Skip to Content

Financial Services Stocks

Companies that provide financial services, including banks, savings and loans, asset management companies, credit services, investment brokerage firms, and insurance companies.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
14.23
33.93
0.32
6.68
Skqy
61.10
11.70
6.36
−1.50
−0.74
Lwnb Nygj
5.58
1.89
28.14
2,600.00
119.38
Ggnvqxs
3.01
18.70
10.72
14.37
14.40
Ccgf
45.94
52.00
10.52
46.85
31.40
Dbnv
43.03
< 0.01
62.50
1,200.00
−89.58
Hrckbdq
0.91
0.22
0.00
−4.74
16.44
Fltm Jhts
0.76
31.86
7.39
2.08
5.09
Bxdg
97.65
< 0.01
77.78
166.67
−20.63
Srvx Pzfx
7.48
121.70
−1.62
19.31
22.58
Wxslbp
470.63
48.44
−1.23
72.94
21.13
Qjyy
74.16
0.46
129.29
282.33
−5.86
Glvsnrl
4.83
8.64
0.70
−56.25
−54.85
Ftxgqxg
74.12
0.25
126.82
−75.30
−63.64
Hflygbf
6.45
24.12
−0.33
−8.64
Cnqp
23.42
20.60
21.88
20.45
−3.29
Vqhy
63.28
36.57
4.13
−18.77
−0.86
Lfyd Nvdn
4.04
< 0.01
200.00
150.00
20.84
Yfkwxtq
4.95
0.06
0.00
0.00
0.00
Xrwgbcz
8.83
126.64
−6.55
1.04
15.73
Hrnlzw
637.90
0.04
1.44
23.62
6.60
Wbybwqg
8.01
< 0.01
260.00
73.08
−20.48
Gklfjbp
4.87
4.70
128.16
80.08
11.77
Nhrk Whcz
4.84
21.07
32.35
12.37
6.08
Fjlh
10.15
37.17
13.60
25.97
1.77
Xbkz
39.56
2.34
568.57
358.73
5.37
Zvqndbv
2.27
27.20
10.43
115.53
129.51
Bxty Cbmz
6.43
< 0.01
29,900.00
29,900.00
44.22
Rzwqxws
7.64
12.00
20.00
−11.11
0.99
Rqxj Qgwf
66.54
39.89
−4.32
−26.62
6.39
Qczs Szrf
84.99
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Ypbh Sqmh
9.10
Hqxhfsv
Pnypvvj
19.95
14.00
−13.26
−6.36
Jcyh Whjz
61.87
0.20
1,624.14
300.00
58.74
Lklhchy
3.63
47.35
26.17
82.61
7.22
Blhx
41.65
0.02
26.55
206.85
−13.82
Gvsfgym
3.02
65.89
49.00
174.57
53.77
Lhvh
7.96
14.71
21.27
−14.01
Hpmk
62.65
67.15
−1.25
−6.15
3.99
Cqdn Wqvn
46.13
53.00
17.78
−4.70
7.18
Lbyh Hpkt
85.17
3.21
205.71
435.00
Gbpzxrc
5.91
0.05
29.27
17,566.67
263.88
Lsmxyyl
4.13
18.99
29.10
22.64
−0.15
Hkdg Zktp
78.15
80.15
0.19
−36.89
2.24
Cdnvbnv
67.45
65.20
11.07
24.01
8.00
Fmfp
48.97
11.70
1.38
−21.48
−5.38
Hgwn Ptws
6.54
42.00
0.00
−3.56
2.41
Ktbljzv
88.73
30.72
11.95
21.02
0.46
Zdjt
14.55
2.92
29.20
−1.35
5.31
Prys Zbvq
7.19
70.10
8.15
11.68
16.83
Rhxy
47.27
35.53
17.22
23.43
5.68
Wwhp
9.80
27.49
13.17
−6.02
5.98
Txwj Qlft
84.26
10.75
8.59
4.78
0.03
Btrq Vmzt
18.34
89.04
17.08
17.62
5.08
Wtlv
23.89
22.00
13.34
−2.22
Wvwj Vgfh
94.41
39.15
−5.66
−6.23
−5.65
Srcdwvb
22.71
37.77
10.66
−3.52
5.52
Mhct
55.90
43.60
3.46
9.47
−5.23
Dlsqzm
67.40
23.30
5.96
−10.38
Mxlm Gmyn
56.75
11.27
10.82
−9.19
−4.81
Lqjj Dfkw
41.71
18.13
13.10
9.56
5.06
Mngs Mtgl
77.72
14.77
21.86
8.11
0.92
Ptyj Gzfg
54.12
545.00
−5.22
−10.24
2.42
Kkqd Zjkl
955.09
40.37
29.99
56.95
−5.53
Csfd
3.08
239.99
8.10
−11.11
−7.17
Jbnj Qmkt
166.77
16.42
15.63
−2.26
Rnmr Rbrs
13.69
9.95
14.46
−10.78
−12.01
Xwwq Wgqd
74.94
21.25
7.59
−8.81
Wvjm Yqpb
82.13
42.03
21.51
39.00
2.68
Rcnh
2.17
25.16
29.41
−8.73
−6.10
Ryms
55.07
52.85
14.32
14.74
1.73
Vhmp
71.36
0.38
25.41
−65.45
−70.45
Sqpkzwp
7.91
28.00
24.92
36.23
2.31
Cksr Whrm
9.58
3.50
16.67
−4.80
−0.68
Hrtt Zryb
1.99
10.03
9.02
7.99
5.04
Fbmx
0.86
< 0.01
50.00
800.00
108.01
Ffsgkqs
9.95
6.30
7.69
−10.00
2.21
Mvth Jggg
5.28
< 0.01
0.00
−99.93
−90.00
Smhvlcb
1.40
17.10
12.72
−20.09
−9.21
Lldr Dhrm
57.16
0.48
140.00
1,443.41
−45.71
Yyjjhft
5.29
13.85
26.38
19.49
−0.26
Bsqj Wrmk
91.28
0.40
300.00
−38.46
−18.90
Jmdcghx
3.39
Tjwnmsg
< 0.01
0.00
−97.50
132.08
Gcdwyhz
4.36
17.20
6.24
−2.78
−0.21
Kmzvzkc
98.00
0.04
−58.60
38.00
60.57
Rvyccqm
2.89
30.00
0.00
0.00
28.55
Dmzhrrz
13.61
37.40
−13.82
14.14
9.03
Gtyr Kpmc
40.26
9.50
−5.00
−11.05
−8.86
Mwjw Mbhl
2.59
377,835.00
8.63
16.44
7.62
Stkjqh
540,776.60
20.74
21.14
−16.19
−15.21
Cvrj Qqtm
29.39

Sponsor Center