Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
1,245.00
4.80
4.61
−12.79
Fxmd Mdbk
265.83
1,690.00
−2.99
18.57
−2.00
Fvks
5,069.74
638.00
17.06
−32.63
Qfqx Zgcp
368.55
1,093.00
10.18
−29.44
−32.76
Psjpqpl
3,866.12
314.00
0.96
8.65
−19.01
Lgvy Tkxq
336.71
4,215.00
−28.07
Lnkr Ngcx
9,345.91
2,937.00
−25.46
35.86
Xbhh Sdwb
8,455.21
1,480.00
2.00
28.36
5.76
Vkph
7,816.40
945.00
1.61
4.18
−7.85
Ysnp Njzj
2,043.21
1,098.00
−12.65
8.42
−9.34
Fgxh
7,147.22
1,168.00
−4.73
23.93
4.30
Nmpz Wbxk
8,880.06
2,554.00
39.03
45.52
−8.35
Sypr Jzhc
2,542.87
436.00
14.14
−20.00
−17.56
Xwzc Hgxv
345.10
15,220.00
−8.75
30.80
16.62
Mqrn
80,610.51
1,697.00
20.35
41.39
6.32
Tbdj
6,168.17
880.00
0.00
104.18
21.23
Tzqp Pqfw
639.60
184.00
5.14
25.17
−10.07
Lzmyssq
888.27
1,223.00
−1.53
38.18
16.83
Gncl
2,179.35
154,000.00
−1.97
18.94
16.22
Mqvc
526,885.65
77.00
1.32
196.15
47.49
Jkgbzwg
35.86
660.00
7.67
4.24
−3.82
Yrlc Kswc
200.22
972.00
−1.72
−4.90
−1.49
Dckh Xkcg
7,401.49
805.00
29.84
−7.47
11.14
Czvh
249.19
3,280.00
−15.35
30.84
8.86
Cqyn
2,661.93
1,368.00
15.35
−10.23
−5.90
Cfrw Wyhp
7,535.46
1,268.00
15.99
42.35
10.49
Zcqh
2,845.14
1,315.00
−9.12
5.47
28.44
Qckx
9,513.47
1,470.00
12.21
−8.62
−5.28
Hqgb Wrsk
4,494.12
948.00
5.92
−11.06
−4.43
Scyr Lwgs
3,568.92
628.00
28.95
−17.15
Mmss Jshq
240.52
1,710.00
−34.61
15.46
−6.12
Xdnd Pnkl
1,785.97
556.00
1.65
5.99
0.11
Bjzx Znrv
204.57
2,163.00
83.62
85.03
0.29
Wprs Gtfw
1,643.82
796.00
4.19
44.56
−1.89
Dydy Fjfd
148.73
1,122.00
−5.32
18.55
5.59
Bkgx
8,299.59
407.00
12.43
12.11
−10.77
Sxtj
90.42
1,301.00
3.08
111.77
14.88
Kcyx Yjxb
7,909.50
264.00
17.86
−12.58
−18.95
Kqqb Mmcy
336.91
1,791.00
51.91
99.89
20.96
Bxcw Ptcz
7,961.06
2,248.00
3,255.22
3,255.22
222.53
Flrf Gjgk
802.72
370.00
9.79
0.00
−34.62
Ndqwtmn
948.72
282.00
3.30
−2.71
−11.04
Rktf Njpn
802.36
2,369.00
−0.50
31.80
23.60
Nsft Jgfz
3,510.41
844.00
−11.90
45.61
3.37
Bbwq
48.27
1,092.00
−11.94
74.25
13.77
Nznq Rhqp
6,953.53
2,100.00
0.00
Mvmf Qvxs
9,764.74
991.00
28.53
27.69
Kdcn
107.29
400.00
8.40
−23.93
−13.02
Vdzrrwp
902.78
1,535.00
−7.64
−8.00
−10.03
Vmhy
7,524.99
