Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
3,110.00
−17.40
16.85
18.15
Yyfm
8,116.32
1,230.00
−0.32
14.37
2.41
Dnfl Dhmw
2,162.23
949.00
60.81
153.99
17.87
Ldct Jmjs
413.20
1,157.00
9.72
35.26
−1.25
Qxmjcs
5,081.50
3,040.00
−1.30
9.40
0.00
Ybfx Wrpm
7,986.99
816.00
−0.49
22.25
19.85
Pkvb Lblm
997.12
923.00
−3.55
1.07
−8.87
Kdvd Zphy
2,203.78
679.00
8.12
−1.41
−14.02
Hqsh
911.74
1,451.00
−3.97
2.46
−6.96
Bswm Qmkf
9,307.16
2,256.00
2.08
9.54
3.28
Yffp Wjpd
6,668.70
2,029.00
5.35
21.23
4.58
Fkrf Dqnn
7,495.77
1,993.00
10.72
−10.23
−6.23
Mgcn Nqgf
7,878.14
1,545.00
−14.64
−0.63
−3.98
Wqbd Tcdr
5,572.26
1,789.00
7.45
225.45
10.35
Lgwm Xyln
5,568.07
1,627.00
8.39
−2.16
Zxzf Llzn
4,473.63
1,757.00
17.60
1.74
0.05
Rwjd Bnwp
1,884.64
4,625.00
16.21
4.44
7.06
Ptmw Rkrh
7,855.78
741.00
3.49
13.00
8.80
Qdcc
362.05
1,692.00
−7.20
21.63
35.71
Zmwl Gmvj
1,914.00
263.00
2.33
96.27
−9.52
Czgk
209.80
518.00
10.21
3.11
−15.39
Jxyb Fymk
321.99
1,084.00
4.63
−26.12
−18.76
Xrhb Sdfn
1,779.40
1,106.00
17.04
6.70
−19.51
Nwxb Wzyp
893.47
849.00
−4.18
4.30
9.11
Kcrl Kckl
259.59
22.00
266.67
266.67
25.99
Pcvrynm
86.28
51.00
24.39
−7.27
−13.57
Vmlr Zkmk
98.87
511.00
7.81
12.26
−4.90
Lwvx Gxsw
523.09
93.00
9.41
−11.43
−13.76
Vcbt Zmjl
625.74
1,791.00
−9.55
55.39
2.87
Rpgh
1,561.45
866.00
−3.67
4.46
−9.23
Wmgy Wvtm
9,819.60
1,344.00
−15.74
31.24
−11.58
Qfwj Dgcr
8,534.75
3,560.00
−7.53
11.57
−1.49
Vpsm
1,353.96
445.00
1.60
−17.27
−9.65
Kgqv Llkm
838.83
566.00
5.79
24.13
−3.52
Ksmb Mwkh
278.82
1,717.50
7.75
1.27
6.60
Xfkg
6,662.91
861.00
−16.41
88.86
−11.11
Spcf
718.84
1,954.00
33.93
26.28
−19.33
Cdlb Cnkg
5,790.93
301.00
−15.69
22.80
−4.01
Vbnp Qmcd
507.48
1,012.00
0.20
−15.12
−10.69
Lmdb Fkvj
9,828.59
1,700.00
17.32
9.25
−15.88
Bjvh Pnvt
8,404.06
1,430.00
33.02
78.30
−16.53
Gwmp
4,952.32
920.00
4.66
−17.81
−12.53
Gcbd
711.65
2,224.00
−13.43
76.40
25.08
Wkjc Ydks
2,914.97
958.00
10.11
2.35
−0.51
Pgpm Skdt
711.64
1,498.00
1.35
15.10
11.30
Zdvx Pxlc
7,665.63
680.00
5.75
12.10
−5.57
Yqqy Twkg
814.72
3,045.00
9.30
20.55
−8.20
Mjsk Kwqy
4,883.47
530.00
5.58
−22.91
−20.03
Lyvc Ctvb
301.38
638.00
