Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
897.00
39.94
14.48
29.44
Lzft Qpqv
3,744.44
5,590.00
−9.78
8.00
0.67
Bhzz
2,362.52
6,590.00
−4.35
56.09
14.60
Kdgd Mmcn
7,880.75
1,784.00
11.63
39.18
7.40
Qtvh
7,789.84
1,090.00
−3.88
99.28
−3.87
Bvvj
1,812.52
629.00
−6.12
−11.90
−26.51
Jmmm Mfqb
839.00
1,689.00
−1.46
17.44
5.07
Jzwz
9,891.80
2,685.00
−11.97
67.18
25.78
Fyxl
9,667.21
2,138.00
6.21
−22.19
−14.98
Vdgq Cqtd
809.52
1,540.00
20.60
95.31
1.96
Mwxh
8,872.58
9,520.00
−7.03
119.86
65.48
Mqyv Zfwb
4,005.68
2,414.00
10.63
−1.26
0.23
Gvnb Nsyn
687.86
1,700.00
−7.82
87.54
−1.68
Nndl
6,668.42
3,055.00
80.45
28.85
Cznqpzr
4,926.66
4,610.00
−25.88
Pjrs Pgjl
3,163.18
1,208.00
5.94
24.85
−7.69
Glwn
1,711.82
220.00
13.99
8.47
−4.87
Whkp Lhjw
210.14
386.00
−9.60
111.35
24.45
Rpvl Wydj
823.66
799.00
3.23
−16.68
0.83
Hlgw Gxpy
19.83
1,106.00
−5.87
36.56
−27.81
Btvl Wfxc
2,511.06
2,491.00
−0.91
11.01
−1.65
Bhlv Gdyd
3,930.45
1,760.00
−8.24
−49.06
Kcpr Crsm
7,316.60
512.00
−14.24
109.84
−24.46
Jjlc Xrhm
226.02
Ccbrzmn
640.00
−0.78
−18.66
−21.29
Hzvj Mfnd
764.76
3,650.00
13.88
25.04
12.43
Lmtx
98.89
902.00
9.33
11.69
Qdqy Sskt
4,414.47
2,147.00
7.40
24.81
−12.14
Cfcr Zcck
6,562.38
2,805.00
27.56
36.90
Tqgm Wnzb
8,492.53
1,244.00
1.06
6.69
−4.64
Bykc
5,047.66
2,397.00
−5.96
112.50
Wwbg Sqrm
8,259.67
3,970.00
1.15
0.38
0.12
Dfjx
4,470.41
623.00
−3.11
40.67
13.37
Wgsz
953.73
5,240.00
14.04
17.09
30.27
Fnyy Clqt
1,776.12
1,122.00
3.51
−25.20
Xpnb Prhk
9,853.12
534.00
17.88
−1.29
−30.27
Nlqk Kmmj
742.52
540.00
9.09
−10.24
−19.00
Bzpc Pznf
316.71
2,105.00
−14.12
34.94
Jnxs Tlvp
370.14
4,309.00
27.33
23.13
1.13
Rkymms
4,643.94
192.00
5.49
−21.31
−37.80
Zvjppvm
359.16
2,235.00
5.08
116.67
Gnsc Kxvr
6,413.62
261.00
−20.43
31.50
12.40
Xcrm Snjd
113.50
1,201.00
−1.56
4.81
10.82
Jdxf Jjtn
7,414.34
513.00
−24.78
14.64
−2.24
Klds
837.87
86.00
1.18
−4.44
2.87
Hwhy Vlqf
96.35
1,452.00
3.87
−5.62
−11.87
Vrfn Kvbk
5,859.02
2,321.00
1.13
6.01
−11.95
Zqyr
3,168.59
2,155.00
1.36
15.27
−3.15
Qgrt
459.04
1,231.00
12.63
7.80
6.96
Mcpt Kvdk
2,047.97
2,636.00
83.69
135.12
34.03
Phfy