3,305.00
−3.08
Vlmkxsz
6,432.79
6,670.00
−6.19
63.71
12.97
Ndsv
8,650.17
2,371.00
7.77
−50.71
Skqb Xbbh
416.32
626.00
−13.77
34.62
−26.26
Vvcr Swrl
211.62
1,813.00
−32.65
319.50
37.97
Mnjr Ffyc
7,857.79
801.00
−15.60
21.94
4.42
Vzbs
486.77
743.00
2.62
−52.76
−40.50
Wfnl Htmy
318.39
2,323.00
−9.93
26.09
64.25
Mncz
7,923.85
930.00
−9.88
68.45
Vgfb Ttym
600.95
296.00
2.42
−27.80
−22.14
Wtwkhpl
788.66
2,048.00
10.40
−16.65
1.50
Rwxc Ptyd
1,956.28
907.00
−5.62
6.03
−14.41
Btcp
21.71
1,315.00
0.69
11.33
2.73
Jmbq
4,775.37
811.00
7.70
−5.16
−9.04
Pvpq
601.02
830.00
3.88
30.15
9.40
Mfbp Jgwq
538.23
2,859.00
−3.93
17.46
9.66
Djsz Qmdy
6,816.82
802.00
12.01
16.55
−15.95
Lrbh Hydl
968.57
575.00
12.52
1.18
−19.69
Xxjh Nnvy
605.99
585.00
−1.52
13.55
1.45
Npgs Jwzv
622.58
4,610.00
7.08
19.00
−4.60
Rrdm
138.04
190.00
9.83
−14.82
−24.34
Plyc Cqhb
946.34
Nhtyqqg
10,410.00
−18.42
67.76
17.29
Mxtq
24,500.00
496.00
24.00
−14.26
−12.62
Mqmh Lpfq
349.35
4,550.00
−9.36
64.51
5.25
Fynj
184.29
3,840.00
5.49
72.05
10.46
Ttjh
45.79
160.00
−1.84
−53.26
−6.52
Sbhydpy
185.67
1,340.00
−5.90
57.54
5.85
Wgdp Wxvh
7,084.84
4,115.00
0.12
26.34
12.36
Jvjd Fvch
520.16
1,865.00
0.38
14.47
1.27
Zgwr Xqqj
3,413.07
1,145.00
35.50
50.45
−4.18
Ljyr
7,393.11
710.00
18.14
−2.07
−9.74
Syft Hbbm
234.83
1,877.50
20.97
35.87
0.41
Cnzmsq
7,713.50
3,093.00
−12.50
40.20
37.81
Phxr
5,151.93
4,325.00
21.32
−0.05
−5.48
Ccgy
9,349.89
750.00
6.25
7.75
−0.50
Qspj Xfmz
328.48
2,049.00
16.95
29.30
−4.95
Pwck Yfcq
4,152.30
579.00
8.22
−2.12
−5.70
Jpbv
682.74
875.00
11.89
50.67
6.15
Tgkt Dfrf
778.67
927.00
−20.16
37.23
−14.53
Rkfp
711.54
21,360.00
−6.81
50.28
22.86
Gvngbs
33,627.17
553.00
5.74
−28.55
−22.23
Dxtc Rsmh
486.66
1,530.00
2.14
38.62
Tbtl Ssjh
7,339.24
959.00
11.12
−21.03
−15.48
Yzns Zdfc
7,498.43
5,870.00
−14.56
96.89
5.19
Qbhg
3,399.50
30.00
30.43
20.00
−23.50
Jtjm Jnkn
94.09
786.00
−5.64
36.58
−19.97
Zgst Lsgt
696.09
1,338.00
−4.09
14.81
18.99
Vjfr Mxrc
6,832.18
815.00
−10.54
40.44
−1.11
Pgnn Qykm
786.78
2,418.00
0.37
4.09
−16.18
Jzlj
8,462.82
1,993.00
−0.55
42.95
11.58
Hmqb
2,169.81

Sponsor Center