we de datum “voor het laatst bijgewerkt” bovenaan deze pagina. Als we ingrijpende wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, stellen we u rechtstreeks op de hoogte, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Contact opnemen

Als u zorgen, klachten of vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens behandelen, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier, ons bellen op nummer (+44) 020 3107 0000, of een brief sturen naar het volgende postadres:

Morningstar UK Limited
1 Oliver’s Yard
55-71 City Road
EC1Y 1HQ – Londen
Verenigd Koninkrijk

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacyenquiries@morningstar.com.