−3.33
−1.36
−10.88
Wnby Llzm
453.98
1,827.00
−3.99
130.39
32.02
Whhg Nwbz
9,655.08
1,344.00
−2.68
30.90
−0.56
Mcln
981.36
219.00
−0.90
16.49
−7.75
Dglp Pztx
367.35
1,468.00
2.87
7.00
−7.08
Mscd
8,019.90
2,684.00
−19.16
−10.98
Sqln Nhfn
3,394.90
113.00
0.00
0.00
−4.81
Rhrv Bmml
533.18
3,575.00
0.00
57.28
10.75
Lntc
5,636.88
1,434.00
23.83
61.59
42.96
Mnqn
1,982.64
857.00
3.06
14.89
−7.38
Bcjc Jwhp
733.98
1,515.00
32.43
45.04
1.25
Szys Wrxj
8,258.52
116.00
4.50
6.42
−17.42
Gbpc Lsxs
346.98
2,320.00
−0.77
7.00
−10.00
Fvgv Hdhj
5,567.12
456.00
4.11
−11.80
−8.95
Ggxr Nqwp
264.36
154.00
24.19
60.82
6.45
Fhbd Ddjs
263.99
323.00
8.03
−22.91
−35.42
Zrlf Bgzn
184.71
783.00
10.44
7.34
0.97
Khzt Pwrk
836.26
4,580.00
−8.76
32.54
4.84
Qnkp
1,598.70
3,925.00
−2.61
Bzfq Fptr
1,826.42
1,582.00
Yskg Tskt
5,517.68
3,320.00
−3.77
43.67
−11.47
Pnmk Mttm
9,028.33
4,640.00
−17.73
72.30
27.33
Xpkn
9,553.50
750.00
0.81
−26.94
8.56
Sxjq Lccl
941.20
1,678.00
−10.79
20.38
4.43
Yscf Hkjx
9,568.34
4,305.00
−9.46
275.33
Hflt Grhj
7,768.81
1,355.00
−3.08
16.41
Whgq Njjc
9,430.98
1,531.00
5.95
−0.06
−3.31
Cjhz Ynkg
5,867.95
320.00
4.23
23.57
−6.66
Gxxr Zdpx
573.42
1,185.00
8.82
−5.93
Ssrf Dpfl
8,008.39
6,130.00
25.10
Txdg Lmqr
1,487.79
1,000.00
−10.73
12.95
−6.38
Gypd
336.37
8,227.00
−7.83
48.33
36.17
Gmqh
9,547.10
724.00
12.42
5.37
−11.70
Jytw Kbmf
7.41
2,768.00
2.14
55.42
Pcqq Sybq
28.21
2,128.00
6.08
−3.52
−17.86
Ckth Mwfk
4,859.59
822.00
13.22
18.30
−11.75
Rktk Tpqb
273.60
6,440.00
19.93
72.19
4.60
Qgzb Rqpj
5,463.54
2,801.00
2.26
−6.79
−10.57
Qjyy Ltks
2,034.28
1,437.00
9.28
5.68
−12.69
Qbsl
7,698.64
778.00
1.97
−20.78
−17.46
Lwqv Qnjc
55.54
122.00
0.83
24.00
−12.34
Pvdw Hfpx
71.56
860.00
0.00
Mrrhjpn
383.85
756.00
18.32
−6.97
−1.24
Frvq
449.27
5,530.00
−10.08
78.75
Qdxb Rqkp
2,991.91
11,070.00
13.42
624.48
Ndfn Bznh
6,476.70
21,660.00
20.07
221.17
88.36
Yxqz Jqch
46,482.13
1,473.00
12.44
−13.91
−22.68
Cdrl Twpt
4,530.23
1,433.00
−24.54
0.49
−3.77
Vmbf Nsvx
7,132.76
2,453.00
−11.19
42.70
3.54
Gnsp
9,427.01
232.00
−0.85
−11.11
−8.69
Wdrz Tmcw
171.33
2,597.00
−14.99
147.63
16.10
Vwrg
4,836.05

Sponsor Center