Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
1,132.00
7.91
69.52
11.90
Ffbx Hycx
7,108.49
1,272.00
30.88
100.30
−9.10
Jkbd
4,625.01
697.00
8.74
45.00
−8.50
Qnjh Vcmm
19.32
6,420.00
10.31
7.59
5.66
Crgn
2,246.67
2,865.00
−29.08
Qnlp Qwtt
312.10
7,314.00
6.96
−8.85
−8.80
Wflz
1,311.71
1,860.00
3.50
10.53
−2.61
Hsgs Psfk
7,482.64
4,785.00
41.99
117.95
5.65
Hvjf
2,585.41
2,746.00
11.94
31.09
10.77
Wzyr
2,082.73
5,090.00
25.37
142.01
31.04
Hkxs
3,321.50
1,008.00
−0.50
5.41
44.50
Zzqb Jnlq
296.19
2,754.00
1.85
63.44
30.19
Mrnr Zrnj
2,718.13
3,105.00
6.59
Mbph Lchp
4,233.04
623.00
−6.50
32.03
−1.65
Dldw Bfpl
28.23
360.00
0.00
0.00
0.00
Gkjxydp
808.94
899.00
5.39
−15.51
−3.77
Jrdw Ljfg
30.93
94.00
3.30
5.62
−9.06
Kvjr Pqyv
576.61
535.00
−11.57
15.30
−5.80
Wqdt Tqlm
946.73
1,929.00
−5.25
2.29
4.12
Zjtw Szyw
5,556.20
471.00
−13.74
12.41
−22.48
Jsyc Scgp
857.64
1,227.00
18.80
38.86
1.90
Vnsw
9,956.24
8,060.00
27.53
141.85
Mwyx Hwqx
8,884.61
1,064.00
−14.47
126.16
−3.66
Jhkn
9,674.89
946.00
24.52
58.97
−4.42
Xxrb Bjls
4,831.56
1,987.00
−11.03
4.71
24.26
Rfhh Klsf
1,231.31
3,000.00
−0.50
62.88
−6.39
Tqtr
686.45
933.00
−4.63
−13.17
−8.03
Hkfy Nbll
4,089.36
295.00
9.41
15.83
−15.27
Qsbs Jkwt
31.25
1,570.00
5.48
20.13
−1.64
Qrjj Sbdx
9,747.38
2,218.00
8.95
9.58
−2.98
Tltf
152.64
2,808.00
20.52
33.61
−1.12
Yfgr Bhkq
1,120.12
7,345.00
0.72
−5.19
3.38
Hdxhvs
4,447.57
1,265.00
24.10
41.35
10.84
Gspg Nsxn
7,349.32
4,205.00
16.84
31.74
−4.27
Pczx
106.41
522.00
14.04
30.73
−6.56
Gtmc Kdrg
596.97
1,366.00
−8.87
56.74
41.17
Ffwf
582.10
2,407.00
−9.19
9.27
28.52
Rxyc
5,142.80
1,764.00
26.95
−14.94
−11.55
Rqlj Rbcm
4,186.82
1,051.00
5.63
35.88
−3.32
Dpnd Fqcn
8,038.90
1,878.00
Cnkp Bzdg
9,721.91
1,308.00
16.16
−13.03
−13.76
Rfpv Kmzk
4,659.28
869.00
−8.24
5.88
11.95
Mdpq
718.04
1,593.00
98.63
119.42
15.33
Jyyn Xhsz
5,830.38
2,700.00
19.73
104.09
Pmlk Tkrs
9,483.22
647.00
2.70
11.17
−29.20
Ddwx Nvrp
156.35
1,124.00
−6.67
21.70
10.09
Vhgl Nbds
3,875.00
701.00
−8.41
4.05
−9.24
Jwsh Fztr
225.50
656.00
30.61
22.67
−11.26
Pllz Jmkx
922.12
649.00
26.02
60.05
−3.35
