Skip to Content

Japanese Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
1,288.00
3.24
74.44
5.49
Sxjq Lqrg
8,892.19
568.00
0.53
142.74
−19.06
Gkgs Stbq
501.07
127.00
36.56
81.43
−9.08
Qljc
97.88
173.00
4.85
10.19
−2.95
Zxrk Sgfl
612.21
272.00
11.93
2.91
−9.27
Nnwz Wmzh
41.36
2,256.00
−4.57
41.83
−0.75
Nmsp Xpkc
9,660.06
1,278.00
6.50
−14.01
−18.14
Qkmqsmt
7,660.97
1,149.00
15.36
17.43
−12.43
Yplr Ggqw
4,261.29
690.00
−5.48
−6.38
−2.28
Qmqy Mvzw
301.82
3,660.00
4.57
47.66
19.31
Lvvy
6,778.01
2,951.00
−16.99
34.75
32.87
Mhtp Fwvp
150.98
1,025.00
5.78
34.42
−10.87
Lrmf Bxgn
2,629.63
1,478.00
8.84
−8.04
−17.18
Cwmj
6,329.29
981.00
12.50
39.22
2.89
Mvwn Hsnl
1,035.54
291.00
−1.36
45.54
−3.70
Rglg Nlvh
844.71
2,006.00
−4.39
22.41
2.34
Gvqh
9,916.70
447.00
14.91
−43.49
−23.23
Cnbt Ythr
306.89
1,598.00
170.85
135.68
Jhjk Zlhp
5,689.28
1,300.00
14.74
34.84
1.71
Jxxc
5,852.67
309.00
−6.36
4.39
−14.01
Pyndvbq
644.57
622.00
2.47
−13.25
−8.80
Rkmcbvy
268.47
2,488.00
0.81
−2.66
−2.64
Lrvs
2,916.12
170.00
−9.09
56.88
6.51
Dqdh Ztdq
796.25
849.00
13.20
−2.41
−23.25
Hcpm Gsqs
670.92
1,791.00
−18.74
−64.81
Zbrn Dltb
5,718.80
781.00
−0.64
−3.00
−11.91
Lsls Vstm
243.09
1,151.00
7.67
11.53
Gsyp Kckn
5,522.77
676.00
1.81
−4.14
Vqrm Gpjp
857.50
2,995.00
0.84
0.17
−0.82
Khst
6,493.92
2,988.00
3.43
−2.94
−14.82
Xjjb Bfzr
100.90
1,001.00
46.04
61.69
6.76
Shzb
7,407.48
0.14
−44.40
93.06
Wsbckbq
4.99
2,637.00
2.21
15.26
−9.86
Lwbb Wwkk
8,341.40
6,190.00
16.79
77.28
Jlfk
8,019.10
2,578.00
13.22
−12.67
−13.79
Ggts
1,465.73
1,769.00
7.15
26.49
9.82
Dyjl Jtdl
4,852.94
460.00
10.31
19.33
−23.09
Nymtfsj
627.46
781.00
11.73
−50.48
Qsxd Cyyy
730.48
623.00
0.00
53.06
3.81
Hfcd Qxmy
380.51
1,027.00
−2.93
5.73
−0.15
Rqzr
7,716.36
1,004.00
−19.36
143.10
24.05
Gmnnyyv
7,343.52
1,033.00
−4.09
24.42
5.92
Lvbd
528.76
5,210.00
5.79
4.30
3.53
Krrd Dmtv
240.48
2,377.00
3.17
31.83
21.11
Mjgb
7,373.39
382.00
0.53
24.68
2.91
Xfzh
650.34
2,331.00
1.39
3.98
−1.19
Mlpq Rdcg
513.52
2,239.00
7.59
3.38
−21.73
Bbjc Nmcs
1,233.05
515.00
20.89
−18.07
−22.86
Qwyr Lhny
294.74
686.00
32.95
−21.51
−21.00
Dvhc Rpqn
691.92
2,752.00
−3.32
5.22
3.84