2,580.75
1,010.00
3.80
33.38
3.41
Zkqz
6,163.87
1,359.00
0.15
−3.62
11.10
Qvry Szcr
622.74
87.00
−4.40
−31.50
−40.26
Zhbg Kjtp
9.65
2,866.00
27.89
20.37
Bcxy Gvpf
8,215.94
1,725.00
0.58
37.92
20.35
Swvq
4,672.85
426.00
−9.36
16.53
−0.29
Cblp Cfbg
917.40
3,345.00
1.52
23.70
25.62
Qpmq
5,079.05
393.00
4.80
6.22
−2.40
Bvfb Ftrn
356.29
2,180.00
−26.48
71.31
Qydd Xhzz
2,316.55
700.00
0.00
Cyjg Hgfl
758.77
362.00
16.40
22.53
−8.20
Hgkm Kqbh
475.74
357.00
8.51
5.17
−16.15
Zspt Xgfg
457.73
7,520.00
1.76
13.78
−0.70
Vxrb Rjkq
9,251.00
1,782.00
10.41
41.58
1.36
Nklc Hxfp
4,024.81
3.21
33.20
52.86
2.20
Fbhl
5.21
1,417.00
−0.49
34.27
12.33
Trgm Wwgg
610.85
3,845.00
−27.59
Nghq Jkmw
6,203.66
56.00
250.00
124.00
−5.33
Zpdy Czxj
90.66
2,790.00
−10.29
2.97
−5.16
Mpp
8,461.80
1,890.00
−0.26
22.01
3.99
Tbmv
5,974.60
125,200.00
−6.15
6.83
8.25
1,727.00
−1.48
7.80
−4.35
Lxzx Qvkk
4,033.24
505.00
10.50
−29.86
−13.89
Rktntfj
649.38
555.00
4.72
4.08
Tjxv
716.77
1,663.00
10.94
−5.06
−9.41
Sqhl
3,002.91
2,327.00
17.64
−12.01
−11.42
Kfpc
2,339.70
2,384.00
1.27
0.29
−2.90
Vxmq
6,996.56
748.00
20.65
−21.35
−14.41
Ynmm Nzwn
434.69
6,540.00
−2.39
114.66
46.03
Gnrs
3,941.93
1,009.00
−12.34
−2.56
−15.12
Tbpx
652.20
889.00
7.24
1.11
−9.18
Mfnq Lgkb
3,893.56
262.00
15.93
−1.12
2.69
Pfkt Jyvm
928.74
528.00
5.81
−8.08
−15.16
Bfrt Yrzh
812.79
761.00
38.11
44.64
−10.63
Zhnj Qlpj
15.60
2,465.00
10.79
81.16
15.57
Wynj
4,290.75
900.00
2.51
15.24
−1.66
Lrxs Pybj
521.67
340.00
−2.86
12.58
−52.38
Pjvx Xnjs
117.88
1,060.00
5.89
7.57
−16.70
Xfbw Xhkk
9,012.28
564.00
−4.08
88.63
−20.47
Nypq Srzf
688.13
2,168.00
−2.85
323.74
58.60
Xwhj Crfr
5,440.97
4,365.00
−6.93
514.77
60.76
Krpc Vngf
2,755.65
709.00
4.11
45.66
−12.29
Qpsn
902.67
1,357.00
11.96
−4.64
1.70
Cjkk Vbpl
8,796.04
1,508.00
19.87
54.37
7.71
Vyhv Ffsk
3,124.51
1,015.00
−0.95
−15.73
0.93
Wdmp Pbvv
3,828.93
2,084.00
10.50
16.85
12.59
Zwqtdn
8,754.90
849.00
4.69
11.97
−1.91
Dqvz Gkqh
121.70
1,081.00
−29.76
25.99
−12.97
Fywtzsv
6,811.26
2,861.00
−2.65
39.98
5.07
Gtvx Tvcf
486.54
2,650.00
−11.07
12.89
−7.15
Rsxv Ydgs
5,633.19

Sponsor Center