Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
1,930.00
−3.27
29.70
9.21
Twnkwb
2,378.10
986.00
4.89
−3.33
−9.18
Ywmt Mkdn
7,255.85
1,960.00
4.13
10.90
2.28
Yxhs Lmmx
9,822.04
1,800.00
0.00
0.00
0.00
Lswf Qgmq
5,927.35
641.00
6.48
3.27
−5.45
Xglz Jhqb
704.57
4,155.00
38.28
87.99
10.58
Hmvv
9,601.60
1,045.00
48.44
8.13
−0.74
Plzs Vmry
1,102.75
2,417.00
11.58
20.98
Zfwz
8,767.23
1,541.00
7.74
4.38
2.95
Scmf Ymbg
2,818.53
2,452.00
−6.83
34.45
24.41
Jpqy
7,950.96
1,330.00
3.96
22.55
2.00
Ggsr Tdnt
8,118.46
945.00
18.26
40.71
0.45
Cxrq Fgfn
2,540.51
237.00
4.78
18.71
−3.34
Vkcj Knwq
170.98
995.00
1.22
−10.92
−14.94
Fdkb Yfnt
1,538.89
1,133.00
24.26
245.02
20.93
Brpw Yjzf
2,198.24
594.00
0.50
18.09
5.04
Bygh Hvhf
219.80
19.35
−8.08
−6.20
−12.55
Rjgk Mnfx
8.59
3,715.00
−0.13
9.90
1.80
Qwbr Glxw
8,972.95
12,660.00
33.44
25.35
−8.72
Mvqk
21,802.94
112.00
4.67
−22.76
3.85
Zqqh Dtbs
437.29
1,805.00
14.53
25.52
−2.32
Mchv Fxzb
3,452.74
344.00
41.63
77.95
−5.60
Dbzv Rlhb
93.25
319.00
25.10
36.32
−16.65
Fkdn Scbv
370.50
1,103.00
8.46
−8.54
7.21
Krhq Kxnk
4,476.94
847.00
17.48
50.18
−18.95
Wjlzcgg
1,503.97
3,432.00
13.97
32.24
−2.42
Qvsxym
1,285.49
298,000.00
19.02
28.88
9.26
Cnpjrq
824,162.20
1,122.00
6.65
22.53
−0.76
Czmn Mhtf
4,461.31
860.00
−5.27
1.29
−9.18
Skrvnqm
7,747.67
802,000.00
22.26
40.58
13.04
Grbh
295,193.37
583.70
24.19
46.77
−1.80
Rphgzp
945.20
112,700.00
20.02
31.08
15.11
Dhdr
80,510.61
1,701.00
−4.75
41.72
21.79
Bjxn
374.75
2,451.00
−9.36
39.04
41.90
Xkjt Rmbz
8,394.20
320.00
−33.19
300.00
29.90
Vjnq Yldb
158.32
1,701.00
3.78
21.35
−2.66
Bfgn Vrcy
4,873.54
4,965.00
31.70
147.61
29.46
Fhjg Rpxq
836.50
467.00
5.90
15.88
−10.94
Gbqj Gknh
912.09
3,090.00
−10.04
64.98
20.78
Znwz Mgts
4.77
2,563.00
24.54
140.88
37.72
Vjxl Rwpf
6,653.28
1,173.00
0.81
16.61
6.77
Qbck Hmpy
8,066.30
553.00
3.17
−22.33
−26.25
Mwrx Ljtt
616.86
216.00
−4.85
−11.84
−28.05
Nkqj Xxpt
971.80
478.00
16.59
26.85
1.82
Fmjm Mbqp
42.38
640.00
1.57
−2.43
−6.43
Cvwh Pvzp
469.79
480.00
4.15
−2.53
9.19
Qhjz Qtxm
493.12
1,267.00
6.03
27.34
Wtfzncw
4,740.87
2,231.00
−28.95
46.10
2.24
Ccfs Zxhx
3,125.57
2,240.00
21.81
80.06
4.27
Bpbg
8,843.56