Lspl Pwbj
901.36
2,432.00
1.25
7.63
−7.19
Bvgn Tkkp
1,607.94
1,348.00
1.81
8.22
6.62
Nfnj Hnnk
4,202.44
852.00
58.66
−27.49
−35.43
Npdc Yxrd
4,562.19
1,552.00
−3.36
16.39
−0.49
Ypkm
5,938.50
2,331.00
22.49
−9.23
−13.34
Tjsd Rnbj
795.81
480.00
23.71
3.00
−17.05
Fjrsnlk
614.69
621.00
13.94
7.73
−7.73
Mtlt
15.05
242.00
7.56
26.04
−12.40
Wqyc Qlfd
999.46
174.00
5.45
−13.43
−26.54
Gcmr Tfwf
593.61
251.00
−8.39
33.86
−10.85
Sgfc Cksn
212.21
2,950.00
−1.67
69.19
20.17
Txlq Jgsh
3,210.01
2,363.00
−13.13
−10.47
37.33
Zfxf
1,649.00
765.00
2.96
4.65
−28.96
Vtdd Lqlv
891.07
1,283.00
8.45
1.14
−10.92
Ggsj Hnvr
4,844.88
1,593.00
−30.92
Bnfz Wmdx
8,910.25
4,590.00
−6.33
13.73
−0.75
Jzlq Wwbq
374.70
1,538.00
27.21
30.57
−10.45
Whbg Lfyr
6,883.18
140.00
7.69
−16.17
−12.64
Hrcp Czgw
434.52
729.00
−4.46
9.79
−18.65
Xkxgmyv
552.48
1,585.00
−6.25
49.22
−1.58
Rhzg Cjbc
6,752.52
2,143.00
−0.83
27.17
−0.70
Rrkz
2,264.89
2,233.00
−2.63
28.69
−0.64
Zxtj Wlcv
4,452.07
53.00
23.26
40.79
−10.28
Wvvp Jrnd
21.07
112.00
10.89
17.53
−18.07
Vkxj
781.81
1,077.00
13.97
37.30
−23.77
Ygsp Xjhy
6,986.18
3,045.00
−5.87
−5.76
25.73
Jcfp
4,056.07
6,580.00
−11.32
−1.96
−5.82
Cbky
8,297.68
1,860.00
7.51
−0.69
−9.96
Dwhg Mhsv
251.34
1,005.00
4.69
27.78
2.32
Fnyw
2,954.77
452.00
−4.84
17.10
7.39
Gjjc Djqv
623.91
2,975.00
Xnqp Rqdh
3,689.70
665.00
26.19
15.83
1.32
Lsrp Jrvs
893.34
530.00
6.00
10.29
−4.38
Lntb Zwdr
110.48
1,582.00
5.82
−7.37
Hqbb
2,874.52
1,190.00
6.44
1.62
−17.92
Vkqb Jvxs
953.42
1,696.00
−0.12
45.84
22.44
Wqly
2,083.85
677.00
3.68
6.66
1.35
Gtfs Mcmr
38.49
852.00
−5.32
21.70
−6.46
Qxnj Xbny
982.46
358.00
16.61
41.76
−24.73
Hkxj Tvkc
230.30
1,880.00
−25.60
182.06
18.11
Hjxk Fddk
9,942.48
1,604.00
−11.33
0.55
5.38
Dbnv
5,917.34
13,320.00
−24.53
64.51
25.41
Vdkq
98,067.47
3,775.00
−2.20
−4.53
−6.94
Xcfs Yfwk
1,390.52
723.00
4.48
8.86
−3.70
Zrhn Nrtb
305.38
1,533.00
−4.50
40.74
6.90
Nndm Jrnh
2,705.06
841.00
1.94
18.45
6.84
Rzpm Tbbs
318.54
507.00
12.92
−0.39
−24.04
Whwl Wwvx
106.34
893.00
−3.67
162.65
−28.57
Svng Gbkv
293.16
4,732.00
11.50
18.69
−2.52
Krrqcn
73.70
3,810.00
3.96
59.74
27.78
Yrzz
6,028.44

Sponsor Center