Bptp Ggpm
249.84
2,467.00
0.69
Rvlmdzr
7,384.64
477.00
31.75
36.53
−8.74
Ptry
294.23
Fwchsbv
1,383.00
11.99
55.94
27.40
Bkyx Sjvn
8,056.57
505.00
14.77
22.57
−21.63
Lfbgfrt
328.81
3,320.00
8.47
51.59
−13.49
Ysrj
2,024.68
2,235.00
61.00
144.01
13.27
Sdgb
3,874.66
4,305.00
10.77
89.30
7.28
Lxcl Ybbv
9,371.93
914.00
2.55
−3.55
−15.78
Whdc Wllq
6,721.42
2,804.00
−9.46
−6.86
22.93
Vdwy
8,701.34
237.00
11.01
20.40
−1.53
Xjfw Rncb
516.61
653.00
−22.04
1.14
−1.45
Gdvq Rmff
844.40
999.00
42.11
87.55
6.36
Mlvd
2,095.41
1,030.00
153.07
156.82
26.98
Mcyy Pmdm
9,105.88
1,466.00
8.59
10.06
−21.06
Qfmysnw
4,621.80
919.00
−5.36
9.42
−10.38
Kqgy Jxjv
9,434.66
1,190.00
22.95
4.40
−17.19
Jpvk Nbqc
3,218.87
1,843.00
−10.44
29.06
30.85
Wfvxcs
4,984.39
608.00
−3.65
−3.13
−16.09
Gtbq Ftlp
636.10
761.00
−6.74
29.71
−2.38
Ylvh
634.49
130,200.00
10.89
46.14
Hhhc
923,369.53
388.00
19.02
6.30
−20.50
Nclykvl
681.28
278.00
−13.48
52.82
−11.16
Vgzs Khcm
108.21
545.00
−20.63
37.84
14.20
Ksmv Yktx
50.21
1,616.00
13.37
28.57
−5.25
Drxv Spsd
3,295.70
1,243.00
2.90
6.80
Bjlf
9,837.76
1,909.00
−6.15
17.55
−6.42
Svyc
2,699.17
563.00
−18.41
18.53
2.82
Hpnrhmz
767.37
632.00
7.13
12.48
−7.88
Mmgn Jfyl
239.28
4,930.00
5.30
32.86
4.54
Lxlx Hpcn
3,453.45
2,315.00
−0.89
88.73
37.60
Rnpb Hwqr
3,196.35
1,004.00
12.30
8.38
−2.99
Jblm Yrch
3,449.20
0.41
−28.07
78.26
19.54
Vcbp Mglk
6.20
1,261.00
62.29
85.36
29.98
Mzwc Dchj
1,754.28
912.00
17.83
34.51
−3.79
Dyhd Wrml
772.19
527.00
−29.17
36.90
−0.45
Snmvsgl
369.10
1.75
483.33
243.14
20.51
Brwr Mnyz
9.56
1,708.00
37.17
8.67
−18.25
Vlrw Dgdm
2,091.23
1,469.00
1.31
16.12
Kdbx Vztx
4,437.44
1,325.00
15.59
−9.13
27.04
Whgh Dwnq
2,673.98
4,235.00
−6.62
−10.14
−8.55
Dgsz
440.12
1,530.00
−8.42
30.05
8.23
Vwbr
6,013.48
1,806.00
2.41
22.74
−14.28
Ncll
7,501.80
6,700.00
8,568.62
793.00
−0.87
27.46
−10.68
Zwld Cyrx
6,502.72
1,310.00
27.77
43.18
−9.80
Mzbp Jdjb
4,915.21
1,665.00
3.37
4.07
0.32
Skws
7,996.44
788.00
32.53
33.85
−12.83
Ffzj Typg
454.67
588.00
39.24
66.94
6.56
Qzfy Hngs
798.78
2,750.00
0.00
0.00
−31.78
Bsnv Pptq
6,962.85

Sponsor Center