4,420.00
10.96
76.20
7.69
Tdwqpq
2,234.98
1,362.00
14.36
54.33
−2.17
Yyhd Shft
7,905.02
2,485.00
3.52
24.51
2.57
Cfzm
3,542.13
3,305.00
3.44
37.67
17.66
Hrgz Bjwl
3,089.63
7,186.00
18.29
101.32
9.34
Bmcg
4,992.70
3,200.00
0.00
0.00
0.00
Dfsplcx
5,581.08
3,430.00
11.91
82.87
−9.25
Jhpq
8,534.04
2,022.00
−4.84
7.48
3.26
Yxcg Xncx
357.08
1,973.00
10.78
51.65
3.71
Bpgt
4,603.91
254.00
23.30
14.41
−42.22
Mppy Zfwy
703.64
0.06
323.08
323.08
5.38
Qwxlrkn
5.01
1,983.00
48.26
191.05
20.66
Lvmq
9,601.52
2,815.00
140.61
469.70
Qljl Gdrl
1,769.46
2,898.00
11.29
28.23
−4.45
Shsv
2,088.05
9,730.00
2.74
69.29
31.26
Crgf Glyt
6,962.22
4,870.00
15.05
35.61
13.43
Yrph
4,246.38
1,602.00
28.93
102.00
−3.00
Pbjd
7,890.41
1,994.00
14.40
31.21
8.53
Rwqp Dwml
5,911.15
2,203.00
37.60
59.97
22.82
Cylm
59.70
2,507.00
0.20
−22.02
−21.99
Gpxb Svmk
2,702.25
1,322.00
−1.56
8.99
−11.24
Hwtd Pfqr
1,757.94
639.00
−24.91
85.01
18.56
Vngh Vdnn
59.29
3,205.00
17.26
75.10
9.12
Bkhy
2,175.78
37,300.00
8.59
57.72
18.25
Srwp
87,295.12
2,635.00
0.11
6.99
−4.99
Rvhv
1,519.75
823.00
0.36
−7.90
−10.78
Yxxr
15.91
3,935.00
−8.21
−1.35
−1.37
Vdvg
2,884.13
319.00
3.57
175.00
−8.40
Kxxpszz
684.63
2,327.00
−22.43
301.90
9.24
Khyh Pkgh
9,329.10
1,850.00
17.91
107.55
1.38
Fjrd
1,425.27
1,420.00
−6.79
−13.70
−0.97
Fsct Bntk
5,605.16
3,705.00
−4.20
84.26
20.39
Hsch Zfmf
5,620.13
685.00
4.74
36.18
−16.84
Kmxqpqj
354.62
174.00
0.00
0.00
0.00
Zfcbkpq
477.83
1,927.00
0.26
57.53
−6.52
Myvj Ntpn
3,014.03
4,005.00
−4.82
0.75
3.56
Qwxs Fgmw
3,323.63
1,658.00
12.45
−0.62
−9.13
Wzvs Rryp
9,516.41
4,695.00
28.11
67.13
8.20
Jkmg
2,025.70
1,000.00
−14.24
81.08
Yfbd Dftz
343.37
1,088.00
−17.26
−2.77
−26.94
Xtnd Vzwf
8,801.12
217.00
3.83
−27.42
−38.89
Sbnb Ldzq
969.47
807.00
3.33
58.24
−11.16
Trrr
0.38
2,592.00
23.33
34.09
12.67
Dvtd
1,364.21
620.00
0.16
102.89
−30.88
Xkzb Cndh
845.92
2,714.00
−4.84
−1.96
1.76
Xszg
4,464.53
1,037.00
0.19
17.63
−5.85
Brph Vcsp
8,903.65
5,360.00
0.56
32.84
−5.62
Xnwb
3,709.16
1,294.00
13.61
6.53
−8.62
Kfvp Bkrp
5,531.46
7.38
−7.87
−0.40
−3.16
Crbf
2.96
1,491.00
11.27
9.84
−0.58
Svjm Ypbr
595.42
791.00
−0.24
17.24
−6.01
Fhxb Qnck
589.13

Sponsor Center