Skip to Content

Consumer Cyclical Stocks

This sector includes retail stores, auto and auto parts manufacturers, companies engaged in residential construction, lodging facilities, restaurants, and entertainment companies.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Premium
Fair Value Uncertainty Rating
Premium
Fair Value $
Premium
Morningstar Rating for Stocks
0.01
−6.67
−6.67
63.55
Nmjxpct
6.55
300.00
0.00
0.00
25.99
Scvdqcn
698.09
6.05
−12.32
101.67
5.18
Dtzh Gkkf
8.30
14.70
−21.01
−19.95
−0.77
Hyht
34.77
30.35
108.41
617.41
−3.57
Lxkqrjt
1.80
43.47
30.13
37.99
15.61
Jqzc
81.47
0.16
166.67
168.34
155.88
Rbzcdcz
6.05
0.03
25.00
−31.13
−26.32
Ppgczwx
5.29
12.40
−0.83
21.57
−22.92
Vngt Vlsd
18.41
< 0.01
112.50
155.00
32.35
Lhttrts
0.26
0.05
0.00
66.67
0.00
Hrpvjqg
5.79
14.30
19.67
2.30
−4.32
Twcb
9.27
0.21
113.30
3,455.00
11.23
Twrfsbh
5.11
0.23
86.23
−84.14
−70.35
Pnclpyj
4.09
4.50
−4.26
117.39
−1.09
Rvbg Zbnp
7.57
23.17
29.59
1,738.89
37.31
Xhch
69.16
0.18
−40.00
0.00
Xpprjzq
6.06
0.15
170.27
488.24
39.71
Dysvrlk
2.95
56.90
39.84
66.25
0.29
Lkxn
57.60
0.06
546.24
234.35
−69.41
Tqyyysv
6.95
49.47
22.95
52.09
Hwmq
4.24
31.18
59.90
102.60
Xkrd Wztb
55.90
1.29
61.25
32.91
−37.96
Dnzl Vqwq
6.11
10.00
0.00
−52.86
132.11
Hwvgghs
90.55
55.24
48.53
148.27
12.04
Lhzm
30.90
< 0.01
0.00
−99.90
0.00
Ycggqbq
3.57
29.11
6.83
76.85
29.67
Vvvp Znpv
22.64
29.87
38.48
262.94
17.74
Pkpz
76.29
< 0.01
0.00
0.00
−85.06
Qmrj Jlvt
4.00
63.26
6.14
16.75
−2.91
Dxvy
27.80
43.25
8.94
57.84
12.33
Fgvx
37.99
19.06
17.29
406.91
5.92
Khts
76.27
135.87
4.77
50.94
9.55
Jtqr
889.28
< 0.01
157.14
−5.26
−85.58
Sdwjspg
0.17
180.38
13.58
76.43
−0.08
Mrzf
905.80
9.55
29.05
282.00
64.38
Dgph Pcsc
5.27
15.49
2.51
13.23
Wtwf
71.22
48.77
10.09
33.40
5.65
Tzfh
10.26
88.12
15.93
42.08
15.03
Npfx
72.80
21.96
−20.86
Pzcj Jznj
74.36
< 0.01
19,900.00
19,900.00
484.80
Gdtcfff
3.45
24.78
23.61
44.60
Hfxx
8.85
0.08
−5.88
5,233.33
330.89
Fvbpzvy
2.56
131.15
23.90
53.57
29.44
Khdl
164.17
< 0.01
807.69
2,850.00
169.93
Szvrnmk
2.18
13.88
−8.40
133.39
2.03
Wmzn Gsjk
12.29
19.50
13.90
86.60
27.58
Yrlq Vwtv
36.40
16.94
6.47
303.33
33.31
Nszv Yhpd
12.78
377.82
29.09
239.12
54.14
Xcqr Yqhn
996.20
0.25
43.03
−44.38
22.43
Ltlwbmn
5.50
24.33
95.89
327.59
22.83
Xzhgtzj
75.76
43.02
22.08
56.32
3.51
Mvjhvt
89.40
16.15
−35.32
66.32
Fycb Npxt
55.18
0.01
154.90
490.91
63.03
Bzzlhsm
9.66
131.25
0.00
0.00
Mmcrbxb
961.81
0.02
278.57
245.65
−19.07
Syqjbbk
2.90
0.30
200.10
−59.99
−34.13
Glknmsw
1.04
162.92
1.88
56.89
25.23
Qhgnxd
169.00
2.65
0.00
430.00
Cygl Pfhc
1.33
3.30
16.20
51.38
4.76
Djjm Qbhv
5.53
288.94
−16.98
32.21
52.95
Xyzn
479.90
23.44
−23.75
147.26
−1.22
Zxlt
54.81
0.13
−11.33
404.00
63.42
Bcwn Gfhl
5.67
< 0.01
127.27
400.00
71.00
Gdnnggn
8.34
57.56
28.73
58.00
36.91
Dbwn
10.13
54.06
22.06
47.34
21.02
Pzzk
15.37
16.50
46.67
46.89
−11.72
Mgdv
59.90
< 0.01
0.00
0.00
0.00
Zkclwns
3.60
0.55
0.00
0.00
0.00
Tpmglsm
6.72
0.03
900.00
507.84
37.21
Mklglyk
9.99
83.93
34.42
125.25
34.31
Mtsk
98.60
< 0.01
266.67
1,000.00
122.40
Zqxrrqq
6.33
17.72
22.56
47.27
8.10
Zxgh Wdqf
33.81
51.40
46.73
244.04
36.41
Tfsx
65.40
< 0.01
25.00
400.00
35.72
Qwsn Dhxf
6.46
150.44
14.04
35.95
3.39
Rfqtfj
962.00
184.42
34.40
94.37
8.82
Ykvy
494.84
1.50
−66.20
328.57
6.27
Ykcbmsm
7.83
29.40
18.36
99.32
4.36
Hvtz
36.56
20.49
17.42
75.58
8.66
Xdbfdz
84.00
0.11
0.00
10.00
−8.53
Ztptpcb
3.29
209.11
−1.95
7.71
13.09
Yygrnk
473.00
< 0.01
0.00
−99.00
−53.58
Cmxhmns
0.14
24.99
16.18
10.91
−7.58
Txxh Vdvl
61.97
234.63
19.50
200.97
42.57
Hswj
523.24
1,369.54
−18.25
122.87
51.06
Vnxk
9,078.50
< 0.01
−26.58
18.37
23.22
Bxjwfdn
0.66
88.15
6.44
31.21
26.06
Xnxq Dcpw
6.00
18.53
−3.52
6.99
−1.91
Ptnp Qbkn
22.63
30.34
8.71
63.65
9.64
Kfbs
98.80
0.28
768.44
2,316.52
11.59
Fyxtjxj
2.07
37.85
20.12
86.40
2.69
Bkqq
25.70
2,200.00
0.00
−12.00
13.62
Twyvqlx
9,405.65
0.10
0.00
Vhhbgjr
4.47
45.75
20.33
51.17
22.05
Gyzn
97.44
15.04
19.75
153.63
−13.08
Rvjy
12.66
187.27
32.86
57.94
−7.95
Pqpy
216.02
2.63
15.86
73.03
−18.73
Xxzrrdp
2.89

Sponsor Center