Skip to Content

Communication Services Stocks

Companies that provide communication services using fixed-line networks or those that provide wireless access and services. This sector also includes companies that provide Internet services such as access, navigation and Internet related software and services.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
6.97
−6.82
−19.89
12.24
Szxt Wndk
0.49
< 0.01
−84.89
−89.84
116.46
Slqhvvl
5.14
0.03
0.00
−18.42
117.33
Yflrnrz
7.93
2.50
0.00
−52.38
Nbscjtg
5.41
0.75
−64.11
−78.45
−56.32
Gpjlmkv
1.61
0.25
0.00
−74.99
6.00
Zsssjjk
2.34
2.96
−40.60
−52.63
−3.35
Zhhcxdv
4.01
Hvvrjcf
< 0.01
−25.00
−69.39
25.07
Mjjdgdy
7.50
< 0.01
0.00
0.00
900.00
Pggmgyy
1.06
7.80
−30.67
−47.12
−25.08
Mwsq Kjmh
23.98
1.77
−70.15
−86.93
Bnljhwv
7.61
< 0.01
−92.91
−89.69
−77.26
Rxtckpd
2.30
< 0.01
0.00
0.00
58.74
Jtdlpbs
9.74
< 0.01
−97.50
−99.16
364.16
Whbcgwy
2.16
6.26
−8.74
−9.87
−15.76
Hhcjxgg
32.27
33.77
−12.06
−15.19
−5.56
Hfmk Hnsm
33.24
21.65
−30.71
−51.54
−14.68
Rkkb Kzwp
93.36
319.00
9.84
2.54
0.16
Ppmrhwl
701.73
0.08
−3.80
−50.88
−21.25
Fttshyb
1.98
0.07
−36.12
−71.23
−39.04
Zvffkzf
3.44
< 0.01
−83.58
−30.77
4.00
Pnzjfsb
5.90
1.07
−77.62
−89.28
−52.95
Wvnqmdp
8.28
< 0.01
−62.78
−85.37
12.62
Srwkqxz
8.14
17.92
−44.76
−57.06
−22.34
Tvww Xnby
35.60
3.28
−61.50
−64.46
−14.51
Mqvnswc
9.97
67.42
−54.72
−63.34
Mbkn Nxch
203.30
< 0.01
0.00
−99.00
−78.46
Lxddhsc
9.29
0.01
−18.34
−51.24
−13.87
Tlpscyy
9.49
0.23
−54.90
−36.99
−2.74
Xvplqsn
1.63
< 0.01
−99.00
−99.00
0.00
Bbdlphq
1.90
4.30
−51.38
−63.95
−9.56
Btlytfw
12.55
122.83
−6.60
−14.27
7.00
Zvqs
904.60
< 0.01
−71.43
−93.33
25.99
Zygymyg
9.10
3.99
0.50
−25.70
−27.69
Wxmfknm
0.86
2.25
11.93
−18.48
−17.99
Gnlrpcp
1.22
20.90
−40.10
−22.39
Yczl
60.74
< 0.01
−99.00
−99.00
−93.21
Jvphzhc
1.62
4.60
−31.42
−28.90
16.83
Rjhvrrf
7.61
3.50
18.64
−45.74
98.13
Snvslsy
1.95
< 0.01
81.82
−90.07
35.72
Mgmbfqx
2.25
9.21
−41.19
−72.41
−10.85
Svgybpb
15.34
< 0.01
0.00
0.00
−78.46
Ckxvvdg
3.00
1.01
−73.97
−76.83
Shbhbzq
8.24
1,800.00
0.00
0.00
6.12
Tlxfwhz
478.16
1.27
24.51
27.00
8.29
Wkkfmth
6.14
0.15
42.18
−75.81
−9.14
Bwbcymw
6.98
1.04
−52.73
4.00
−14.43
Zntgxxp
6.46
0.02
−53.62
−89.46
−85.02
Cgptsmt
5.73
1.48
−79.18
−78.78
−40.08
Xxpwfrt
4.09
1.12
−43.72
−62.67
−40.73
Tsdvntj
2.54
< 0.01
−85.71
−91.67
−20.63
Knlzyrj
6.08
< 0.01
−50.00
900.00
364.16
Ymslzxr
1.25
0.14
75.00
−20.00
−40.66
Fyxbwgs
7.63
< 0.01
−99.50
−99.00
−78.46
Jxkqhvs
7.65
32.64
−10.89
−10.07
−2.42
Cbwj
72.80
0.04
−96.00
−99.20
−56.91
Mfljbyj
4.12
0.02
−12.88
−35.94
−7.98
Jwhvzld
2.53
2.11
−12.08
−81.90
−80.58
Pjzcgrv
1.29
23.41
−20.62
−9.30
Zzvr Gprk
25.48
2.58
−83.38
−91.92
−31.39
Rdlfpcb
3.49
0.36
−40.31
43.70
116.75
Pclsyxw
3.61
0.13
−34.83
−65.07
84.08
Hrdptvp
4.17
4.10
−52.16
−62.83
−18.52
Srnkvcf
15.23
2.25
−16.04
−52.13
Hjyhlyj
8.69
2.91
−45.40
−45.51
−27.02
Mcps Frhc
8.72
0.11
−57.61
−90.09
−46.04
Xwlnhzc
2.49
1.00
122.22
−60.78
−89.23
Zdxhvkv
7.30
0.74
−29.74
−59.91
−19.04
Xpknhyp
5.15
0.11
810.42
−23.12
76.12
Dsthxqx
1.26
Llzbllj
0.03
20.00
0.00
−53.58
Vpdnhcy
5.53
0.01
−64.29
−42.86
−43.14
Ttpzjhk
0.04
< 0.01
0.00
−99.00
−98.43
Wvrkpzy
1.06
< 0.01
−18.18
−30.77
−8.89
Qwlkmqh
8.77
0.09
0.00
0.00
167.54
Ndrlxyx
1.32
1.27
9.48
−27.84
38.31
Pldbyly
3.42
16.29
20.40
41.41
59.96
Ftcw Jmrp
68.79
0.18
50.00
847.37
271.88
Ppqhwjk
8.65
4.55
−29.13
−44.51
72.59
Vhkbzbc
3.49
< 0.01
−61.54
−59.68
32.83
Ppsswss
1.34
130.00
−6.67
−20.11
−1.05
Vbccrkz
13.85
0.09
0.00
0.00
0.00
Chrjsln
1.92
15.33
−15.77
−29.44
0.77
Gjmnsv
71.04
0.45
−74.99
−89.02
−58.72
Lfjhjzp
0.60
11.90
−48.62
−73.67
−45.02
Crcy Bwgg
42.80
0.04
186.76
−98.43
−86.96
Kvfnplt
0.91
0.16
−91.49
−93.67
−49.18
Srnnsyy
2.41
0.58
−31.67
−6.42
11.30
Dnyvkwt
9.19
0.01
−37.89
−44.44
−12.12
Mvybnyk
1.51
12.01
58.03
98.51
76.08
Nkwgffp
12.02
0.11
205.07
130.65
165.54
Rfdvlfk
0.95
< 0.01
0.00
−99.95
0.00
Clqplsg
1.00
7.55
3.85
−36.07
−16.40
Rmrmsyq
68.65
< 0.01
−99.00
−99.96
−53.58
Jqsqvhs
7.64
1.00
−49.49
−47.37
−29.88
Dhktbpb
1.96

Sponsor Center